efinancethai

IPO Corner

9 ข้อควรรู้"ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ (UBA)"ธุรกิจจัดการน้ำครบวงจร

9 ข้อควรรู้

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ UBA ธุรกิจให้บริการจัดการน้ำแบบครบวงจรรายแรกที่กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 7 ธ.ค.นี้

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน


1.ประกอบธุรกิจ บริหารจัดการน้ำ เดินระบบและบำรุงรักษาครบวงจร

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ UBA ประกอบธุรกิจ ให้บริการจัดการน้ำ เดินระบบและบำรุงรักษาแบบครบวงจร ครอบคลุม 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย,ระบบน้ำประปา และอุโมงค์ระบายน้ำ

พร้อมทั้งการบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อสนับสนุนธุรกิจบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร

 

2.ขายไอพีโอจำนวน 170 ล้านหุ้น คิดเป็น 28.33%

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 170,000,000 หุ้น คิดเป็น 28.33% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO


3.เคาะราคาไอพีโอ 1.70 บาท คิดเป็น P/E ที่ 15.73 เท่า

ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.70 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) เท่ากับ 15.73 เท่า เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิที่ 0.11 บาทต่อหุ้น คำนวณจากกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ต.ค.64-ก.ย.65) ที่ 64.83 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 600 ล้านหุ้น


เทียบ P/E Ratio ของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกัน จำนวน 4 บริษัท

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (EASTW) มี P/E Ratio ที่ 10.94 เท่า
บมจ.ฟิลเตอร์ วิชั่น (FVC) มี P/E Ratio ที่ 23.76 เท่า
บมจ.ทีทีดับบลิว (TTW) มี P/E Ratio ที่ 13.13 เท่า
บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) มี P/E Ratio ที่ 23.16 เท่า


ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน 170 ล้านหุ้น คิดเป็น 28.33%
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่ 600 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) : 0.50 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี :0.67 บาท/หุ้น งวด 9 เดือน ปี 65
เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 7 ธ.ค.นี้
หมวดธุรกิจ : บริการ
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บล.โกลเบล็ก,บล.ฟินันเซีย ไซรัส,บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย),บล.โนมูระ พัฒนสิน และ บล.ดาโอ (ประเทศไทย)

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

ผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) 25.50 ล้านหุ้น 15%
บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 114.50 ล้านหุ้น 67.35%
ผู้มีอุปการคุณ 19.80 ล้านหุ้น    11.65%
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 10.20 ล้านหุ้น 6%


4.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 30% ของกำไรสุทธิ
 
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 30% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น

 

5.นำเงินลงทุนพัฒนาระบบสารสนเทศ

 


 

6.อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 9.53% งวด 9 เดือน ปี 65
  
รายได้และกำไรของ UBA ตั้งแต่ปี 63-64 และ 9 เดือน ปี 65 เป็นดังนี้

  ปี 63 ปี 64 9 เดือน ปี 65
รายได้รวม (ลบ.) 532.69 533.59 553.50 
กำไรสุทธิ (ลบ.) 43.43  52.35 50.82
อัตรากำไรสุทธิ (%) 8.16 9.82 9.53

 

7.มี D/E อยู่ที่ 1.03 เท่า
 
UBA มีระดับ D/E งวด 9 เดือน ปี 65 อยู่ที่ 1.03 เท่า

งบแสดงฐานะการเงิน สิ้นก.ย.65 ดังนี้

สินทรัพย์รวม : 586.70 ลบ.
หนี้สินรวม : 298.05 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น : 288.65  ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : 1.03 เท่า
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) : 13.19%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) : 25.08%

8.หลังไอพีโอ บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ (NWR) ยังถือหุ้นใหญ่ 43%
    
หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ (NWR) ยังคงถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 43% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้

 

9.สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 99,999,900 หุ้น คิดเป็น 16.67%

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period : จำนวน 99,999,900 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.67 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh