efinancethai

IPO Corner

8 ข้อควรรู้"แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์(NAT)"ผู้เชี่ยวชาญด้าน Infratech

8 ข้อควรรู้

 

บริษัท แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NAT ประกอบธุรกิจ บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา จำหน่ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง และรับเหมาวางระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีฯ กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 15 ก.พ.นี้
 

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน
  
 
1.ประกอบธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Infratech ของไทย

 

บริษัท แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NAT  ดำเนินธุรกิจ บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา จำหน่ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง และรับเหมาวางระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology System Integration) และการให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เช่น


การให้บริการเจ้าหน้าที่ไอที (IT Outsourcing) การให้บริการเดินสายระบบเน็ตเวิร์ค (Cabling System) การให้บริการงานด้านระบบภายในอาคาร (Mechanical and Electric : M&E) และการให้บริการเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค

 

2.ขายไอพีโอจำนวน 92 ล้านหุ้น คิดเป็น 28.04%


           
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 92,000,000 หุ้น คิดเป็น 28.04% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

 

3.เคาะราคาไอพีโอ 5.40 บาท คิดเป็น P/E ที่ 12.56 เท่า

 

ราคาเสนอขายหุ้นละ 5.40 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) เท่ากับ 12.56 เท่า คำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่ 1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66 ที่ 141.29 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 328 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.43 บาท


เทียบ P/E บจ.ธุรกิจคล้ายกัน
 

MFEC (6.67)
SKY (99.65)
TKC (27.15)
ITNS (13.28)
AIT (14.20)
ICN (13.23)
MAI-TECH (41.35)


ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน 92 ล้านหุ้น คิดเป็น 28.04% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่ 328 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) : 0.50 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี : 0.79 บาท/หุ้น สิ้นก.ย.66
เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 15 ก.พ.นี้
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยี
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บล.ฟินันเซีย ไซรัส
ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บล.เอเซีย พลัส,บล.บียอนด์,บล.โกลเบล็ก และบล.กรุงศรี พัฒนสิน


สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

 

1.บุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 69.65 ล้านหุ้น
2.ผู้มีอุปการคุณของบริษัท 13.80 ล้านหุ้น
3.บุคคลที่มีความสัมพันธ์ 4.25 ล้านหุ้น
4.กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 4.3 ล้านหุ้น

 

4.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ


 
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น

 

5.นำเงินระดมทุนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ขยายบุคลากรเพิ่ม

 

 

6.อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 7.91%  งวด 9 เดือน ปี 66


         
รายได้และกำไรของ NAT ตั้งแต่ปี 64-65 และงวด  9 เดือน ปี 66 เป็นดังนี้


 

   ปี 64 ปี 65 9 เดือน  ปี 66
รายได้ (ลบ.)  451.36  1,093.23  1,232.71
กำไรสุทธิ (ลบ.) 26.68  100.62    97.50
อัตรากำไรสุทธิ (%)   5.91%  9.20%  7.91%

 

7.มี D/E อยู่ที่ 2.34 เท่า


NAT มีระดับ D/E สิ้น ก.ย.66 อยู่ที่ 2.34 เท่า


งบแสดงฐานะการเงิน สิ้น ก.ย.66 ดังนี้

สินทรัพย์รวม : 619.56 ลบ.

หนี้สินรวม : 433.81 ลบ.

ส่วนของผู้ถือหุ้น : 185.75 ลบ.

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : 2.34  เท่า

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) : 23.29%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) : 90.91%

 

8.หลังไอพีโอ บริษัท นภาสุ จำกัด ยังถือหุ้นใหญ่ 35.98%


 
หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว บริษัท นภาสุ จำกัด ยังคงสัดส่วนถือหุ้นใหญ่ 35.98% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้

 

 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh