IPO Corner

9 ข้อควรรู้ 'ซีแพนเนล(CPANEL)' ผู้นำพรีคาสท์คอนกรีต

9 ข้อควรรู้ 'ซีแพนเนล(CPANEL)' ผู้นำพรีคาสท์คอนกรีต

บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน) หรือ CPANEL ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายแผ่นพื้นและผนังคอนกรีตสำเร็จรูป ส่วนประกอบอาคารที่ผลิตจากคอนกรีตสำเร็จรูป กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 30 ก.ย.นี้

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน
    
       
1.ประกอบธุรกิจ ผลิต-จำหน่ายแผ่นพื้นและผนังคอนกรีตสำเร็จรูป

บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน) หรือ CPANEL ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายแผ่นพื้นและผนังคอนกรีตสำเร็จรูป ส่วนประกอบอาคารที่ผลิตจากคอนกรีตสำเร็จรูป อาทิ คาน บันได ผนังรับหลังคา ฟาซาด เป็นต้น ที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย อาคารสำนักงาน โรงแรม อาคารคลังสินค้า และโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้ตราสินค้า “CPANEL”

ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรการผลิตระบบ Fully Automated ที่ทันสมัยของ Vollert Anlagenbau GmbH ประเทศเยอรมันนี และได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยนำ Software ต่างๆ ที่ทำงานเชื่อมโยงกันและบริหารงานก่อสร้างบนระบบ Building Information Modeling หรือ BIM ตั้งแต่การออกแบบ ควบคุมการผลิต การทำงานหน้างาน และการจัดทำรายงานเอกสารเข้าด้วยกันอย่างบูรณาการ

 

2.ขายไอพีโอจำนวน 39.50 ล้านหุ้น คิดเป็น 26.33%
           

 

เสนอขายหุ้นทั้งหมดจำนวน 39,500,000 หุ้น คิดเป็น 26.33% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

 

3.เคาะราคาไอพีโอ 6 บาท คิดเป็น P/E ที่ 31.58 เท่า

ราคาเสนอขายหุ้นละ 6 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) เท่ากับ 31.58 เท่า คำนวณจากกำไรสุทธิ 4 ไตรมาสย้อนหลัง (1 ก.ค.63 ถึง 30 มิ.ย.64) เท่ากับ 28.57 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted) เท่ากับ 150 ล้านหุ้น จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.19 บาท 

เทียบ P/E Ratio บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตประเภทต่างๆ รวมถึงวัสดุก่อสร้าง ที่ใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ในช่วงระยะ 3 เดือน (1 มิ.ย.-31 ส.ค.64) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  
บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี (CCP) มี P/E Ratio เท่ากับ 26.91 เท่า
บมจ. ดีคอนโปรดักส์ (DCON) มี P/E Ratio เท่ากับ 27.64 เท่า
บมจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ (Q-CON) มี P/E Ratio เท่ากับ 19.09 เท่า
บมจ. เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ (STC) มี P/E Ratio เท่ากับ 81.80 เท่า
บมจ. สมาร์ทคอนกรีต (SMART) มี P/E Ratio เท่ากับ 16.94 เท่า
บมจ. ทักษิณคอนกรีต (SCP) มี P/E Ratio เท่ากับ 9.72 เท่า

ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน 39.50 ล้านหุ้น คิดเป็น 26.33% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่ 150 ล้านหุ้น
 เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Pofit Test)
มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) : 1.00 บาท/หุ้น
 มูลค่าทางบัญชี :  1.30 บาท/หุ้น สิ้นมิ.ย.64
เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) วันที่ 30 ก.ย.64
หมวดธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
ผู้จัดจำหน่าย  : บล.ฟินันเซีย ไซรัส,บล.เอเอสแอล,บล.เคทีบีเอสที,บล.กรุงไทย ซีมิโก้ ,บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย)

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น
 
บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 29,625,000 หุ้น
ผู้มีอุปการคุณของบริษัท 5,925,000 หุ้น
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท 3,950,000 หุ้น

 

4.มีนโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ
 

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น

 

5.นำเงินระดมทุนก่อสร้างโรงงานเพิ่ม

 


6.อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 10.67% (งวด 6 เดือน ปี 64)
       
 รายได้และกำไรของ CPANEL ตั้งแต่ปี 62-63 และงวด 6 เดือน ปี 64 เป็นดังนี้

 

  ปี 62 ปี 63 6 เดือน ปี  64
รายได้  (ลบ.) 322.35 221.16  157.28
กำไรสุทธิ (ลบ.) 36.61  13.13 16.78
อัตรากำไรสุทธิ (%) 11.36 5.94 10.67

 

7.มี D/E อยู่ที่ 2.78 เท่า

CPANEL มีระดับ D/E สิ้นมิ.ย.64 อยู่ที่ 2.78 เท่า

งบแสดงฐานะการเงิน สิ้นมิ.ย.64 ดังนี้

สินทรัพย์รวม : 542.70 ลบ.
หนี้สินรวม :  399.12 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น :143.58  ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : 2.78 เท่า
 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) : 6.22%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) :24.83%

 

8.หลังไอพีโอ กลุ่มนายชาคริต ทีปกรสุขเกษม  ยังถือหุ้นใหญ่ 47.67%

 

หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว กลุ่มนายชาคริต ทีปกรสุขเกษม ยังคงสัดส่วนถือหุ้นใหญ่ 47.67% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้

 

 

9.สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 8.5 ล้านหุ้น คิดเป็น 5.67%

 

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period : จำนวน 8,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.67 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh