efinancethai

IPO Corner

7 ข้อควรรู้ "พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ (PSP)" ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นครบวงจร

7 ข้อควรรู้

 

บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PSP ประกอบธุรกิจ ด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบบครบวงจร กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 30 ส.ค.นี้

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน

 

1.ประกอบธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบบครบวงจร

 

บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PSP ประกอบธุรกิจให้บริการโซลูชันธุรกิจผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบบครบวงจร (Total Solution Provider) โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิตผลิตภัณฑ์ การบรรจุผลิตภัณฑ์ การจัดเก็บและศูนย์กระจายสินค้า การให้บริการจัดการด้านโลจิสติกส์ และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

2.ขายไอพีโอจำนวน 350 ล้านหุ้น คิดเป็น 25%

 

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 350,000,000 หุ้น คิดเป็น 25% ของจํานวนหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

 

3.เคาะราคาไอพีโอ 6.20 บาท คิดเป็น P/E ที่ 24.1 เท่า

 

ราคาเสนอขายหุ้นละ 6.20 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) เท่ากับ 24.1 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ( 1 ก.ค.65 ถึง 30 มิ.ย.66) ซึ่งเท่ากับ 360.3 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted) ซึ่งเท่ากับ 1,400 ล้านหุ้น จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น  0.2574 บาท

 

เทียบ P/E บจ.ธุรกิจคล้ายกัน SPG (15.64) SET (18.21) SET:IMM (19.62)

 

ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน 350 ล้านหุ้น คิดเป็น 25% 

มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่ 1,400 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) : 1.00 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี : 0.88 บาท/หุ้น งวด 6 เดือน ปี 66
เข้าซื้อขายใน : ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 30 ส.ค.นี้
หมวดธุรกิจ : วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บล.บัวหลวง
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย : บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) และบล.กสิกรไทย
ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย : บล.กรุงศรี ,บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย),บล.เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ และบล.บียอนด์

 

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

 

บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์  262.50 ล้านหุ้น 75%
ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ 52.50 ล้านหุ้น 15%
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานบริษัท 35 ล้านหุ้น 10%

 

4.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 35% ของกำไรสุทธิ
 

 

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 35% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น

 

5.นำเงินระดมทุนชำระคืนเงินกู้-ลงทุนในโรงงาน


 

 

รายได้และกำไรของ PSP ตั้งแต่ปี 64-65 และงวด 6 เดือน ปี 66 เป็นดังนี้

 

  ปี 64 ปี 65 6 เดือน ปี 66
รายได้รวม (ลบ.)  10,783.7 13,204.4   6,046.6
กำไรสุทธิ (ลบ.) 547.6 546.4 185.2
อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.1 4.1  3.1 


 

6.มี D/E อยู่ที่ 6.3 เท่า
 

 

PSP มีระดับ D/E งวด 6 เดือน ปี 66 อยู่ที่ 6.3 เท่า

งบแสดงฐานะการเงิน งวด 6 เดือน ปี 66 ดังนี้


สินทรัพย์รวม : 6,812.1 ลบ.
หนี้สินรวม :  5,883.9 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น : 928.2 ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : 6.3 เท่า

 

7.หลังไอพีโอ  ครอบครัวครองพาณิชย์ ยังถือหุ้นใหญ่ 41.7%
 

 

หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว ครอบครัวครองพาณิชย์ ยังคงถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 41.7% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้

 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh