IPO Corner

8 เรื่องน่ารู้หุ้น เอสไอเอสบี (SISB)

8 เรื่องน่ารู้หุ้น  เอสไอเอสบี (SISB)

 

            บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) หรือ SISB กำลังเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ในวันที่ 29 พ.ย.นี้ และนับว่าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นบริษัทแรก ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษา โดยเป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน ประเภทโรงเรียนนานาชาติ

 

1.ทำธุรกิจโรงเรียนนานาชาติ หลักสูตรสิงคโปร์

            บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)  จัดตั้งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2544

            บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาและบริหารจัดการ และให้บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา และเป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ประเภทโรงเรียนนานาชาติ

            บริษัทฯ เป็นผู้เริ่มนำหลักสูตรการศึกษาของประเทศสิงคโปร์มาใช้เป็นหลักสูตรพื้นฐานในการจัดเรียนการสอน

            ปัจจุบัน โรงเรียนนานาชาติภายในกลุ่มบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 5 โรงเรียน รองรับนักเรียนได้สูงสุดถึง 4,175 คน  

            1.โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ

            2.โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ

            3.โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี

            4.โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เชียงใหม่

            5.โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เอกมัย

 

2.รายได้เติบโตทุกปี

                        รายได้รวม                         กำไรสุทธิ                        อัตรากำไรสุทธิ (%)

ปี 2558           517.85 ล้านบาท                50.43 ล้านบาท                  9.74  

ปี 2559           608.58 ล้านบาท                69.83 ล้านบาท                  11.47

ปี 2560            746.35 ล้านบาท               17.92 ล้านบาท                  2.40*

9M2561          690.39 ล้านบาท               71.54 ล้านบาท                  10.50


            สำหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 690.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.92% จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดย ณ สิ้นงวดมีจำนวนนักเรียนของโรงเรียนที่บริษัทฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเท่ากับ 2,191 คน เพิ่มขึ้น 12.42% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการเปิดโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี

            *อัตรากำไรสุทธิปี 2560 ปรับลดลงเป็นผลจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นเป็น 100.88 ล้านบาทแต่หากพิจารณาจาก EBITDA ในปี 2558-2560 จะอยู่ที่ 90.63 ล้านบาท , 122.80 ล้านบาท และ 149.33 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็น 17.50%, 20.06% และ 20.01% ของรายได้รวม ตามลำดับ

            ส่วน EBITDA งวด 9 เดือนของปี 2561 เท่ากับ 187.69 ล้านบาท คิดเป็น 27.19% ของรายได้รวม

 

3.นโยบายปันผล 40% ของกำไร

            บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ

            อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมจำนวน 104.07 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาส 3 ของปี 2561  แต่ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อดำเนินการโอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ตามมาตรา 119 ของพรบ. บริษัทมหาชน


4.ถือหุ้นใหญ่โดย “ยิว ฮอค โคว”

                                                                         ก่อนขายไอพีโอ(%)          หลังขายไอพีโอ(%)

            1.นายยิว ฮอค โคว                               45.50                                    32.84

            2.นางสาววิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร   40.00                                     28.94

            3.นางสาวนงค์นภา ทองมี                   14.60                                    10.56

            4.กรรมการ ผู้บริหาร                            -                                           2.77

            5.ประชาชนทั่วไป                                 -                                           24.89
 

            ทั้งนี้ นาย ยิว ฮอค โคว ปัจจุบันเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SISB

 

5.ราคา IPO 5.20 บาท มาจากการ Book Building

            ราคาเสนอขายต่อประชาชน 5.20 บาทต่อหุ้น มาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) จากนักลงทุนสถาบัน โดยคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) เท่ากับ 59.59 เท่า เทียบกับ P/E ของตลาดหลักทรัพย์ mai ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค.2561-วันที่ 9 พ.ย.2561 เท่ากับ 66.94 เท่า และไม่สามารถเทียบกับบริษัทอื่นในตลาดหุ้น เพราะไม่มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกับ SISB  

            ทั้งนี้ ค่า P/E ที่  59.59 เท่า คิดจากกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2560 - วันที่ 30 ก.ย.2561 ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 82.02 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดหลังเสนอขายเท่ากับ 940 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.09 บาท
            บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 260 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 27.66% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด แบ่งเป็น (1) ประชาชนทั่วไป 234 ล้านหุ้น และ (2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ บริษัทฯ  26 ล้านหุ้น
            โดยมีสัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 166,500,000  หุ้น คิดเป็น 17.71% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

6.บล.ฟินันเซีย ไซรัส เป็น FA และแกนนำอันเดอร์ไรท์

            ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บล.ฟินันเซีย ไซรัส

            ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย :  บล.โกลเบล็ก ,บล.เคจีไอ (ประเทศไทย),บล.เคที ซีมิโก้, บล.เคทีบี (ประเทศไทย), บล.ทรีนีตี้,บล.โนมูระ พัฒนสิน  และ บล.เอเซีย พลัส


7.ระดมขยายธุรกิจการศึกษา-ชำระหนี้

            บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้หลังหักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นจำนวนเงินสุทธิประมาณ 1,299.06 ล้านบาท ไปใช้ดังนี้

            1. เงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจที่เกี่ยวกับการศึกษา 699 ล้านบาท ภายในปี 2564

            2. ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน 600 ล้านบาท ภายในปี 2561

8. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจะลดเหลือต่ำกว่า 2.50 เท่า หลังขาย IPO

            SISB ระบุในแบบไฟลิ่งถึงความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน โดยในสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคาร กำหนดให้ SISB ต้องรักษาอัตราส่วนหนี้สินไม่รวมรายได้รอการรับรู้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี61 ไม่เกิน 2.50 เท่า

             โดย ณ สิ้น Q3/61 บริษัทฯ มีสัดส่วนดังกล่าวเท่ากับ 3.78 เท่า แต่ภายหลังจากการขายไอพีโอ จะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น และเงินที่ได้จำนำไปชำระหนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ รักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 61 ได้ตามที่ธนาคารกำหนด

 

 

 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh