efinancethai

IPO Corner

9 ข้อควรรู้ "ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (I2)" ธุรกิจบริการ SI ครบวงจร

9 ข้อควรรู้

 

บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ I2 ประกอบธุรกิจบริการ System Integration (SI) แบบครบวงจร กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 8 ส.ค.นี้

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน

 

1.ประกอบธุรกิจบริการ System Integration (SI) ครบวงจร

 

บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ I2 ประกอบธุรกิจบริการ System Integration (SI) แบบครบวงจร ได้แก่ ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร โทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Infrastructure, Network, Transformation, อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสัญญาณดาวเทียม และเทคโนโลยีด้านการประหยัดพลังงาน

 

2.ขายไอพีโอจำนวน 120 ล้านหุ้น คิดเป็น 28.57%
 

 

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 120,000,000 หุ้น คิดเป็น 28.57% ของจํานวนหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

 

3.เคาะราคาไอพีโอ 2.70 บาท คิดเป็น P/E ที่ 20.11 เท่า

 

ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.70 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) เท่ากับ 20.11 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลการดำเนินงานในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (30 มิ.ย.65-31 มี.ค.66) ซึ่งมีกำไรสุทธิ 56.40 ล้านบาท และคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังเสนอขายต่อประชาชนในครั้งนี้จำนวน 420 ล้านหุ้น (Fully diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.13 บาท

 

เทียบ P/E บจ.ธุรกิจคล้ายกัน GABLE (13.78),SKY (142.56) ,MFEC (4.07) ,AIT (14.78) ,MSC (9.86), SAMTEL (10.11) ,TPS (14.36) และ ITNS (14.06)

 

ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน 120 ล้านหุ้น คิดเป็น 28.57% 

มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่ 420 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) : 0.50 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี : 0.89 บาท/หุ้น สิ้นไตรมาส 1/66
เข้าซื้อขายใน : ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 8 ส.ค.นี้
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยี
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัด
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย : บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) 
ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย : บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง,บล.เคจีไอ (ประเทศไทย),บล.ไอร่า และบล.ลิเบอเรเตอร์


สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

 

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ 18 ล้านหุ้น 15%
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานบริษัท 12 ล้านหุ้น 10%
บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 90 ล้านหุ้น 75%

 
4.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิ
 

 

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น

 

5.นำเงินลงทุนในงานบริการโครงการขนาดใหญ่แก่ลูกค้า

 

 

รายได้และกำไรของ I2 ตั้งแต่ปี 64-65 และไตรมาส 1/66 เป็นดังนี้

 

   ปี 64   ปี 65 ไตรมาส 1/66
รายได้รวม (ลบ.) 1,366.40 943.38 300.81
กำไรสุทธิ (ลบ.) 80.56 44.98 17.05
อัตรากำไรสุทธิ (%)  5.90 4.77 5.67

 

6.มี D/E อยู่ที่ 2.29 เท่า

 

I2 มีระดับ D/E สิ้นไตรมาส 1/66 อยู่ที่ 2.29 เท่า

งบแสดงฐานะการเงิน สิ้นไตรมาส 1/66 ดังนี้


สินทรัพย์รวม : 879.41 ลบ.
หนี้สินรวม : 611.93 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น : 267.48 ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : 2.29 เท่า
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) :21.78%

 

7.หลังไอพีโอ กลุ่มนางอัญชลี แก้วบรรพต ยังถือหุ้นใหญ่ 39.50%
 

 

หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว กลุ่มนางอัญชลี แก้วบรรพต ยังคงถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 39.50% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้

 

 

 

8.สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period คิดเป็น 16.43%

 

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period : 16.43% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ 

 

9. มีบิ๊กล็อต 4.29% ให้กลุ่ม MFEC ในวันแรกหุ้นเทรด-ราคา IPO


ในวันแรกที่หุ้น I2 เข้าทำการซื้อขายในตลาด mai กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่จะดำเนินการขายหุ้นที่ถืออยู่ 18 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.29% บนกระดานซื้อขายรายใหญ่ (Big lot) ในราคา IPO ให้แก่บริษัท ซินเนอร์ยี่ กรุ๊ป เวนเจอร์ส จำกัด (SGV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี (MFEC) เนื่องจาก MFEC ต้องการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นใน I2 ที่ระดับ 15% หลัง IPOข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh