efinancethai

ESG Story

ออมสิน สนับสนุนผู้ประกอบการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน

ออมสิน สนับสนุนผู้ประกอบการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน

 

นางสาวนพวรรณ รัตนเวคิน รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล มอบเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าภายใต้โครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอนของประเทศไทย ระยะที่ 2 (Thailand HCFCs Phase-Out Project Stage II) ของกองทุนอนุรักษ์ชั้นโอโซน ธนาคารโลก 

 

ตามพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ให้กับนางจันทิรา เขื่อนแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิวเทค แอนด์ เจ. เซอร์วิส จำกัด หนึ่งในผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตโฟมที่ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตไปใช้เทคโนโลยีทางเลือกสารทดแทน HFO ที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และมีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศโลกต่ำ 

 

ทั้งนี้ ธนาคารออมสินได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนในประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี นับตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นการผลักดันบทบาทการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของธนาคาร โดยทำหน้าที่เป็นผู้บริหารเงินช่วยเหลือในโครงการฯ และเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ซึ่งก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน รวมไปถึงมีส่วนร่วมรณรงค์ และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของชั้นบรรยากาศโอโซน ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้บทความอื่นๆที่น่าสนใจ