IPO Corner

11 ข้อน่ารู้ 'เคอรี่ เอ็กซ์เพรส(ประเทศไทย)'(KEX) ธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วน

11 ข้อน่ารู้ 'เคอรี่ เอ็กซ์เพรส(ประเทศไทย)'(KEX) ธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วน

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX ประกอบธุรกิจให้บริการจัดส่งพัสดุด่วน กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่  24 ธ.ค.นี้


สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน

 

1.ประกอบธุรกิจให้บริการจัดส่งพัสดุด่วน

 

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX ให้บริการธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนภาคเอกชนอันดับ 1 ในประเทศไทย โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. บุคคล ส่งถึง บุคคล (C2C) รายได้ 53.9%
2. ธุรกิจ ส่งถึง บุคคล (B2C) รายได้ 44.3%
3. ธุรกิจ ส่งถึง ธุรกิจ (B2B) รายได้ 1.7%

ให้บริการจัดส่งพัสดุแบบครบวงจร ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกประเภท และมีเครือข่ายให้บริการครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด จุดให้บริการกว่า 15,000 แห่ง ศูนย์กระจายพัสดุกว่า 1,200 แห่ง บริการจัดส่งพัสดุอย่างน้อย 1.1  ล้านชิ้นต่อวัน

KEX ก่อตั้งในปี 2557 และเติบโตอย่างก้าวกระโดดเป็นบริษัทจัดส่งพัสดุด่วนแห่งแรกที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย อัตราการเติบโตของปริมาณจัดส่งพัสดุในปี 57-62 เฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) สูงถึง 134.9%

2.ขายไอพีโอ 300 ล้านหุ้น คิดเป็น 17.24%

เสนอขายหุ้นทั้งหมดจำนวนไม่เกิน 300,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 17.24 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้

 

3.เคาะราคาไอพีโอ 28 บาท คิดเป็น P/E ที่  33 เท่า

 

KEX กำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่  28 บาท ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายที่ 25-28 บาท ที่ราคาสูงสุง 28 บาท มีความต้องการจองซื้อของนักลงทุนสถาบันมากกว่า 23 เท่าของจำนวนหุ้นที่จัดสรรแก่นักลงทุนสถาบัน และประมาณ 10 เท่า จากกลุ่มนักลงทุนหลักแบบเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ของจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้

ราคาขายหุ้นละ 28 บาท มีอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) ที่ 33 เท่า ใกล้เคียงกับธุรกิจขนส่งพัสดุในระดับภูมิภาคที่มีค่า P/E ที่ 20-30 เท่า 

 

4.มีการเสนอขายหุ้นราคาต่ำก่อนการขาย IPO

 

บริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นจำนวน 1,200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (par) หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ในช่วง 6 เดือนก่อนหน้ายื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานจนถึงช่วงเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

 

5."ไทยพาณิชย์" มีความสัมพันธ์เป็นเจ้าหนี้

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้วงเงินสินเชื่อแก่บริษัทฯ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ในการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ 

ณ 30 ก.ย.63 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมกับธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นวงเงินกู้ยืมระยะสั้นรวมจำนวน 500 ล้านบาท อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่มียอดเงินกู้ยืมระยะสั้นคงค้างกับธนาคารไทยพาณิชย์

ขายหุ้นไอพีโอ : ทั้งหมดไม่เกิน 300 ล้านหุ้น คิดเป็น 17.24% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโอที่อยู่ที่ 1,780 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) : 0.50 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี : 1.53 บาท/หุ้น (คำนวณ ณ วันที่ 30 ก.ย.63)
เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันที่ 24 ธ.ค.63
หมวดธุรกิจ : บริการ /ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่ปรึกษาทางการเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์,บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : ธนาคารไทยพาณิชย์ ,บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

 

 

6.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 30% ของกำไรสุทธิ

 

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 30% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น

 

7.นำเงินระดมทุนขยายเครือข่ายจัดส่งพัสดุด่วน 

 

บริษัทฯ คาดได้รับเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ภายหลังจากหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นจำนวนประมาณ 7,247 – 8,131 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ดังนี้

 

 

8.อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 7% (สิ้นก.ย.63)

 

รายได้และกำไรสุทธิของ KEX ตั้งแต่ปี 60 - 9 เดือน ปี 63 เป็นดังนี้

KEX มีรายได้และกำไรสุทธิเติบโตอย่างต่อเนื่อง และแข็งแกร่งกว่าบริษัทอื่นๆ ในธุรกิจเดียวกัน
 

  ปี 60 ปี 61 ปี 62 สิ้นก.ย.63
รายได้(ลบ.) 6,626 13,565 19,781 14,688
กำไรสุทธิ(ลบ.)  730   1,185  1,328  1,030
อัตรากำไรสุทธิ(%) 11 8.7 6.7 7

 

9.มี D/E อยู่ที่ 3.80 เท่า

 

KEX มีระดับ D/E ณ สิ้นก.ย.63 อยู่ที่ 3.80 เท่า

งบแสดงฐานะการเงิน  ณ สิ้นก.ย.63 ดังนี้

สินทรัพย์รวม : 10,603 ลบ.
หนี้สินรวม :  8,392 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น : 2,210  ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : 3.80 เท่า
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น(IBD/E): 2.61 เท่า 
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) : 13.22%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) : 61.82%

 

10.หลังไอพีโอ บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) ยังถือหุ้นใหญ่ 51%

 

หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ KLN ฮ่องกง ยังคงสัดส่วนถือหุ้นใหญ่ 51% บริษัท วีจีไอ จำกัด(มหาชน) (VGI) 18.6% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้

 


 
 

11.สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 346.22 ล้านหุ้น คิดเป็น 19.9%

 

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 346,220,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.9 ของจํานวนหุ้นที่ออกและเรียกชําระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

คาดมีโอกาสเข้าคำนวณดัชนี SET50 หรือ SET100 ในรอบหน้า ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh