IPO Corner

9 เรื่องน่ารู้หุ้น VL ผู้ประกอบการเรือขนส่งน้ำมันน้องใหม่

9 เรื่องน่ารู้หุ้น VL ผู้ประกอบการเรือขนส่งน้ำมันน้องใหม่

    บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ VL ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าปิโตรเคมีทางเรือให้แก่ผู้ประกอบการน้ำมันรายใหญ่ กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในวันที่ 21 พ.ค.นี้

    ทีมข่าว "อีไฟแนนซ์ไทย" เจาะลึก 9 เรื่องน่ารู้ของหุ้น VL จากข้อมูลในแบบไฟลิ่ง มาให้นักลงทุนที่มีความสนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าลงทุน


1.VL ให้บริการเรือขนส่งปิโตรเลียมมากว่า 28 ปี

    วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ VL ก่อตั้งขึ้นในปี 2534 ปัจจุบันดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ ผ่านทางเรือทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการค้าน้ำมันเป็นหลัก ได้แก่ บริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ESSO, บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCG และ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด โดย แบ่งสินค้าหลักเป็น 5 ประเภท ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันเตา น้ำมันใส น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันปาล์ม
    โครงสร้างรายได้ VL ในปี 61 เป็นดังนี้  1.น้ำมันใส 55.07% 2. น้ำมันปาล์ม 18.03% 3.น้ำมันดิบ 13.04% 4.น้ำมันเตา 7.90% 5.น้ำมันหล่อลื่น 5.39% 6. อื่นๆ 0.57%
    ทั้งนี้หากแบ่งสัดส่วนรายได้เป็นภูมิภาค เป็นดังนี้ มีรายได้จากการให้บริการภายในประเทศ 72.98% รายได้จากการให้บริการต่างประเทศ 25.75% และรายได้การให้บริการอื่น 0.57%
    ณ สิ้นปี 61 มีจำนวนเรือในการประกอบธุรกิจ 12 ลำ อายุเฉลี่ย 16 ปี น้ำหนักบรรทุกรวมเท่ากับ 35,081 เดทเวทตัน(DWT) และมีขนาดถึงบรรจุน้ำมันเท่ากับ 36,036 ล้านลูกบาศก์เมตร

2.ราคาไอพีโอ 1.75 บาท คิดเป็น P/E 21.88 เท่า ใกล้เคียงธุรกิจคล้ายกัน

    VL กำหนดราคาขายหุ้นไอพีโอที่ 1.75 บาทต่อหุ้น คิดเป็น P/E ที่ 21.88 เท่า คำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด(1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 61) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 800 ล้านหุ้น ได้ EPS เท่ากับ 0.08 บาทต่อหุ้น

    โดยมีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่ดำเนินธุรกิจใกล้เคียงกันทั้งหมด 2 บริษัท ได้แก่
      1.บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PRM มี P/E อยู่ที่ 22.42 เท่า คำนวณจากราคาเฉลี่ย 6.35 บาท
      2.บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ AMA มี P/E อยู่ที่ 21.84 เท่า คำนวณจากราคาเฉลี่ย 4.54 บาท

อนึ่ง VL จะขายหุ้นไอพีโอทั้งหมด 280 ล้านหุ้น
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโอที่อยู่ที่ 800 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) 0.50 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชีที่ 0.69 บาท/หุ้น (คำนวณ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61)
เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ(mai) ในวันที่ 21 พ.ค. 62
ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
อันเดอร์ไรท์ บล.ฟินันเซีย ไซรัส, บล.เคทีบี, บล.ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย), บล.ฟิลลิป(ประเทศไทย),บล.คันทรี่ กรุ๊ป, บล.คิงส์ฟอร์ด

3.ไม่มีสัดส่วนเสนอขายหุ้นที่ให้กับนักลงทุนสถาบัน

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น IPO ดังนี้

ประเภทผู้ลงทุน จำนวนหุ้นที่เสนอขาย(ล้านหุ้น) สัดส่วนที่เสนอขาย(%)
บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่าย                      210                 75
ผู้มีอุปการคุณของบริษัท                        42                 15
กรรการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท                        28                 10

มีสัดส่วนถือหุ้นหลังขาย IPO ดังนี้

   1)นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ 64.95%
   2)นางไพเราะ กลิ่นสุวรรณ 0.03%
   3)นางสาวอรอุมา ธงสุวรรณ 0.01%
   4)นายชินโชติ ไกรโชติชัย 0.01%
   5)ประชาชนทั่วไป 35%

4.ผู้ถือหุ้นเดิมนำหุ้นมาขายไอพีโอในครั้งนี้ด้วย 

    จำนวนหุ้นในการเสนอขายหุ้นไอพีโอในครั้งนี้ 280 ล้านหุ้น มาจากหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยนางชุติภา กลิ่นสุวรรณ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่ง จำนวน 80 ล้านหุ้น

5.นำเงินระดมทุนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน-ซื้อเรือเพิ่ม

    VL เตรียมนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ จำนวนประมาณ 330.93 บาท ไปใช้ดังนี้

1.ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 165.46 ล้านบาท ภายในปี 62 - 64
2.ลงทุนในเรือลำใหม่และขยายกองเรือของธุรกิจเรือขนส่ง 99.28 ล้านบาท ภายในปี 62 - 64
3.เพื่อชำระคืนเงินกู้ 49.67 ล้านบาท ในปี 62
4.เพื่อซ่อมบำรุงตามแผน 16.55 ล้านบาท ในปี 62 - 64

6.กำไรสุทธิลดลงต่อเนื่องสวนทางรายได้

ผลการดำเนินงานในปี 59 – 61
          หน่วย:ล้านบาท
ปี     รายได้     กำไรสุทธิ     อัตรากำไรสุทธิ(%)
59     618.04        79.38               12.6
60     682.41        73.61               10.3
61     694.68        61.01                 8.7

    ทั้งนี้สาเหตุที่กำไรสุทธิลดลงต่อเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนให้บริการสูงกว่าการเติบโตของรายได้ โดยเฉพาะค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์จากเรือที่เพิ่มเข้ามา นอกจากนี้ยังมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น จากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนขยายกองเรือ

7.D/E ล่าสุดอยู่ที่ 2.45 เท่า

    VL มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ณ สิ้นปี 61 อยู่ที่ 2.45 เท่า เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปี 59 - 60 ที่ 1.01 เท่า และ 1.58 เท่าตามลำดับ สาเหตุหลักมาจากการกู้ยืมเงินระยะยาวเพื่อใช้ขยายกองเรือ

 งบแสดงฐานะการเงิน VL ณ สิ้นปี 61 เป็นดังนี้
    สินทรัพย์รวม    1,424  ลบ.
    หนี้สินรวม       1,011 ลบ.
    ส่วนของผู้ถือหุ้น    413 ลบ.
    อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) 2.45 เท่า
    อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 4.37%
    อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ROE) 13.35%

8.นโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ

    VL มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และความเหมาะสมอื่นๆ

9.มีหุ้นไม่ติด Silent Period จำนวน 87.51 ล้านหุ้น หรือ 10.94%

    สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period มีจำนวน 87,511,500 หุ้น คิดเป็น 10.94% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh