IPO Corner

8 เรื่องน่ารู้หุ้น อินเตอร์ ฟาร์มา (IP)

8 เรื่องน่ารู้หุ้น อินเตอร์ ฟาร์มา (IP)

หุ้นน้องใหม่ บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา (IP) กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาด mai วันที่ 5 พ.ย. นี้ นับเป็นหุ้นไอพีโอตัวที่ 11 ที่เข้าเทรดตลาด mai ในปี 62

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน

 

1.ทำธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งของคนและสัตว์
 

IP ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ โดยผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย
 

1) ผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน ได้แก่

1.1) ผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวัย (Wellness and Anti-Aging Products)

1.2) ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงาม (Aesthetic Innovation Products)
 

2) ผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์ ได้แก่

2.1) ผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เลี้ยง (Companion Animal Health Products)

2.2) ผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์ (Livestock Products)
 

บริษัทและบริษัทย่อยจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาจำหน่ายให้แก่ลูกค้าจากการว่าจ้างผลิต สั่งซื้อ นำเข้า และเป็นตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตหรือเจ้าของสินค้ารายอื่น โดยว่าจ้างผู้ผลิตสินค้าจากภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ เช่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน เยอรมนี และฝรั่งเศส เป็นต้น ให้เป็นผู้ผลิตสินค้าแต่ละประเภทตามสูตรและการผลิตเฉพาะของบริษัท
 

2.มีนายทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 15 พ.ค. 62 นายทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 65.81% หลังเสนอขายไอพีโอ จะลดสัดส่วนเหลือ 51.12%

 


 

3.รายได้โตต่อเนื่อง-อัตรากำไรสุทธิลดลง

 

ปี 59

ปี 60

ปี 61

1H62

รายได้ (ลบ.)

124.60

247.30

316.83

182.58

กำไรสุทธิ (ลบ.)

20.07

18.91

29.06

18.03

อัตรากำไรสุทธิ (%)

16

7.63

9.15

9.71**

 

**งวด 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทมีรายได้อื่นที่เป็นรายการพิเศษซึ่งเกิดจากการกลับรายการโบนัสค้างจ่ายผู้บริหารจากการที่ผู้บริหารสละสิทธิ์การรับโบนัสดังกล่าว จำนวน 2.25 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรที่ไม่รวมรายการพิเศษเท่ากับ 15.78 ล้านบาท และมีอัตรากำไรที่ไม่รวมรายการพิเศษเท่ากับ 8.60%

 

4.ราคาไอพีโอ 7 บาท มีค่า P/E ที่ 53.85 เท่า

 

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 7.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) เท่ากับ 53.85 เท่า ซึ่งคำนวณจากผลประกอบการของบริษัท ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 26.66 ล้านบาท เมื่อหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เท่ากับ 206.00 ล้านหุ้น (Fully diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.13 บาท

 

เทียบกับค่าเฉลี่ย P/E Ratio ของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่ 25.03 เท่า

บริษัท

ชื่อย่อหลักทรัพย์

กลุ่มอุตสาหกรรม

ราคา (บาท)

P/E ratio(เท่า)

บมจ. เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ (MEGA)

MEGA

SET / บริการ/พาณิชย์

33.14

24.34

บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ (APCO)

APCO

SET / สินค้าอุปโภคบริโภค/ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

3.89

25.72

เฉลี่ย

25.03

ที่มา: SETSMART

 

IP เสนอขายหุ้นไอพีโอ 46 ล้านหุ้น

หุ้นทั้งหมดหลังการเสนอขาย 206 ล้านหุ้น

มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) 0.50 บาท/หุ้น

มูลค่าทางบัญชี (BV) 0.80 บาท/หุ้น (คำนวณ ณ วันที่ 30 มิ.ย.62)

เข้าซื้อขายในตลาด mai วันที่ 5 พ.ย. 62

ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด

อันเดอร์ไรท์ บล.เคทีบี (ประเทศไทย) , บล.โกลเบล็ก , บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) , บล.คันทรี่ กรุ๊ป , บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์

 

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น:

ประเภทผู้ลงทุน

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย

สัดส่วนที่เสนอขาย

  • บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่าย

ประมาณ 34,500,000 หุ้น

ประมาณ 75%

  • ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย

ไม่เกิน 4,600,000 หุ้น

ไม่เกิน 10%

  • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ไม่เกิน 6,900,000 หุ้น

ไม่เกิน 15%

 

5.เงินระดมทุนส่วนใหญ่ใช้เป็นทุนหมุนเวียน

 

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งนี้ หลังหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น ซึ่งเป็นเงินประมาณ 304.48 ล้านบาท ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

- จำนวนประมาณ 15.00 ล้านบาท เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น โดยแบ่งเป็นการชำระคืนเงินกู้ยืมกรรมการของบริษัทจำนวน 9 ล้านบาท และการชำระคืนเงินกู้ยืมบุคคลอื่นของบริษัทย่อยจำนวน 6 ล้านบาท

-จำนวนประมาณ 289.48 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ

 

6.ไม่มีหุ้นที่ไม่ติด Silent Period

 

หุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ติด Silent Period ทั้งหมด

 

7.ฐานะการเงินแกร่ง D/E ไม่ถึง 1 เท่า

 

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี และไตรมาสล่าสุด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561 และไตรมาสที่ 2 ปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

 

ฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่

30 มิ.. 2562

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

 

สินทรัพย์รวม

79.87

104.62

195.47

212.33

หนี้สินรวม

34.16

25.88

88.48

83.89

ส่วนของผู้ถือหุ้น

45.71

78.74

106.99

128.44


 

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

 

2559

2560

2561

.. - มิ.. 2562

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า)

0.75

0.33

0.83

0.65

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ) *

27.56

17.04

19.78

16.88

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) *

53.61

28.52

34.15

31.05

หมายเหตุ : * อัตราส่วนทางการเงินสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ปรับการคำนวณเป็นรายปีเพื่อการเปรียบเทียบ

 

8.นโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่า 50%

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคตข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh