IPO Corner

10 ข้อน่ารู้'ซันเวนดิ้ง เทคโนฯ(SVT)'ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติเครือสหพัฒน์


10 ข้อน่ารู้'ซันเวนดิ้ง เทคโนฯ(SVT)'ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติเครือสหพัฒน์

บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SVT ประกอบธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 5 ต.ค.นี้

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน
    

       
1.ประกอบธุรกิจ ค้าปลีกผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 

 

บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SVT ประกอบ ธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine หรือ"เครื่องอัตโนมัติ" หรือ “ตู้อัตโนมัติ”) ซึ่งบริษัทมีโรงงานปรับปรุงสภาพและประกอบ (Refurbishment) เครื่องอัตโนมัติ เพื่อจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ พร้อมทั้งจำหน่ายเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติให้กับลูกค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า SUNVENDING

จุดเด่น SVT เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจค้าปลีกขายสินค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในไทย โดยสิ้นปี 63 มีส่วนแบ่งการตลาด 44% ถือเป็นผู้นำอันดับ 1 ของไทย 

มีความได้เปรียบผู้ประกอบการรายอื่น จากการมีโรงงานปรับปรุงสภาพและประกอบ ที่มีศักยภาพและทีมวิจัยที่พัฒนารูปแบบเครื่องที่หลากหลาย

 

2.ขายไอพีโอจำนวน 200 ล้านหุ้น คิดเป็น 28.57%
           
เสนอขายหุ้นทั้งหมดจำนวน 200 ล้านหุ้น คิดเป็น 28.57% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

 

3.เคาะราคาไอพีโอ 2.54 บาท คิดเป็น P/E ที่ 28.22 เท่า

 

ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.54 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) เท่ากับ   28.22  เท่า คำนวณกำไรสุทธิ 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ก.ค.63  ถึง 30 มิ.ย.64)  ซึ่งมีกำไรสุทธิ 64.93 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ เท่ากับ 700 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.09 บาท
 

เทียบ P/E Ratio บริษัทจดทะเบียน ที่ประกอบธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจพาณิชย์ ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนย้อนหลัง (15 มิ.ย.64-14 ก.ย.64) เฉลี่ยเท่ากับ 39.04 เท่า 
  

4.มีการเสนอขายหุ้นในราคาพาร์ก่อนขาย IPO

 

เมื่อ 26 มี.ค.64 บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 5 ล้านหุ้น ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม เสนอขายราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในช่วง 6 เดือนก่อนหน้ายื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานจนถึงช่วงเสนอขาย


ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน 200 ล้านหุ้น คิดเป็น 28.57% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่ 700 ล้านหุ้น
 เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Pofit Test)
มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) : 1.00 บาท/หุ้น
 มูลค่าทางบัญชี :  1.25 บาท/หุ้น สิ้นมิ.ย.64
เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันที่ 5 ต.ค.64
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย)
ผู้จัดจำหน่าย  : บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย),
บล.โนมูระ พัฒนสิน,บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย),บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) และบล. กรุงศรี 

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น
 
บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 68 ล้านหุ้น 34%
นักลงทุนสถาบัน 82 ล้านหุ้น 41%
ผู้มีอุปการคุณ 30 ล้านหุ้น 15%                                                              
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 20 ล้านหุ้น 10%

 

5.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ
 
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น

 

6.นำเงินระดมทุนจัดหาเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

 

 

7.อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 4.06% (งวด 6 เดือน ปี 64)
       
  

รายได้และกำไรของ  SVT ตั้งแต่ปี 62-63 และงวด 6 เดือน ปี 64 เป็นดังนี้

 

  ปี 62   ปี 63   6 เดือน ปี 64
รายได้(ลบ.) 1,805.62 1,767.36 972.62
กำไรสุทธิ (ลบ.) 93.33 55.54 39.46

อัตรากำไรสุทธิ (%)

5.17 3.14 4.06

 

8.มี D/E อยู่ที่ 0.86 เท่า
 

SVT มีระดับ D/E สิ้นมิ.ย.64 อยู่ที่ 0.86 เท่า
 

งบแสดงฐานะการเงิน สิ้นมิ.ย.64 ดังนี้

สินทรัพย์รวม : 1,165.72 ลบ.
หนี้สินรวม :  539.37 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น : 626.35 ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : 0.86 เท่า
 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) : 5.76%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) :10.48%

 

9.หลังไอพีโอ บมจ.สหพัฒนพิบูล และบริษัทในเครือ ยังถือหุ้นใหญ่ 44.02%

 

หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว บมจ.สหพัฒนพิบูล และบริษัทในเครือ ยังคงสัดส่วนถือหุ้นใหญ่ 44.02% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้

 

 

10.หุ้นของผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร ติด Silent Period ทั้งหมด

บริษัทฯ ระบุในไฟลิ่งว่า ไม่มีสัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Periodข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh