efinancethai

IPO Corner

7 ข้อควรรู้"เอสซีจี เดคคอร์(SCGD)" ผู้นำธุรกิจตกแต่งพื้นผิวและสุขภัณฑ์

7 ข้อควรรู้

 

บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ  SCGD ประกอบธุรกิจ ตกแต่งพื้นผิวและสุขภัณฑ์ครบวงจรในอาเซียน กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 20 ธ.ค.นี้

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน

 

1.ประกอบธุรกิจ ตกแต่งพื้นผิวและสุขภัณฑ์ครบวงจร

 

บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGD ประกอบธุรกิจ ผลิตกระเบื้องปูพื้น บุผนัง ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และธุรกิจผลิตสุขภัณฑ์ในประเทศไทย รวมถึงผู้จัดจำหน่ายผ่านร้านค้าปลีกของตนเอง และธุรกิจอื่น ๆ ได้แก่ การให้บริการธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม

SCGD ขึ้นแท่นหุ้น IPO ใหญ่สุดของปีนี้ ด้วยมาร์เก็ตแคป ณ ราคา IPO ที่ 18,975 ล้านบาท

 

2.ขายไอพีโอจำนวน 439.10 ล้านหุ้น คิดเป็น 26.61%

 

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนรวมไม่เกิน 439,100,000 หุ้น คิดเป็น 26.61% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

 

3.เคาะราคาไอพีโอ 11.50 บาท คิดเป็น P/E ที่ 19.90 เท่า

 

การกำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายที่ 11.50 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่ได้มาจากกระบวนการสำรวจความต้องการของผู้ลงทุน (Bookbuilding) หากพิจารณาผลกำไรสุทธิช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ต.ค.65-ก.ย.66) ที่ 953.6 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted) ที่ 1,650 ล้านหุ้น จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.58 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นที่ (P/E) ประมาณ 19.90 เท่า


เทียบ P/E หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง (14.26)

 

DCC (13.22)

DRT (11.31) 

 

ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน 439.10 ล้านหุ้น คิดเป็น 26.61%

มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่ 1,650 ล้านหุ้น

เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)

มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) : 10 บาท/หุ้น

มูลค่าทางบัญชี : 14.5 บาท/หุ้น งวด 9 เดือน ปี 66

เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ใน 20 ธ.ค.นี้

หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง

ที่ปรึกษาทางการเงิน : บล.บัวหลวง

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บล.บัวหลวง

 

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

 

 

 

4.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 30% ของกำไรสุทธิ

 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 30% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักเงินสำรองต่างๆ

 

5.นำเงินระดมทุนใช้พัฒนาและขยายธุรกิจ

 

 

 

รายได้และกำไรของ SCGD ตั้งแต่ปี 64-65 และงวด 9 เดือน ปี 66 เป็นดังนี้

 

 

ปี 64

ปี 65

9 เดือน ปี 66

รายได้รวม (ลบ.) 26,486.7 30,885.5   22,000.4
กำไรสุทธิ (ลบ.) 1,401.9 643.1  547.0
อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.29 2.08  2.49


 

6.มี D/E อยู่ที่ 1.01 เท่า
 
  
SCGD มีระดับ D/E งวด 9 เดือนปี 66 อยู่ที่ 1.01 เท่า


งบแสดงฐานะการเงิน งวด 9 เดือน ปี 66 ดังนี้

สินทรัพย์รวม : 41,054.4 ลบ.

หนี้สินรวม : 20,603.7 ลบ.

ส่วนของผู้ถือหุ้น : 20,450.7 ลบ.

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : 1.01 เท่า

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) : 3.32%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) : 1.79%

 

7.หลังไอพีโอ บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำกัด ยังถือหุ้นใหญ่ 73.4%
  
  
หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำกัด ยังคงถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 73.4% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้

 


 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh