efinancethai

IPO Corner

8 ข้อควรรู้ "สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ (SAV)" ให้บริการวิทยุการบิน

8 ข้อควรรู้

 

บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SAV ประกอบธุรกิจ ให้บริการบริหารจัดการควบคุมการจราจรทางอากาศทั่วน่านฟ้าประเทศกัมพูชาเพียงผู้เดียว กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 26 ก.ย.นี้

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน

 

1.ประกอบธุรกิจ ผู้ให้บริการวิทยุการบินในกัมพูชาเพียงผู้เดียว

 


บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SAV ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company) โดยมีบริษัทย่อยเพียง 1 บริษัท ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นสัดส่วน 100% คือ บริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด (CATS) ซึ่งจดทะเบียนก่อตั้งในประเทศกัมพูชา เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจัดการควบคุมการจราจรทางอากาศทั่วน่านฟ้าประเทศกัมพูชาเพียงผู้เดียว
 

 

2.ขายไอพีโอจำนวน 166 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.94%

 

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 166,000,000 หุ้น คิดเป็น 25.94% ของจํานวนหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

แบ่งเป็น
หุ้นสามัญเพิ่มทุน 64 ล้านหุ้น คิดเป็น 10%
หุ้นสามัญเดิมและจัดสรรหุ้นส่วนเกิน 102 ล้านหุ้น คิดเป็น 15.94%

 

3.เคาะราคาไอพีโอ 19 บาท คิดเป็น P/E ที่ 46.66 เท่า

 

ราคาเสนอขายหุ้นละ 19.00 บาท หากพิจารณากำไรสุทธิในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่ไตรมาส 3/65 ถึงไตรมาส 2/66) ซึ่งเท่ากับ 267.46 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 640 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.42 บาทต่อหุ้น และอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) ประมาณ 46.66 เท่า


เทียบ P/E บจ.ธุรกิจคล้ายกัน

ดัชนีหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ 78.61 เท่า
 


ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน 166 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.94% 

มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่ 640 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) : 0.50 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี : 0.811 บาท/หุ้น งวดครึ่งแรกปี 66
เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 26 ก.ย.นี้
หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย : บล.เอเซีย พลัส และบล.กรุงศรี 
ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย : บล.ไอร่า บล.ซีจีเอส-ซี ไอเอ็มบี (ประเทศไทย) บล.ดาโอ (ประเทศไทย) บล.คิงส์ฟอร์ด บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) บล.ทรีนีตี้ และ บล.ฟินันเซีย ไซรัส

 

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

 

ผู้ถือหุ้นเดิมของ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น (SAMART) 11,742,548 หุ้น 7.07%
ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ 3,000,000 หุ้น 1.81%
บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ผู้ลงทุนสถาบัน 151,257,452 หุ้น 91.12%

 

4.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิ
 

 

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น

 

5.นำเงินใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน-คืนหนี้

 


 

รายได้และกำไรของ SAV ตั้งแต่ปี 64-65 และงวด 6 เดือน ปี 66 เป็นดังนี้

 

 

ปี 64

ปี 65

ครึ่งแรกปี 66 

รายได้รวม (ลบ.) 455.77  1,086.21  709.23
กำไรสุทธิ (ลบ.) (74.35)  199.55 114
อัตรากำไรสุทธิ (%) (16.20) 16.36 16.05

 

6.มี D/E อยู่ที่ 3.26 เท่า

 

SAV มีระดับ D/E ครึ่งแรกปี 66 อยู่ที่ 3.26 เท่า

งบแสดงฐานะการเงิน ครึ่งแรกปี 66 ดังนี้

สินทรัพย์รวม : 1,991.61 ลบ.
หนี้สินรวม :  1,524.24 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น : 467.37 ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : 3.26 เท่า
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) : 80.37%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) : 13.89%
  

 

7.หลังไอพีโอ บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด ยังถือหุ้นใหญ่ 60%
  
  

หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด ยังคงถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 60% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้

 

 

 

8.สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 121,997,868 หุ้น คิดเป็น 19.06%

 

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period : จำนวน 121,997,868 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 19.06 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh