efinancethai

IPO Corner

8 ข้อควรรู้ "นำวิวัฒน์ฯ (NAM)" ผลิตเครื่องมือแพทย์กลุ่มงานปราศจากเชื้อ

8 ข้อควรรู้

 

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NAM ประกอบธุรกิจ ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์แพทย์กลุ่มงานปราศจากเชื้อ กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ปลายเดือน ต.ค.นี้
 
 
สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน

 

1.ประกอบธุรกิจ ผลิต-จัดจำหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์แพทย์กลุ่มงานปราศจากเชื้อ

 

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NAM ประกอบธุรกิจ ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงผลิตภัณฑ์สิ้นเปลืองทางการแพทย์ และให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร

มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานมานานกว่า 50 ปี มีฐานลูกค้าสำคัญในโรงพยาบาลและหน่วยงานองค์กรทางด้านสาธารณสุขกว่า 1,200 แห่ง ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ

ปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์และบริการแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

กลุ่มผลิตและจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ (SM)
กลุ่มผลิตและจำหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ (CS)
กลุ่มงานให้บริการ (SV)

 

2.ขายไอพีโอจำนวน 181 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.86%

 

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนรวมไม่เกิน 181,000,000 หุ้น คิดเป็น 25.86% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

แบ่งเป็น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัท จำนวนไม่เกิน 105 ล้านหุ้น
 
หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย WAI Global Corporation Limited จำนวนไม่เกิน 76 ล้านหุ้น
 

 

3.เคาะราคาไอพีโอ 7.70 บาท คิดเป็น P/E ที่ 20.81 เท่า

 

ราคาเสนอขายหุ้นละ 7.70 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) ที่ 20.81 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากกำไรสุทธิ ในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ตั้งแต่ 1 ก.ค.65 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.66) ซึ่งเท่ากับ 217.28 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 595 ล้านหุ้น (Pre-IPO Dilution) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.37 บาท

ราคาเสนอขายหุ้นละ 7.70 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ) เท่ากับ 24.81 เท่า เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิที่ 0.31 บาทต่อหุ้น หากพิจารณากำไรสุทธิต่อหุ้นที่คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 700 ล้านหุ้น (Post-IPO Dilution)


เทียบ P/E บจ.ธุรกิจคล้ายกัน

 

บมจ.บิสซิเนสอะไลเม้นท์ (BIZ) 16.82 เท่า
บมจ.เซนต์เมด (SMD) 7.71 เท่า
บมจ.เทคโนเมดิคัล (TM) 65.79 เท่า
บมจ.วินเนอร์ยี่ เมดิคอล (WINMED) 29.39 เท่า
ค่าเฉลี่ย 29.93 เท่า


ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน 181 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.86%

มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่ 700 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) : 0.50 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี : 1.92 บาท/หุ้น งวด 6 เดือน ปี 66
เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ปลายเดือน ต.ค.นี้
หมวดธุรกิจ : ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ 
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด และบล.ธนชาต 
ผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย : บล.ฟินันซ่า
ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บล.ฟินันเซีย ไซรัส,บล.เคจีไอ (ประเทศไทย),บล.ลิเบอเรเตอร์ และบล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)

 

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

 

บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์  135.75 ล้านหุ้น 75%
ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ 27.15 ล้านหุ้น 15%
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานบริษัท 18.10 ล้านหุ้น 10%

 

4.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ

 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักเงินสำรองต่างๆ 

 

5.นำเงินสร้างโรงงานแห่งใหม่

 

 

รายได้และกำไรของ NAM ตั้งแต่ปี 64-65 และงวด 6 เดือน ปี 66 เป็นดังนี้

 

 

 

ปี 64

ปี 65

6 เดือน ปี 66

รายได้รวม (ลบ.) 997.98 1,110.69 595.88
กำไรสุทธิ (ลบ.) 169.68  175.71  92.06
อัตรากำไรสุทธิ (%) 17.00  15.81  15.45

 

 

6.มี D/E อยู่ที่ 0.42 เท่า
 
 
NAM มีระดับ D/E งวด 6 เดือนปี 66 อยู่ที่ 0.42 เท่า

 

งบแสดงฐานะการเงิน งวด 6 เดือน ปี 66 ดังนี้

สินทรัพย์รวม : 1,615.68 ลบ.
หนี้สินรวม : 474.29 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น : 1,141.39 ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : 0.42 เท่า
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) : 15.66%
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA) : 11.12%

 

7.หลังไอพีโอ รวมกลุ่มชัยเทอดเกียรติ ยังถือหุ้นใหญ่ 59.14%
 
 
หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว รวมกลุ่มชัยเทอดเกียรติ ยังคงถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 59.14% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้

 

 
 

 

8.สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 134 ล้านหุ้น คิดเป็น 19.14 %

 

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด silent period : จำนวน 134,000,000 หุ้น คิดเป็น 19.14% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh