efinancethai

IPO Corner

9 ข้อควรรู้ "เมคทูวิน โฮลดิ้ง (MTW)" ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป

9 ข้อควรรู้

บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ MTW ประกอบธุรกิจ  ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป และมีบริษัทย่อย เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 6 ธ.ค.นี้
 
สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน

1.ประกอบธุรกิจ ผลิต-จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป และจักรยานยนต์ EV

บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ MTW ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป และผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป ภายใต้ตราสินค้าซึ่งจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท ได้แก่ “Anoko” “Noble” “Over Bick’C” และ “S Sport” และตราสินค้าอื่นๆ เช่น “SuperKool”
ลักษณะการจำหน่ายสินค้าแบ่งเป็นการขายปลีก 1-5 ตัว และขายส่ง 6 ตัวขึ้นไป โดยการขายในราคาปลีกจะเป็นการขายผ่านช่องทางหน้าร้านสาขาทั้ง 2 สาขาของบริษัทเท่านั้น การขายส่งสามารถขายได้ทั้งผ่านหน้าร้านสาขาและโรงงาน

ถือหุ้นในบริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า  ภายใต้เครื่องหมายการค้า DECO 
 

2.ขายไอพีโอจำนวน 87 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.82%
 

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 87,000,000  หุ้น คิดเป็น 25.82% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO


3.เคาะราคาไอพีโอ 2.88 บาท คิดเป็น P/E ที่ 48.58 เท่า

ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.88 บาท  คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E) เท่ากับ 48.58 เท่า (Fully Diluted) ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง  (ต.ค.64-ก.ย.65) เท่ากับ 19.98 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้  เท่ากับ 337 ล้านหุ้น จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.059 บาท

เทียบ P/E Ratio ของบจ.ที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษัท ดังนี้

บมจ.ธนูลักษณ์ (TNL)    มี P/E Ratio ที่ 49.58 เท่า
บมจ.ประชาอาภรณ์ (PG) มี P/E Ratio ที่ 23.82 เท่า
บมจ. เอ็น.ดี.รับเบอร์ (NDR) มี P/E Ratio ที่ 30.58 เท่า

ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน 87 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.82%
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่  337 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) :  1.00 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี :  1.10 บาท/หุ้น งวด 9 เดือน ปี 65
เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 6 ธ.ค.นี้
หมวดธุรกิจ : สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัท พาย แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บล.ฟินันซ่า

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่าย 79.5 ล้านหุ้น 91.38%
นักลงทุนสถาบัน 7.5 ล้านหุ้น 8.62%

 

4.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ
 
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น

 
5.นำเงินลงทุนในกิจการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

 

 

6.อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 6.09 % งวด 9 เดือน ปี 65
  
รายได้และกำไรของ  MTW ตั้งแต่ปี 63-64 และ 9 เดือน ปี 65 เป็นดังนี้
     

  ปี 63 ปี 64 9 เดือน ปี 65
รายได้รวม (ลบ.) 173.92 214.17 153.15
กำไรสุทธิ (ลบ.) 17.35   26.54 9.33
อัตรากำไรสุทธิ (%)  9.92 12.30 6.09


 
7.มี D/E อยู่ที่  0.88 เท่า
 
MTW มีระดับ D/E งวด 9 เดือน ปี 65 อยู่ที่ 0.88  เท่า

งบแสดงฐานะการเงิน สิ้นก.ย.65 ดังนี้

สินทรัพย์รวม : 516.08 ลบ.
หนี้สินรวม :  241.67 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น :  274.41 ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : 0.88 เท่า
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) : 2.76%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) : 4.15%


8.หลังไอพีโอ นายกฤตเมธ ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ ยังถือหุ้นใหญ่ 52.52%
 

หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว นายกฤตเมธ ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ ยังคงถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 52.52% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้

9.สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 64,650,000 หุ้น คิดเป็น 19.18%
 

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด silent period: จำนวน 64,650,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.18 ของจํานวนหุ้นที่ออกและเรียกชําระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh