ผลการจัดอันดับ
ตารางแสดงการจัดอันดับรวม ประจำรายการแข่งขัน
สูงสุด 50 อันดับแรก ณ วันที่ < Refresh >
อันดับ Username มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Equity) อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เทียบกับเงินลงทุนเริ่มต้น (%NAV Change)


อันดับของคุณ


เกณฑ์การจัดอันดับ

ระบบจะมีการจัดอันดับ ทุกสิ้นวันเวลา 17:30 น. ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดอันดับคือผู้ที่มีการส่งคำสั่งซื้อ-ขายและมีการจับคู่ได้ เป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า 3 หลักทรัพย์ โดยการจัดอันดับจะเป็นการจัดอันดับรวมผู้เล่นในระบบ Trail User


เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 ในวันทำการตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. Customer Service