IPO Corner

8 เรื่องน่ารู้ MVP ผู้จัดงาน Thailand Mobile EXPO

8 เรื่องน่ารู้ MVP ผู้จัดงาน Thailand Mobile EXPO

    บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MVP ผู้จัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์ Thailand Mobile EXPO มากว่า 11 ปี รวมถึงเป็นผู้ให้บริการโฆษณา และอีคอมเมิร์ซ เตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในวันที่ 7 ส.ค. 61 นี้ 

    ทีมข่าว อีไฟแนนซ์ไทย คัดกรอง 8 เรื่องน่ารู้หุ้น MVP จากข้อมูลในแบบไฟลิ่ง เพื่อให้นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ 

1.MVP ทำธุรกิจจัดงานอีเว้นท์หลายประเภท

    MVP ประกอบธุรกิจการจัดงาน  (Event Organizer) อาทิ งานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือและสินค้าเทคโนโลยี การจัดงานแข่งขันกีฬา ท่องเที่ยว งานสัมมนา และอื่นๆ ตลอดจนการผลิตและจำหน่ายสื่อในรูปแบบออนไลน์ รวมถึงการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยแบ่งธุรกิจหลักเป็น 3 กลุ่มได้แก่
    1)กลุ่มธุรกิจจัดงาน โดยมีงานหลักคือการจัดแสดงสินค้าสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ไอที ภายใต้ชื่องาน “Thailand Mobile EXPO” และการจัดงานอื่นๆ ได้แก่ บริการจัดประชุมสัมมนาหลากหลายรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยี การจัดงานวิ่งด้านสุขภาพ เทศกาลดนตรี
    2)กลุ่มธุรกิจบริการงานโฆษณาและเอเจนซี่ (Media&Agency) ให้บริการด้านโฆษณาทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ ผ่านเว็บไซต์ WHATPHONE และ Facebook ของบริษัทที่มียอดผู้ติดตามสูงกว่าหนึ่งล้านผู้ติดตาม รวมทั้งการให้บริการงานด้านเอเจนซี่ในรูปแบบออนไลน์ โดยการเป็นตัวแทนของแบรนด์ลูกค้าในการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด
    3)กลุ่มธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ภายใต้แบรนด์ Samsung ตั้งแต่ปี 58 ผ่านเว็บไซต์ www.s-estore.com โดยผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายได้แก่ โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน เกียร์ แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ อาทิ โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ หน้าจอคอมพิวเตอร์ และสินค้าด้านเทคโนโลยี เป็นต้น

2.MVP มีกำไรสุทธิเติบโตขึ้นทุกปี

ผลการดำเนินงานในปี 58 - ไตรมาส 1/61
หน่วย : ล้านบาท 
ปี            รายได้       กำไรสุทธิ     อัตรากำไรสุทธิ(%)
58            130                3                    2.8%
59            191              17                    9.3%
60            284              29                10.20%
Q1/61        65                3                  4.59%

3.ราคาไอพีโอ 1.90 บาท คิดเป็น P/E 15.83 เท่าสูงกว่าธุรกิจใกล้เคียงกันที่มี P/E 11.29 และ 15.13 เท่า

    MVP กำหนดราคา IPO ที่ 1.90 บาท  โดยพิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E)อยู่ที่ 15.83 เท่า คำนวณจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (1 เม.ย. 60 - 31 มี.ค. 61) มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 24.49 ล้านบาท เมื่อหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ 200 ล้านหุ้น (Fully Diluted)จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.12 บาท
    อย่างไรก็ดี P/E 15.83 เท่า เป็นระดับที่สูงกว่าบริษัทที่มีธุรกิจใกล้เคียงกัน ได้แก่  บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ GPI มี P/E อยู่ที่ 11.29 เท่า และ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)  หรือ CMO มี P/E อยู่ที่ 15.13 เท่า

อนึ่ง MVP ขายหุ้นไอพีโอทั้งหมด 70 ล้านหุ้น
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโอที่อยู่ที่ 200 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) 0.50 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชีที่ 0.54 บาท/หุ้น (คำนวณ ณ วันที่ 31 มี.ค. 61)
เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 7 ส.ค. 61
ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทแอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM
อันเดอร์ไรท์ บล.โนมูระ พัฒนสิน

โดยมีสัดส่วนการเสนอขายหุ้น IPO ดังนี้
ประเภทผู้ลงทุน                                                   จำนวนหุ้นที่เสนอขาย (ล้านหุ้น)            สัดส่วนที่เสนอขาย(%)
บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์                      52.5                                                75
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย                10                                                14.29
เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท           7.5                                                10.71

4.MVP นำเงินไอพีโอ 119 ลบ. ลงทุนอุปกรณ์สำหรับจัดแสดงงาน

บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรกจำนวน 70,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.90 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 119.35 ล้านบาท (ภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้) ไปใช้ดังนี้
    -ใช้เงินจำนวน 30 ล้านบาท เป็นเงินทุนซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงานต่าง ๆ ของบริษัท เช่น ระบบโครงสร้างคูหามาตรฐาน (บูธ) งานโครงสร้างแบบมีหลังคาทรงโค้ง (Archway) อุปกรณ์/ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ติดตั้ง/ตกแต่ง จอ LED สำหรับใช้ในการจัดงาน (Event) ระยะเวลาใช้เงินภายในปี 63
    -ใช้เงินจำนวน 10 ล้านบาท เป็นเงินทุนสำหรับการพัฒนาระบบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาใช้เงินภายในปี 63
    -ใช้เงินจำนวน 10 ล้านบาท ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน ภายในปี 62
    -ใช้เงินจำนวนที่เหลือ 69.35 ล้านบาท เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ปี 62

5.มีหุ้นไม่ติด Silent Period จำนวน 20 ล้านหุ้น คิดเป็น 20% ของหุ้นทั้งหมด

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหารของบริษัท” ที่ไม่ติด Silent period มีจำนวน 20,000,000 หุ้น คิดเป็น 10% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

สัดส่วนผู้ถือหุ้นหลังขาย IPO 
    1)กลุ่มนายโอภาส เฉิดพันธุ์ 20.80%
    2)นายธราธร ยวงบัณฑิต 16.90%
    3)นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ 13.65%
    4)นายสาธิต ภาวศุทธิ์พันธุ์ 13.65%
    5)นักลงทุนทั่วไป 26.59%

6. MVP มีนโยบายปันผลไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิ

    บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปีไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลที่กล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ 
    ทั้งนี้มติคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้หากเห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป 

7.MVP มี D/E สิ้นไตรมาส 1/61 ที่ 1 เท่า ใกล้เคียงอุตสาหกรรม

    MVP มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น(D/E) ณ สิ้นไตรมาสแรกอยู่ที่ 1 เท่า ซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน แม้จะอยู่ในช่วงการลงทุนธุรกิจจัดงานประเภทอื่นๆอยู่ เช่น งานวิ่ง และงานจัดแสดงยานยนต์ไฟฟ้า

งบแสดงฐานะการเงิน MVP ณ วันที่ 31 มี.ค. 61 ดังนี้
    สินทรัพย์รวม    139.53 ลบ.
    หนี้สินรวม        69.81 ลบ.
    ส่วนของผู้ถือหุ้น    69.72 ลบ.
    อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) 1 เท่า
    อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 8.71%
    อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 17.86%

8.MVP เตรียมรุกจัดงานแสดงยานยนต์ไฟฟ้า 

    บริษัทมีแผนที่จะเริ่มการจัดงานแสดงยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) ด้วยชื่องาน “Bangkok EV EXPO” ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 62 เนื่องจากประเมินว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ามีอัตราการขยายตัวในระดับสูงทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยก็เริ่มมีผู้ประกอบการรถไฟฟ้าค่ายต่างๆ สนใจผลิตหรือนำเข้ายานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งมีการพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ในการชาร์จพลังงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานต์ยนต์ไฟฟ้า ซึ่งมีแนวโน้มที่ประเทศไทยจะนำรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาใช้งานมากขึ้น 
    ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาและจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงกับผู้ให้เช่าพื้นที่ รวมถึงได้ติดต่อกับผู้ประกอบการที่นำเข้า ผลิต และ/หรือจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้า และผู้ให้บริการชาร์ฟไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าหลายรายที่สนใจมาออกงานของบริษัท โดย Bangkok EV EXPO จะเป็นสถานที่ให้ผู้ขายและผู้ซื้อ ผู้ที่สนใจในนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต/ผู้นำเข้า ผู้ให้บริการสถานีชาร์จไฟฟ้ามาพบปะในงานข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh