efinancethai

IPO Corner

7 ข้อควรรู้ "ชูวิทย์ฟาร์ม(CFARM)" ธุรกิจฟาร์มไก่เนื้อรายใหญ่แห่งอีสาน

7 ข้อควรรู้

 

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) หรือ CFARM ประกอบธุรกิจ ฟาร์มไก่เนื้อรายใหญ่แห่งอีสาน กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 6 มิ.ย.นี้

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน
 
 

1.ประกอบธุรกิจฟาร์มไก่เนื้อรายใหญ่แห่งอีสาน

 

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) หรือ CFARM ประกอบธุรกิจ ฟาร์มปศุสัตว์ประเภทฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อให้กับคู่สัญญาในรูปแบบเกษตรพันธสัญญาแบบประกันราคา โดยบริษัทจะเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและปรับปรุงโรงเรือน รวมทั้งอุปกรณ์การเลี้ยงตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้ได้ไก่เนื้อเป็นไปตามที่คู่สัญญากำหนด

ปัจจุบัน บริษัทมีฟาร์มเลี้ยงไก่ 8 ฟาร์ม ประกอบด้วยโรงเรือนจำนวน 121 โรงเรือน ทั้งหมดตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

 

2.ขายไอพีโอจำนวน 149 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.69%
 

 

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 149 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.69% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

 

3.เคาะราคาไอพีโอ 1.35 บาท คิดเป็น P/E ที่ 26.18 เท่า

 

ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.35 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) เท่ากับ 26.18 เท่า คำนวณจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (1 เม.ย.66 - 31 มี.ค.67) ซึ่งมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 29.91 ล้านบาท  หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังไอพีโอที่ 580 ล้านหุ้น (Fully Diluted) ได้กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.05 บาท 


เทียบ P/E บจ.ธุรกิจคล้ายกัน

ค่าเฉลี่ย (28.22)
 

AGRO-m เฉลี่ย 6 เดือน (26.45)


ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน 149 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.69%

มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่ 580 ล้านหุ้น

เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)

มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) : 1.00 บาท/หุ้น

มูลค่าทางบัญชี : 1.06 บาท/หุ้น สิ้นไตรมาส 1/67

เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 6 มิ.ย.67

หมวดธุรกิจ : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
 
ผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย : บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) และบล.บียอนด์ 

ผู้ร่วมจัดจำหน่าย : บล.ทรีนีตี้,บล.ไอร่า,บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) และบล.ฟิลลิป (ประเทศไทย)

 

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

 

บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 111,750,000 หุ้น 75%

ผู้มีอุปการคุณ 22,350,000 หุ้น 15%

กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน 14,900,000 หุ้น 10%

 

4.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ

 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักเงินสำรองต่างๆ

 

5.นำเงินก่อสร้างฟาร์ม ปรับปรุงโรงเรือน

 


 

รายได้และกำไรของ CFARM ตั้งแต่ปี 65-66 และงวด 3 เดือน ปี 67 เป็นดังนี้


 

  ปี 65  ปี 66 งวด 3 เดือน ปี 67
รายได้รวม (ลบ.) 228.70 240.99 52.35
กำไรสุทธิ (ลบ.) 21.97 30.49 1.85
อัตรากำไรสุทธิ (%)  9.60% 12.65% 3.54%


 

6.มี D/E อยู่ที่ 0.58 เท่า


 
CFARM มีระดับ D/E งวด 3 เดือนปี 67 อยู่ที่ 0.58 เท่า
 

 

งบแสดงฐานะการเงิน งวด 3 เดือน ปี 67 ดังนี้

สินทรัพย์รวม : 720.22 ลบ.

หนี้สินรวม : 262.99 ลบ.

ส่วนของผู้ถือหุ้น : 457.23 ลบ.

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) :  0.58 เท่า

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (%)  : 6.55%

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA) (%)  : 0.33% 

 

7.หลังไอพีโอ กลุ่มครอบครัวนายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์  ยังถือหุ้นใหญ่ 72.15%
 

หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว กลุ่มครอบครัวนายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์  ยังคงถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 72.15% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอ ดังนี้

 

 

 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh