IPO Corner

9 ข้อน่ารู้ ''รุ่งเรืองตลอดไป (GLORY)" หุ้นเทคสตาร์ทอัพ สายวรรณกรรม

9 ข้อน่ารู้ ''รุ่งเรืองตลอดไป (GLORY)

บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน) หรือ GLORY ประกอบธุรกิจ จำหน่ายวรรณกรรมออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย นิยาย การ์ตูน และหนังสือ กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม  เอ ไอ (mai) ในวันที่ 25 ต.ค.นี้

 
สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน

   
1.ประกอบธุรกิจ จำหน่ายวรรณกรรมออนไลน์

บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน) หรือ GLORY ประกอบธุรกิจ จำหน่ายวรรณกรรมออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย นิยาย การ์ตูน และหนังสือออนไลน์ โดยมีช่องทางจัดจำหน่ายหลักผ่านเว็บไซต์ “Kawebook.com” และแอปพลิเคชั่น “Kawebook”

 

2.ขายไอพีโอจำนวน 70 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.93%
         

 

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.93 ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

 

3.เคาะราคาไอพีโอ 2.80 บาท คิดเป็น P/E ที่ 66.67 เท่า


ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.80  บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ  (P/E Ratio) เท่ากับ 66.67 เท่า คำนวณจากกำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง (1 ก.ค.63 ถึง 30 มิ.ย.64)  ซึ่งเท่ากับ 11.34 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted) จำนวน 270 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.04 บาทต่อหุ้น


ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน 70 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.93% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่ 270 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) : 0.50 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี : 0.54 บาท/หุ้น สิ้นมิ.ย.64
เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) วันที่ 25 ต.ค.64
หมวดธุรกิจ : บริการ
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด 
ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บล.ฟินันซ่า และ บล.ฟินันเซีย ไซรัส

 

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 66.80 ล้านหุ้น 24.74%
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท 3.20 ล้านหุ้น 1.19%

 

4.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ
 
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น

 

5.นำเงินระดมทุนพัฒนาแพลตฟอร์ม-ซื้อลิขสิทธ์วรรณกรรม

 

 

6.อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 16.10% (งวด 6 เดือน ปี 64)
       
รายได้และกำไรของ GLORY ปี 62-63 และงวด 6 เดือน ปี 64 เป็นดังนี้

 

  ปี 62 ปี 63 6 เดือน ปี 64
รายได้(ลบ.) 73.49 78.42 45.43
กำไรสุทธิ (ลบ.) 14.05  13.99 7.40
อัตรากำไรสุทธิ (%) 17.67 18.37  16.10

 

7.มี D/E อยู่ที่ 0.20 เท่า
 
GLORY มีระดับ D/E สิ้นมิ.ย.64 อยู่ที่ 0.20 เท่า

 

งบแสดงฐานะการเงิน สิ้นมิ.ย.64 ดังนี้

สินทรัพย์รวม : 100 ลบ.
หนี้สินรวม : 16.38 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น : 83.62 ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : 0.20 เท่า
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) : 11.09%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) : 13.24%

 
8.หลังไอพีโอ บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ยังถือหุ้นใหญ่ 37.78%

 

หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ยังคงสัดส่วนถือหุ้นใหญ่ 37.78% และรวมกลุ่มครอบครัวบุญยัง  36.63% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้

 

 

9.สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 54 ล้านหุ้น คิดเป็น 20%
    
สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period : จำนวนรวม 54,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh