นโยบายการขอทดลองใช้บริการ


สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครขอทดลองใช้บริการของ efin ท่านต้องระบุตัวตนโดยกรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชนที่เป็นความจริง และสามารถสมัครได้บนหน้าเว็บไซต์ของเราเพื่อขอทดลองใช้บริการโปรแกรม efin StockPickUp efin Mobile และ efin Trade Plus โดยการขอทดลองใช้บริการในแต่ละครั้งสามารถขอได้สูงสุด 15 วัน ทาง efin ขอสงวนสิทธิ์ในการของทดลองใช้บริการของเรา 1 โปรแกรม 1 สิทธิ์บัญชี 1 ครั้ง เท่านั้น หากทาง efin ตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่ท่านกรอกมาไม่เป็นความจริงและมีการขอทดลองใช้บริการมากกว่า 1 ครั้ง ทาง efin ขอสงวนสิทธิ์ระงับบริการก่อนครบกำหนด 15 วันได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)


ทางบริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด และบริษัทในเครือ efin (เจ้าของเว็บไซต์ efinancethai.com) ในที่นี้คือ “ออนไลน์ แอสเซ็ท” มีนโยบายการดูแลลูกค้าที่มีความประสงค์จะขอรับเงินคืน (Refund) โดยมีรายละเอียดดังนี้


efin Member Package หรือ User efin StockPickUp / efin Anywhere รายบุคคล


1. การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า/คืนเงิน/ยกเลิกบริการ


ลูกค้าไม่สามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าที่ซื้อ (“สินค้า”) และ/หรือคืนเงิน และ/หรือยกเลิกบริการโดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ


2. การร้องเรียนกรณีสินค้ามีปัญหาหรือใช้งานไม่ได้ ลูกค้าสามารถยื่นคำร้องขอ ชดเชยจำนวนวันใช้บริการ ในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น


ลูกค้าไม่ได้รับ Username/Password ในการเข้าใช้งานสินค้า ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจากระบบคอมพิวเตอร์ของทาง ออนไลน์ แอสเซ็ท ไม่จัดส่ง Username/Password ให้กับลูกค้า


ลูกค้าไม่สามารถใช้งานสินค้าได้ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจากระบบคอมพิวเตอร์ของทาง ออนไลน์ แอสเซ็ท


3. ในกรณีที่ลูกค้าทำการชำระเงินผิดพลาด (เช่น การเลือกรายการสินค้าปิดพลาด ชำระผิดช่องทาง หรือผิดช่องทางการชำระเงิน เป็นต้น) หรือทำรายการชำระเงินซ้ำซ้อน ลูกค้าจะไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการชำระเงินที่ผิดพลาดหรือยกเลิกการชำระเงินซ้ำซ้อนได้และทาง ออนไลน์ แอสเซ็ท จะไม่ทำการคืนเงินให้กับลูกค้าซึ่งรวมถึงเงินค่าธรรมเนียมในการชำระเงินของธุรกรรมชำระเงินดังกล่าวด้วยเงื่อนไขในการใช้งานโปรแกรมและเอกสารที่ลูกค้าต้องนำส่ง


เอกสารที่ลูกค้าต้องนำส่งให้กับทาง efin เพื่อการเปิดสิทธิ์ใช้งานหลังจากได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว


>>>> สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


วิธีการจัดส่งเอกสาร


>>>> กรุณาจัดส่งเอกสารโดยใช้หัวข้อ “จัดส่งเอกสารสำหรับการใช้งานโปรแกรม” มาที่ [email protected]


เงื่อนไขการถูกระงับบริการ


>>>> ภายหลังจากวันที่เริ่มใช้บริการ 15 วัน หากท่านไม่ทำการจัดส่งเอกสาร ทาง efin ขอสงวนสิทธิ์การใช้บริการของท่าน โดยทำการระงับบริการ จนกว่าจะจัดส่งเอกสารเรียบร้อย


หมายเหตุ : หากทำการจัดส่งเอกสารเรียบร้อย ท่านสามารถซื้อสินค้าและบริการอื่นๆของทาง efin ได้โดยไม่ต้องมีการจัดส่งเอกสารใดๆอีก


ข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบการใช้บริการ efin Anywhere


1. บริการ efin Anywhere หมายถึง บริการข้อมูล ข่าวสาร และข้อมูลเทคนิค ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือประกอบการวิเคราะห์เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดตราสารทุน ตลาดตราสารหนี้ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ตลาดตราสารอนุพันธ์) ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา ประเภท Smartphone และ Tablet


2. ประเภทบริการ efin Anywhere Live version ประกอบด้วย บริการ Market info, Bid offer, My stock, Graph, News, Volume Analysis และ Fundamental Live Plus version ประกอบด้วย บริการ Market info, Bid offer, My stock, Graph, News, Volume Analysis, Fundamental และ Scan ในกรณีที่ผู้ให้บริการพัฒนา features เพื่อใช้กับบริการ efin Anywhere เพิ่มเติม ผู้รับบริการสามารถขอรับบริการ efin Anywhere สำหรับ features ใหม่นั้นได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด โดยผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้รับบริการทราบถึง features ใหม่ดังกล่าว บนเว็บไซต์ efinancethai.com


3. คุณลักษณะของบริการ efin Anywhere แต่ละ features


3.1 Market info เป็นฟังก์ชั่นที่นำเสนอข้อมูลภาพรวมของตลาด ทั้งตลาดตราสารทุน ตลาดตราสารหนี้ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ตลาดตราสารอนุพันธ์)


3.2 Bid offer เป็นฟังก์ชั่นที่แสดงข้อมูลการเสนอซื้อ/เสนอขายที่ดีที่สุด 5 อันดับแรกของหลักทรัพย์รายตัวในรูปแบบเรียลไทม์


3.3 My stock เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ในการติดตามราคาหลักทรัพย์ที่น่าสนใจในรูปแบบเรียลไทม์


3.4 Graph เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ในการวิเคราะห์กราฟเทคนิคแบบเรียลไทม์


3.5 News เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ในการติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวสารการลงทุนในรูปแบบเรียลไทม์


3.6 Volume Analysis เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ในการดูข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์มาแสดงผลเป็นกราฟแท่งเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ต้นทุนของหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในรอบระยะเวลา 1-30 วัน เช่น กรณีแท่งกราฟที่ขึ้นสูง แสดงว่า ณ แท่งราคาดังกล่าวเป็นต้นทุนที่มีคนซื้อขายกันมากที่สุด ซึ่งในกรณีที่ผู้รับบริการยังไม่ซื้อหุ้นดังกล่าวให้เปรียบเทียบกับราคาปัจจุบันว่า ถูกหรือแพงกว่าคนส่วนใหญ่ที่ซื้อมาในรอบกี่วัน


3.7 Fundamental เป็นฟังก์ชั่นที่จะช่วยในการวิเคราะห์สุขภาพทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนได้ดียิ่งขึ้นก่อนตัดสินใจอ่านรายงานประจำปีของบริษัทจดทะเบียนที่ผู้รับบริการสนใจ


3.8 Scan เป็นฟังก์ชั่นที่ช่วยในการค้นหาหลักทรัพย์ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่นักลงทุนป้อนข้อมูลเงื่อนไขตามที่กำหนด


4. ข้อปฏิบัติในการใช้บริการ efin Anywhere มีขั้นตอนที่ผู้รับบริการจะต้องปฏิบัติดังนี้ ชำระค่าบริการในอัตราค่าบริการตามประเภทบริการและรอบระยะเวลาให้บริการ ที่ผู้รับบริการเลือกใช้บริการ ให้แก่ผู้ให้บริการให้ถูกต้องครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนด


4.1 อนึ่ง ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการสำหรับบริการ efin Anywhere ในแต่ละประเภท และ/หรือ แต่ละรอบระยะเวลาให้บริการได้ ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร โดยผู้ให้บริการจะประกาศค่าบริการอัตราใหม่บนเว็บไซต์ efinancethai.com ทั้งนี้ ค่าบริการอัตราใหม่จะมีผลใช้บังคับในรอบระยะเวลาให้บริการรอบถัดไป นับแต่วันที่ผู้ให้บริการประกาศค่าบริการอัตราใหม่บนเว็บไซต์ efinancethai.com


4.2 ลงทะเบียนสมัครเข้าเป็นสมาชิกเว็บไซต์ efinancethai.com ทาง http://www.efinancethai.com ก่อนเริ่มใช้บริการ efin Anywhere โดยการกรอกข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นต่างๆ เพื่อให้ผู้ให้บริการนำไปใช้ในการติดต่อให้บริการแก่ผู้รับบริการ


4.3 ดาวน์โหลดโปรแกรม efin Anywhere ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “Parallel Client” ลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาประเภท Smartphone และ Tablet ของผู้รับบริการ


4.4 ตั้งค่าการเชื่อมต่อ Parallel Client เพื่อเข้าสู่โปรแกรม efin Anywhere ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในเอกสารคู่มือ ซึ่งสามารถดาวโหลดได้ที่ Help Online ทาง http://www.efinancethai.com


4.5 เก็บรักษา Username และ Password ด้วยความระมัดระวัง และไม่ให้บุคคลอื่นล่วงรู้ ผู้ให้บริการไม่มีนโยบายในการสอบถาม Username และ Password ของผู้รับบริการ หากผู้รับบริการลืม Username และ/หรือ Password ผู้รับบริการสามารถติดต่อแจ้ง Customer Service โดยผู้ให้บริการจะทำการส่ง Username และ Password เข้าสู่อีเมล์ที่ผู้รับบริการที่ได้สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ efinancethai.com หากอีเมล์ที่ผู้รับบริการที่ได้สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ efinancethai.com หมดอายุ และ/หรือ ผิดพลาด และ/หรือ ไม่สามารถติดต่อได้ อันเป็นผลให้ผู้ให้บริการไม่สามารถส่ง Username และ Password เข้าสู่อีเมล์ผู้รับบริการได้ ผู้รับบริการจำเป็นต้องติดต่อขอคำแนะนำและปฏิบัติตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ผ่านช่องทาง Customer Service


5. การเปลี่ยนแปลงประเภท และ/หรือ รอบระยะเวลาให้บริการ efin Anywhere และ/หรือ การขอต่ออายุรอบระยะเวลาให้บริการ efin Anywhere ผู้รับบริการอาจขอเปลี่ยนแปลงประเภท และ/หรือ รอบระยะเวลาให้บริการ eFin Anywhere และ/หรือ ขอต่ออายุรอบระยะเวลา ให้บริการ efin Anywhere (แล้วแต่กรณี) ได้ โดยแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบตาม ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด และเงื่อนไขในการใช้บริการ efin Anywhere ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงประเภท และ/หรือ รอบระยะเวลาให้บริการ efin Anywhere และ/หรือ การขอ ต่ออายุรอบระยะเวลา ให้บริการ efin Anywhere (แล้วแต่กรณี) ดังกล่าว จะมีผลใช้บังคับเมื่อ


5.1 ผู้รับบริการชำระค่าบริการในอัตราตามประเภท และ/หรือ รอบระยะเวลาให้บริการ efin Anywhere ที่ขอเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ขอต่ออายุรอบระยะเวลาให้บริการ efin Anywhere (แล้วแต่กรณี) ให้แก่ผู้ให้บริการถูกต้องครบถ้วน และ


5.2 ผู้รับบริการได้ลงทะเบียนเพื่อยืนยันขอรับสิทธิการใช้บริการ efin Anywhere ตามประเภท และ/หรือ รอบระยะเวลาให้บริการ efin Anywhere ที่ผู้รับบริการขอเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ขอต่ออายุรอบระยะเวลาให้บริการefin Anywhere (แล้วแต่กรณี) ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ใน ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ efin Anywhere


6. ข้อสงวนสิทธิ์


6.1 คุณภาพของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา โครงข่ายบริการ Internet ระบบสื่อสารโทรคมนาคม พฤติกรรมการใช้งานของผู้รับบริการ สภาพอากาศ เวลาและสถานที่ใช้บริการ ฯลฯ เป็นเหตุปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อการใช้บริการ efin Anywhere และไม่อยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ให้บริการอันจะเป็นเหตุใดผู้ให้บริการจะต้องรับผิดอย่างใด ๆ ต่อผู้รับบริการ และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้บริการ efin Anywhere กรณีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา ใช้ระบบปฏิบัติการ IOS จะต้องเป็น Version 11 หรือสูงกว่าขึ้นไป หรือกรณีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา ใช้ระบบปฏิบัติการ Android จะต้องเป็น Version 7.0 หรือสูงกว่าขึ้นไป หมายเหตุ ผู้ให้บริการอยู่ระหว่างการพัฒนาบริการ efin Anywhere สำหรับรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft


6.2 บริการ efin Anywhere เป็นเพียงบริการที่ให้ข้อมูล ข่าวสาร และข้อมูลเทคนิค ซึ่งเป็นเครื่องมือให้ผู้รับบริการใช้ประกอบการวิเคราะห์เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์เท่านั้น การตัดสินใจลงทุนหรือถอนการลงทุนในหลักทรัพย์ใด ๆ ถือเป็นวิจารณญาณที่ผู้รับบริการจะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจด้วยตัวของผู้รับบริการเอง โดยผู้รับบริการจะยกขึ้นเป็นเหตุเพื่อเรียกร้องให้ผู้ให้บริการชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้รับบริการไม่ได้ ไม่ว่าในทางใด ๆ ทั้งสิ้น


6.3 การใช้บริการ efin Anywhere ถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้รับบริการเท่านั้น ผู้รับบริการจะทำซ้ำ ดัดแปลง หรือนำข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการ efin Anywhere ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่แก่บุคคลใด ๆ หรือจะอนุญาตให้บุคคลอื่นใดเข้าใช้บริการ efin Anywhere ไม่ได้ หากฝ่าฝืนผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการ efin Anywhere ได้ทันที


6.4 ค่าบริการที่ผู้รับบริการชำระให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละรอบระยะเวลาให้บริการ efin Anywhere เป็นอัตราค่าบริการที่ไม่จำกัดจำนวนเข้าใช้บริการของผู้รับบริการ ดังนั้น ไม่ว่าผู้รับบริการจะเข้าใช้บริการ efin Anywhere มากหรือน้อย หรือไม่เคยเข้าใช้บริการ efin Anywhere เลย หรือไม่ว่าด้วยเหตุอื่นใดก็ตาม ไม่ถือเป็นเหตุให้ผู้รับบริการเรียกให้ผู้ให้บริการคืนค่าบริการที่ผู้รับบริการชำระให้แก่ผู้ให้บริการไว้แล้ว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่ผู้รับบริการทั้งสิ้น


6.5 ในกรณีที่มีกฎ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นการกำหนดให้เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือ ยกเลิก การให้บริการ efin Anywhere และ/หรือ ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ตามเอกสารฉบับนี้ ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง และยกเลิก การให้บริการ efin Anywhere เพื่อให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดังกล่าวได้ ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้า


6.6 ขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนสมัครเข้าเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ efinancethai.com และ/หรือ การลงทะเบียนเพื่อขอรับ User Name Password และ/หรือ การลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิการใช้บริการ efin Anywhere ในแต่ละรอบ และ/หรือ การขอเปลี่ยนแปลงประเภท และ/หรือ รอบระยะเวลาให้บริการ efin Anywhere และ/หรือ ขอต่ออายุรอบระยะเวลาให้บริการ efin Anywhere ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้บริการ efin Anywhere ด้วย


ผู้ให้บริการจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถใช้บริการ efin Anywhere ได้อย่างต่อเนื่อง มีข้อขัดข้องในการเข้าใช้บริการ efin Anywhere กรุณาติดต่อ Customer Service 02-023-8800 ในวันทำการตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.ข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบการใช้บริการ efin StockPickUp


1. บริการ efin StockPickUp หมายถึง บริการข้อมูล ข่าวสาร และข้อมูลเทคนิค ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือประกอบการวิเคราะห์เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดตราสารทุน ตลาดตราสารหนี้ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ตลาดตราสารอนุพันธ์) ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์


2. ประเภทบริการ efin StockPickUp ดูรายละเอียดได้ทาง http://www.efinancethai.com


3. คุณลักษณะของบริการ efin StockPickUp แต่ละ features ดูรายละเอียดได้ทาง http://www.efinancethai.com


4. ข้อปฏิบัติในการใช้บริการ efin StockPickUp มีขั้นตอนที่ผู้รับบริการจะต้องปฏิบัติดังนี้ ชำระค่าบริการในอัตราค่าบริการตามประเภทบริการและรอบระยะเวลาให้บริการ ที่ผู้รับบริการเลือกใช้บริการ ให้แก่ผู้ให้บริการให้ถูกต้องครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนด


4.1 อนึ่ง ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการสำหรับบริการ efin StockPickUp ในแต่ละประเภท และ/หรือ แต่ละรอบระยะเวลาให้บริการได้ ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร โดยผู้ให้บริการจะประกาศค่าบริการอัตราใหม่บนเว็บไซต์ efinancethai.com ทั้งนี้ ค่าบริการอัตราใหม่จะมีผลใช้บังคับในรอบระยะเวลาให้บริการรอบถัดไป นับแต่วันที่ผู้ให้บริการประกาศค่าบริการอัตราใหม่บนเว็บไซต์ efinancethai.com


4.2 ลงทะเบียนสมัครเข้าเป็นสมาชิกเว็บไซต์ efinancethai.com ทาง http://www.efinancethai.com ก่อนเริ่มใช้บริการ efin StockPickUp โดยการกรอกข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นต่างๆ เพื่อให้ผู้ให้บริการนำไปใช้ในการติดต่อให้บริการแก่ผู้รับบริการ


4.3 เข้าสู่โปรแกรม efin StockPickUp ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในเอกสารคู่มือ ซึ่งสามารถดาวโหลดได้ที่ Help Online ทาง http://www.efinancethai.com


4.4 เก็บรักษา Username และ Password ด้วยความระมัดระวัง และไม่ให้บุคคลอื่นล่วงรู้ ผู้ให้บริการไม่มีนโยบายในการสอบถาม Username และ Password ของผู้รับบริการ หากผู้รับบริการลืม Username และ/หรือ Password ผู้รับบริการสามารถติดต่อแจ้ง Customer Service โดยผู้ให้บริการจะทำการส่ง Username และ Password เข้าสู่อีเมล์ที่ผู้รับบริการที่ได้สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ efinancethai.com หากอีเมล์ที่ผู้รับบริการที่ได้สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ efinancethai.com หมดอายุ และ/หรือ ผิดพลาด และ/หรือ ไม่สามารถติดต่อได้ อันเป็นผลให้ผู้ให้บริการไม่สามารถส่ง Username และ Password เข้าสู่อีเมล์ผู้รับบริการได้ ผู้รับบริการจำเป็นต้องติดต่อขอคำแนะนำและปฏิบัติตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ผ่านช่องทาง Customer Service


5. การเปลี่ยนแปลงประเภท และ/หรือ รอบระยะเวลาให้บริการ efin StockPickUp และ/หรือ การขอต่ออายุรอบระยะเวลาให้บริการ efin StockPickUp ผู้รับบริการอาจขอเปลี่ยนแปลงประเภท และ/หรือ รอบระยะเวลาให้บริการ efin StockPickUp และ/หรือ ขอต่ออายุรอบระยะเวลา ให้บริการ efin StockPickUp (แล้วแต่กรณี) ได้ โดยแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบตาม ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด และเงื่อนไขในการใช้บริการ efin StockPickUp ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงประเภท และ/หรือ รอบระยะเวลาให้บริการ efin StockPickUp และ/หรือ การขอ ต่ออายุรอบระยะเวลาให้ บริการ efin StockPickUp (แล้วแต่กรณี) ดังกล่าว จะมีผลใช้บังคับเมื่อ


5.1 ผู้รับบริการชำระค่าบริการในอัตราตามประเภท และ/หรือ รอบระยะเวลาให้บริการ efin StockPickUp ที่ขอเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ขอต่ออายุรอบระยะเวลาให้บริการ efin StockPickUp (แล้วแต่กรณี) ให้แก่ผู้ให้บริการถูกต้องครบถ้วน และ


5.2 ผู้รับบริการได้ลงทะเบียนเพื่อยืนยันขอรับสิทธิการใช้บริการ efin StockPickUp ตามประเภท และ/หรือ รอบระยะเวลาให้บริการ efin StockPickUp ที่ผู้รับบริการขอเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ขอต่ออายุรอบระยะเวลาให้บริการ efin StockPickUp (แล้วแต่กรณี) ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ใน ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ efin StockPickUp


6. ข้อสงวนสิทธิ์


6.1 คุณภาพของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โครงข่ายบริการ Internet ระบบสื่อสารโทรคมนาคม พฤติกรรมการใช้งานของผู้รับบริการ สภาพอากาศ เวลาและสถานที่ใช้บริการ ฯลฯ เป็นเหตุปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อการใช้บริการ efin StockPickUp และไม่อยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ให้บริการอันจะเป็นเหตุใดผู้ให้บริการจะต้องรับผิดอย่างใด ๆ ต่อผู้รับบริการ และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้บริการ efin StockPickUp กรณีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ใช้ระบบปฏิบัติการ Window จะต้องเป็น Window 10 หรือสูงกว่าขึ้นไป


6.2 บริการ efin StockPickUp เป็นเพียงบริการที่ให้ข้อมูล ข่าวสาร และข้อมูลเทคนิค ซึ่งเป็นเครื่องมือให้ผู้รับบริการใช้ประกอบการวิเคราะห์เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์เท่านั้น การตัดสินใจลงทุนหรือถอนการลงทุนในหลักทรัพย์ใด ๆ ถือเป็นวิจารณญาณที่ผู้รับบริการจะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจด้วยตัวของผู้รับบริการเอง โดยผู้รับบริการจะยกขึ้นเป็นเหตุเพื่อเรียกร้องให้ผู้ให้บริการชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้รับบริการไม่ได้ ไม่ว่าในทางใด ๆ ทั้งสิ้น


6.3 การใช้บริการ efin StockPickUp ถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้รับบริการเท่านั้น ผู้รับบริการจะทำซ้ำ ดัดแปลง หรือนำข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการ efin StockPickUp ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่แก่บุคคลใด ๆ หรือจะอนุญาตให้บุคคลอื่นใดเข้าใช้บริการ efin StockPickUp ไม่ได้ หากฝ่าฝืนผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการ efin StockPickUp ได้ทันที


6.4 ค่าบริการที่ผู้รับบริการชำระให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละรอบระยะเวลาให้บริการ efin StockPickUp เป็นอัตราค่าบริการที่ไม่จำกัดจำนวนเข้าใช้บริการของผู้รับบริการ ดังนั้น ไม่ว่าผู้รับบริการจะเข้าใช้บริการ efin StockPickUp มากหรือน้อย หรือไม่เคยเข้าใช้บริการ efin StockPickUp เลย หรือไม่ว่าด้วยเหตุอื่นใดก็ตาม ไม่ถือเป็นเหตุให้ผู้รับบริการเรียกให้ผู้ให้บริการคืนค่าบริการที่ผู้รับบริการชำระให้แก่ผู้ให้บริการไว้แล้ว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่ผู้รับบริการทั้งสิ้น


6.5 ในกรณีที่มีกฎ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นการกำหนดให้เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือ ยกเลิก การให้บริการ efin StockPickUp และ/หรือ ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ตามเอกสารฉบับนี้ ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง และยกเลิก การให้บริการ efin StockPickUp เพื่อให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดังกล่าวได้ ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้า


6.6 ขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนสมัครเข้าเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ efinancethai.com และ/หรือ การลงทะเบียนเพื่อขอรับ Username Password และ/หรือ การลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิการใช้บริการ efin StockPickUp ในแต่ละรอบ และ/หรือ การขอเปลี่ยนแปลงประเภท และ/หรือ รอบระยะเวลาให้บริการ efin StockPickUp และ/หรือ ขอต่ออายุรอบระยะเวลาให้บริการ efin StockPickUp ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้บริการ efin StockPickUp ด้วย


ผู้ให้บริการจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถใช้บริการ efin StockPickUp ได้อย่างต่อเนื่อง มีข้อขัดข้องในการเข้าใช้บริการ efin StockPickUp กรุณาติดต่อ Customer Service 02-023-8800 ในวันทำการตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 ในวันทำการตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. Customer Service