efin ontour 2023 จังหวัดเชียงใหม่
โปรดเลือกรอบที่ท่านต้องการ
(กรุณาเลือกลงทะเบียนเพียงรอบเดียว)

รอบ 1

เวลา 10.30 - 13.30 น.
(เริ่มลงทะเบียนเวลา 10.00 น.)

รอบ 2

เวลา 14.00 - 16.30 น.
(เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.30 น.)