efinancethai

IPO Corner

10 ข้อน่ารู้ "ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล (FTI)" ผลิตภัณฑ์ระบบบำบัดน้ำ

10 ข้อน่ารู้

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ FTI ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์ระบบบำบัดน้ำครบวงจร กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 19 พ.ค.นี้

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน
  

 

1.ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์ระบบบำบัดน้ำครบวงจร

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ FTI ประกอบธุรกิจ  นำเข้า ประกอบผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำ (Water Treatment) ครบวงจรทั้งในประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้ตราสินค้า 23 แบรนด์ของ “ตระกูลภูวพัชร์” ถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 71.11% ได้แก่ เครื่องกรองน้ำ จำหน่ายไส้กรอง สารกรอง ตลอดจนอุปกรณ์สำหรับเครื่องกรองน้ำ รวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้อง 

มีแผนขยายตัวแทนจำหน่าย ภายใต้ร้าน Aquatek และร้าน Water Store

 

2.ขายไอพีโอจำนวน 130 ล้านหุ้น 28.89%
 

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 130,000,000 หุ้น คิดเป็น 28.89% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

 

3.เคาะราคาไอพีโอ 2.50 บาท คิดเป็น P/E ที่  30.92 เท่า

ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) เท่ากับ 30.92 เท่า คำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (1 ม.ค.-31 ธ.ค.64)  ซึ่งมีกำไรสุทธิ 36.39 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 450 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.08 บาท

เทียบ P/E Ratio ของบริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 28 ม.ค.65 ถึง 27 เม.ย.65 

บมจ.เธียรสุรัตน์ (TSR) มี P/E Ratio ที่ 48.15 เท่า 

ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน 130 ล้านหุ้น คิดเป็น 28.89% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่ 450 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) : 1.00 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี : 1.11 บาท/หุ้น สิ้นปี 64
เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 19 พ.ค.นี้
หมวดธุรกิจ : กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) 
ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย),บล.เอเชีย เวลท์,บล.โนมูระ พัฒนสิน,บล.กรุงศรี และบล.บียอนด์


สัดส่วนการเสนอขายหุ้น


1.บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน 97.50 ล้านหุ้น 21.67%
2.ผู้มีอุปการคุณ 19.50 ล้านหุ้น 4.33% 
3.กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 13 ล้านหุ้น 2.89%

 

4.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ
 
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น

 

5.มีการเสนอขายหุ้นราคาพาร์ก่อนการขาย IPO

เมื่อ 29 พ.ย.64 บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 950,000 หุ้น ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม เสนอขายราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (ก่อนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้) 

 

6.นำเงินขยายตัวแทนจำหน่าย-ขยายร้าน

 

 

7.อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 5.05% สิ้นปี 64

รายได้และกำไรของ FTI ตั้งแต่ปี 62-64 เป็นดังนี้

 

   ปี 62  ปี 63  ปี 64
รายได้รวม (ลบ.) 738.53 875.77  720.75
กำไรสุทธิ (ลบ.) 37.75  70.30 36.39 
อัตรากำไรสุทธิ (%)  5.11  8.03  5.05

 

 

8.มี D/E อยู่ที่ 0.60 เท่า
 
FTI มีระดับ D/E สิ้นปี 64 อยู่ที่ 0.60 เท่า

งบแสดงฐานะการเงิน สิ้นปี 64 ดังนี้
สินทรัพย์รวม : 567.75 ลบ.
หนี้สินรวม : 211.80 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น : 355.95 ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : 0.60 เท่า
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) : 6.49%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) : 10.65%

 

9.หลังไอพีโอ บริษัท ฟังก์ชั่น กรุ๊ป จำกัด ยังถือหุ้นใหญ่ 61.65%
 
หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว บริษัท ฟังก์ชั่น กรุ๊ป จำกัด และ "ตระกูลภูวพัชร์" ยังคงถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 71.11% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้ 

 

 

10.หุ้นของผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร ติด Silent Period ทั้งหมด
 

บริษัทฯ ระบุในไฟลิ่งว่า ไม่มีสัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Periodข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh