efinancethai

ESG Story

SCGD ประกาศมุ่งสู่ “NET ZERO 2050”

SCGD ประกาศมุ่งสู่ “NET ZERO 2050”

 

ขึ้นแท่นผู้นำธุรกิจตกแต่งพื้นผิวและสุขภัณฑ์ในอาเซียน รายแรกและรายเดียว ที่ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

 

นายนำพล มลิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGD นำทีมผู้บริหาร ร่วมงาน “SCG the Possibility for Inclusive Green Growth” จัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ เอสซีจี เมื่อเมื่อเร็วๆนี้  พร้อมประกาศมุ่งสู่ “NET ZERO 2050” เพื่อเป็นผู้นำธุรกิจตกแต่งพื้นผิวและสุขภัณฑ์ในอาเซียน รายแรกและรายเดียวที่ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593 

 

 อีกทั้งยังได้ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็น 80% เพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานแสงอาทิตย์เป็น 15% และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากกระบวนการผลิตลง 25% ภายในปี 2573 หรืออีก 6 ปีนับจากนี้ 

 

ซึ่ง SCGD ได้ดำเนินการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว เช่น การติดตั้งเครื่องผลิตลมร้อนจากเตาเผาเชื้อเพลิงชีวมวลเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ การเพิ่มการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพิ่มขึ้นอีก 5.5 เมกกะวัตต์ รวมถึงการผลิตสินค้าที่ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง

 

SCGD ดำเนินโครงการบริหารจัดการพลังงานมาอย่างต่อเนื่องในฐานการผลิตต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย เพื่อมุ่งจัดการของเสียจากการผลิตและการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนให้เกิดคุณค่า ผ่านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าจากการนำวัตถุดิบและของเสียกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงนำเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการตามแนวทาง ESG ด้วยมาตรฐานเดียวกันในทุกประเทศที่มีฐานการผลิต ทำให้ปัจจุบันสามารถบริหารต้นทุนด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ
 บทความอื่นๆที่น่าสนใจ