IPO Corner

10 ข้อน่ารู้ 'เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล(HENG)' สินเชื่อท้องถิ่นครบวงจร

10 ข้อน่ารู้ 'เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล(HENG)' สินเชื่อท้องถิ่นครบวงจร

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ HENG ประกอบธุรกิจ สินเชื่อครบวงจร กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 19 ต.ค.นี้

 
สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน

   
1.ประกอบธุรกิจ สินเชื่อครบวงจร

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ HENG ประกอบธุรกิจ ที่มิใช่สถาบันการเงินซึ่งให้บริการ

1. สินเชื่อเช่าซื้อ
2. สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
3. สินเชื่อที่มีบ้านและที่ดินเป็นหลักประกัน
4. สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
5. สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ
6.นายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต แก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไป ภายใต้เครื่องหมายบริการ “เฮงลิสซิ่ง”

ปัจจุบัน มี 451 สาขา ใน 52 จังหวัด  มีสาขาครอบคลุมทุกภูมิภาค ปี 66 วางแผนขยายครบ 830 สาขา หนุนพอร์ตสินเชื่อรวมเพิ่มเป็น 14,800 ล้านบาท

 

2.ขายไอพีโอจำนวน 800.84 ล้านหุ้น คิดเป็น 21%
         
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 800,837,300 หุ้น คิดเป็น 21% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

 

3.เคาะราคาไอพีโอ 1.95  บาท คิดเป็น P/E ที่  29 เท่า

ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.95  บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) เท่ากับ  29 เท่า คำนวณจากกำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่ Q2/63 ถึง Q2/64) เท่ากับ 256.1 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 3,810,000,000 หุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share) เท่ากับ 0.07 บาทต่อหุ้น
    
เทียบ P/E Ratio บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกันกับธุรกิจให้บริการสินเชื่อ 4 บริษัท ระยะเวลา 12 เดือนย้อนหลัง (2 ต.ค.63 ถึง 1 ต.ค.64) เฉลี่ยเท่ากับ 27.5 เท่า ดังนี้

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) มี P/E Ratio เท่ากับ 24.2  เท่า 
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) มี P/E Ratio เท่ากับ 18.9 เท่า
บมจ.ศักดิ์สยามลิสซิ่ง (SAK) มี P/E Ratio เท่ากับ 36 เท่า
บมจ.เงินติดล้อ (TIDLOR) มี P/E Ratio เท่ากับ 31.1 เท่า 
                                                                                               

 

4.ธนาคารกสิกรไทย มีความสัมพันธ์เป็นเจ้าหนี้

ณ 30 มิ.ย.64 บริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวกับธนาคารกสิกรไทย (KBANK) รวมจำนวน 9,840 ล้านบาท โดยมีเงินกู้ยืมระยะยาวคงค้าง 1,323.8 ล้านบาท ทั้งนี้ ธ.กสิกรไทย เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 99.9% ของ บล.กสิกรไทย ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ อาจชำระคืนเงินกู้บางส่วนจากสถาบันการเงินดังกล่าว

ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน 800.84 ล้านหุ้น คิดเป็น 21% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่ 3,810 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Pofit Test)
มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) : 1.00 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี : 1.10 บาท/หุ้น สิ้นมิ.ย.64
เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันที่ 19 ต.ค.64
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บล.กสิกรไทย,บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์,บล.หยวนต้า (ประเทศไทย),บล.บัวหลวง และ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย)

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น
 
บุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 472,953,000 หุ้น 59.1%
ผู้ลงทุนสถาบัน 281,577,300 หุ้น 35.2%
ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ 3,445,000 หุ้น 0.4% 
พนักงานของบริษัทฯ 18,712,000 หุ้น 2.3%
บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 24,150,000 หุ้น 3%

 

5.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ


บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น

 

6.นำเงินระดมทุนขยายธุรกิจให้บริการสินเชื่อ

 

7.อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 14.3% (งวด 6 เดือน ปี 64)
       
รายได้และกำไรของ  HENG ตั้งแต่ปี 62-63 และงวด 6 เดือน ปี 64 เป็นดังนี้

 

  ปี 62 ปี 63 6 เดือน ปี 64
รายได้(ลบ.) 1,743.4 1,590 765.2
กำไรสุทธิ (ลบ.) 188.7 318.1 109.1
อัตรากำไรสุทธิ (%) 10.8 20.0 14.3

 

8.มี D/E อยู่ที่ 1.5 เท่า
 
HENG มีระดับ D/E สิ้นมิ.ย.64 อยู่ที่ 1.5 เท่า

 

งบแสดงฐานะการเงิน สิ้นมิ.ย.64 ดังนี้

สินทรัพย์รวม : 8,331.7 ลบ.
หนี้สินรวม : 4,956.2  ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น : 3,375.5 ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) :1.5 เท่า
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) :2.6%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) :6.4%
ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) 12.7%
 

 

9.หลังไอพีโอ กลุ่มทวีเฮง ยังถือหุ้นใหญ่ 36.7%

 

หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว กลุ่มทวีเฮง ยังคงสัดส่วนถือหุ้นใหญ่ 36.7% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้

 

 

10.สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 1,714.50 ล้านหุ้น คิดเป็น 45%

 

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period : จำนวน 1,714,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.0 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh