IPO Corner

9 เรื่องน่ารู้หุ้น เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น (TPS)

9 เรื่องน่ารู้หุ้น เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น (TPS)

บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TPS ธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 15พ.ย. นี้

 

ทีมข่าว "อีไฟแนนซ์ไทย" เจาะลึก 9 เรื่องน่ารู้ของหุ้น TPS จากข้อมูลในแบบไฟลิ่ง มาเพื่อให้นักลงทุนที่มีความสนใจ ศึกษาข้อมูลเตรียมความพร้อมก่อนเข้าลงทุน

 

1.ทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

TPS ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 20 พ.ค. 2547 ปัจจุบันดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Solutions Provider: ITP) และบริการหลังการขาย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักดังนี้

 

1.ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์และวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.ธุรกิจให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบภายหลังการขาย

3.ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ

 

มีกลุ่มลูกค้าตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ ทั้งบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ

 

2.มีแบรนด์ชื่อดังในมือหลายแบรนด์

 

ปัจจุบันจำหน่ายผลิตภัณฑ์มีชื่อเสียงโดยเฉพาะการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระดับ Gold Certified Partner กับ Cisco Systems และพันธมิตรรายอื่นๆได้แก่ NetApp, Palo Alto Networks, Symantec, Vmware, Fortinet

 

3.มีกลุ่มกิจเกษตรสถาพร และ วิธวาศิริ ถือหุ้นใหญ่

 

ณ วันที่ 30 มิ.ย. 62 มีกลุ่มครอบครัว กิจเกษตรสถาพร ถือหุ้นอยู่ที่ 71.75% และกลุ่มครอบครัว วิธวาศิริ ถือหุ้นอยู่ที่ 22% และมีสัดส่วนถือหุ้นหลังขายไอพีโอที่ 51.26% และ 16.72% ตามลำดับ ดังนี้

 

 

4.ราคาไอพีโอ 2.50 บาท คิดเป็น P/E 11.57 เท่า

 

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯในครั้งนี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio: P/E) และสภาวะการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งราคาหุ้นสามัญที่เสนอขาย2.50 บาท/หุ้น คิดเป็น P/E ที่ 11.57 เท่า เมื่อคำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัท ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2561 ถึงไตรมาส 2 ปี 2562 เท่ากับ 60.48 ล้านบาท และหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ 280 ล้านหุ้น (Fully Diluted) ได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.22 บาท

 

ทั้งนี้มีบริษัทที่ดำเนินธุรกิจคล้ายกันในตลาดหลักทรัพย์ คือ บมจ.แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี (AIT) ปัจจุบันมี P/E เฉลี่ย 15.60 เท่า

 

ขณะที่หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) มี P/E อยู่ที่ 20.68 เท่า

 

TPS ขายหุ้นไอพีโอทั้งหมด 80 ล้านหุ้น
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโอที่อยู่ที่ 280 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) 0.50 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชีที่ 0.81 บาท/หุ้น (คำนวณ ณ วันที่ 30 มิ.ย.62)
เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ(mai) ในวันที่ 15 ต.ค. 62
ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
อันเดอร์ไรท์ บล.เคทีบี , บล.ทรีนีตี้ , บล.ฟิลลิป , บล.ฟินันเซีย ไซรัส , บล.เอเซีย พลัส

 

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น :

 

ประเภทผู้ลงทุน

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย

สัดส่วนที่เสนอขาย

บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ราว 60,000,000 หุ้น

ราว 75%

ผู้มีอุปการคุณของบริษัท

ไม่เกิน 12,000,000 หุ้น

ไม่เกิน 15%

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

ไม่เกิน 8,000,000 หุ้น

ไม่เกิน 10%

 

 

5.รายได้และอัตรากำไรสุทธิผันผวน

 

 

ปี59

ปี60

ปี61

2H/62

รายได้รวม(ลบ.)

597.67

850.79

539.77

322.77

กำไรสุทธิ(ลบ.)

61.18

54.04

42.01

22.15

อัตรากำไรสุทธิ(%)

10.23

6.35

7.78

6.87

 

 

สาเหตุที่รายได้มีความผันผวน เนื่องจากมีลักษณะของงานเป็นโครงการ ที่ได้มาโดยการเสนอราคา หรือวิธีการประมูล ทำให้รับรู้รายได้ไม่สม่ำเสมอ

 

ส่วนสาเหตุที่กำไรสุทธิในปี 60 ลดลงแม้รายได้เติบโตเนื่องจากเป็นงานขนาดใหญ่ และมีต้นทุนโครงการสูง ทำให้มีส่วนต่างกำไรสูง ส่วนในปี 61 บริษัทมีรายได้ลดลงทำให้กำไรสุทธิลดลงตาม แม้อัตรากำไรสุทธิจะเพิ่มขึ้นก็ตาม

 

6.D/E เพิ่มมาเป็น 1.74 เท่า ใน2H/62 จากเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น

 

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี และไตรมาสล่าสุด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561 และไตรมาสที่ 2 ปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

 

 

ฐานะการเงิน

งบการเงินรวม


ณ วันที่ 30 มิ.ย.62

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

สินทรัพย์รวม

324.90

327.97

380.56

443.08

หนี้สินรวม

171.47

160.51

196.01

281.38

ส่วนของผู้ถือหุ้น

153.43

167.46

184.55

161.70

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า)

1.12

0.96

1.06

1.74

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ) *

18.98

16.56

11.86

14.69**

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) *

47.21

33.68

23.87

34.94**

 

หมายเหตุ : ** สำหรับการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินสำหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2562 ใช้ตัวเลขปรับให้เป็นจำนวนเต็มปี (Annualized) เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ

 

7.นำเงินระดมทุนชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน

 

บริษัทเตรียมนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไอพีโอในครั้งนี้ หลังจากหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้แล้ว จำนวน ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ดังนี้

 

-ใช้เงิน 27 ล้านบาท ในปี 63 เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจากการลงทุนก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่

-ใช้เงิน 6 ล้านบาท ในปี 63 เพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operation Center: NOC)

-ใช้เงิน 10 ล้านบาท ในปี 63 เพื่อการจัดตั้งศูนย์แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบสื่อสารครบวงจร(DEMO Data Center, Security & Collaboration)

-ที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ในปี 64

 

8.ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร มีสัดส่วนหุ้นที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 20 ล้านหุ้น คิดเป็น 7.14% ของหุ้นทั้งหมด

 

สัดส่วนหุ้นของ "ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร" ที่ไม่ติด Silent Period มีจำนวน 20,000,000 หุ้น คิดเป็น 7.14% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

 

9.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ

 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh