efinancethai

IPO Corner

9 ข้อควรรู้ 'เวิลด์เฟล็กซ์ (WFX)' ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเส้นด้ายยางยืด

9 ข้อควรรู้ 'เวิลด์เฟล็กซ์ (WFX)' ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเส้นด้ายยางยืด

บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ WFX ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเส้นด้ายยางยืด กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 23 ธ.ค.นี้
 
สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน

  

 

1.ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเส้นด้ายยางยืด

บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ WFX ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเส้นด้ายยางยืดชนิดเคลือบแป้งและเส้นด้ายยางยืดชนิดเคลือบซิลิโคน โดยจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ ทั้งหมด 7 แบรนด์ ได้แก่

แบรนด์ WORLD FLEX,THAITEX,QUALIFLEX,LT RUBBER,CHANGTHAI,PEGASUS (Blue) และ PEGASUS (China) 

ผลิตเส้นด้ายยางยืดโดยใช้วัตถุดิบหลักคือน้ำยางข้น และจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสินค้าเส้นด้ายยางยืดจะนำไปเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปประเภทต่างๆ ได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ถุงเท้า ชุดชั้นใน อุปกรณ์ทางการแพทย์ เฟอร์นิเจอร์

ลักษณะสินค้า แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

เส้นด้ายยางยืดชนิดเคลือบแป้ง
เส้นด้ายยางยืดชนิดเคลือบซิลิโคน

 

2.ขายไอพีโอจำนวน142 ล้านหุ้น คิดเป็น 30.59%
           
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 142,000,000 หุ้น คิดเป็น 30.59 % ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

 

3.เคาะราคาไอพีโอ 7.20 บาท คิดเป็น P/E ที่ 17.89 เท่า

ราคาเสนอขายหุ้นละ 7.20 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) เท่ากับ 17.89 เท่า คำนวณจากกำไรสุทธิ 4 ไตรมาสย้อนหลัง (1 ต.ค.63 ถึง 30 ก.ย.64) เท่ากับ 186.87 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted) จำนวน 464.20 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.40 บาทต่อหุ้น

เทียบ P/E Ratio เฉลี่ยเท่ากับ  53.76 เท่า ของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคและบริโภค หมวดแฟชั่น

ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง (2 มิ.ย.ถึง 1 ธ.ค.64)

ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน  142 ล้านหุ้น คิดเป็น 30.59% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่ 464.20 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) : 1.00 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี : 3.03 บาท/หุ้น สิ้น ก.ย.64
เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 23 ธ.ค.นี้
หมวดธุรกิจ : แฟชั่น
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บล.เคทีบีเอสที

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

1.ผู้ถือหุ้นเดิม บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป (TRUBB) 11.36 ล้านหุ้น 8%
2.กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 14.20 ล้านหุ้น 10%
3.ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ  18.46 ล้านหุ้น 13%
4.บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 97.98 ล้านหุ้น 69%

 

4.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองอื่น

 

5.นำเงินระดมทุนขยายโรงงานผลิตเส้นด้ายยางยืด

 

 

6.อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่  7.27% (งวด 9 เดือน ปี 64)
      
รายได้และกำไรของ WFX ตั้งแต่ปี 62-63 และงวด 9 เดือน ปี 64 เป็นดังนี้

 

  ปี 62  ปี 63 9 เดือน  ปี 64
รายได้ (ลบ.) 2,045 2,408  2,589.52
กำไรสุทธิ (ลบ.) 7.72  57.81 188.24
อัตรากำไรสุทธิ (%) 0.38  2.40    7.27

 

7.มี D/E อยู่ที่ 1.12 เท่า
 

WFX มีระดับ D/E สิ้นก.ย.64 อยู่ที่ 1.12 เท่า
 

งบแสดงฐานะการเงิน สิ้นก.ย.64 ดังนี้

สินทรัพย์รวม :  2,071.51 ลบ.
หนี้สินรวม :  1,095.68 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น : 975.83 ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : 1.12 เท่า
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) :13.35%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) :27.83%


8.หลังไอพีโอ บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ กรุ๊ป (TRUBB) ยังถือหุ้นใหญ่ 66.35%
 

หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ กรุ๊ป (TRUBB) ยังคงสัดส่วนถือหุ้นใหญ่ 66.35% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้ 

 

9.จำนวนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period เท่ากับ 77,011,236 หุ้น คิดเป็น 16.59%  
 

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period : จำนวน 77,011,236 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.59 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนหุ้นของผู้มีส่วนร่วมในการบริหารที่ไม่ติด Silent Period ดังกล่าว จะไม่นับรวมหุ้นจากที่ผู้มีส่วนร่วมในการบริหารได้รับการจัดสรรในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมของ TRUBB ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน TRUBB (Pre-emptive Right)
 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh