efinancethai

IPO Corner

8 ข้อน่ารู้ "พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น (PCC)" ธุรกิจระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ

8 ข้อน่ารู้

บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PCC ประกอบธุรกิจ ด้านไฟฟ้าและพลังงานครบวงจร กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 21 ต.ค.นี้

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน

 

1.ประกอบธุรกิจ ด้านไฟฟ้าและพลังงานครบวงจร

บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PCC ประกอบธุรกิจ การลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีธุรกิจหลัก 3 สาย ดังนี้

1. ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า งานบริหารโครงการ งานบริการ งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าทั้งแรงต่ำและแรงสูง และระบบบริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ (Power Distribution & Energy Management System)
2. รับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงและสายส่งไฟฟ้าแรงสูง พร้อมผลิตติดตั้งระบบควบคุมสำหรับระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ และผลิตมิเตอร์อัจฉริยะ (Intelligent Grid)
3. ลงทุนผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และผลิตเชื้อเพลิงจากพืชพลังงาน และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Renewable Energy)

 

2.ขายไอพีโอจำนวน 307 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.03%
    
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 307,000,000 หุ้น คิดเป็น 25.03% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

 

3.เคาะราคาไอพีโอ 4 บาท คิดเป็น P/E ที่ 19.16 เท่า

ราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) เท่ากับ 19.16 เท่า คำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ก.ค.64 ถึง มิ.ย.65) เท่ากับ 256.09 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 1,226,619,100 หุ้น (Fully diluted) จะได้กำไรสุทธิ 0.2088 บาทต่อหุ้น

เทียบ P/E Ratio ของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 19.79 เท่า

บมจ.เอกรัฐวิศวกรรม (AKR) มี P/E Ratio ที่ 16.14 เท่า 
บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) มี P/E Ratio ที่ 22.30 เท่า
บมจ.เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ (JR)    มี P/E Ratio ที่ 25.47 เท่า
บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) มี P/E Ratio ที่ 15.23 เท่า


ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน 307 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.03% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่ 1,226,619,100 หุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) : 1.00 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี : 2.46 บาท/หุ้น สิ้น มิ.ย.65
เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 21 ต.ค.นี้
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่ปรึกษาทางการเงิน : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)
ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บล.กสิกรไทย,บล.ดาโอ (ประเทศไทย),บล.ทรีนีตี้,บล.เอเชีย เวลท์ และบล.เอเอสแอล

 

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 230,250,000 หุ้น 75%
ผู้มีอุปการคุณ 33,900,000 หุ้น 11%
บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท 7,875,000 หุ้น 2.6%
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 34,975,000 หุ้น 11.4%

 

4.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ
 
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น

 

5.นำเงินลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา

 


  

6.อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 7.78% งวด 6 เดือน ปี 65

รายได้และกำไรของ PCC ตั้งแต่ปี 63-64 และ 6 เดือน ปี 65 เป็นดังนี้ 

 

  ปี 63  ปี 64 6 เดือน ปี 65
รายได้รวม (ลบ.) 4,054.89 3,638.63 1,726.98
กำไรสุทธิ (ลบ.)  279.96  228.32 134.36
อัตรากำไรสุทธิ (%)  6.90  6.28 7.78

 

7.มี D/E อยู่ที่ 1.60 เท่า

PCC มีระดับ D/E สิ้นมิ.ย.65 อยู่ที่ 1.60 เท่า
 

งบแสดงฐานะการเงิน สิ้น มิ.ย.65 ดังนี้
 สินทรัพย์รวม : 5,881.81  ลบ.
หนี้สินรวม : 3,620.56 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น : 2,261.25 ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) :  1.60 เท่า
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) : 7.16%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) :12.40%


8.หลังไอพีโอ ครอบครัวสัมฤทธิ์ ยังถือหุ้นใหญ่ 20.14%
    
หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว ครอบครัวสัมฤทธิ์ ยังคงถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 20.14% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้

 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh