efinancethai

IPO Corner

9 ข้อน่ารู้ ''ซีวิลเอนจีเนียริง (CIVIL)" รับเหมาก่อสร้างงานโยธาครบวงจร

9 ข้อน่ารู้ ''ซีวิลเอนจีเนียริง (CIVIL)

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ CIVIL ผู้นำด้านงานก่อสร้างและวิศวกรรมโยธาแบบครบวงจรของไทย กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 27 ม.ค.นี้
 
สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน

  
1.ประกอบธุรกิจ ด้านงานก่อสร้างและวิศวกรรมโยธา

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ CIVIL เป็นผู้นำด้านงานก่อสร้างและวิศวกรรมโยธาแบบครบวงจรของไทย โดยมีธุรกิจหลัก 3 ประเภท ได้แก่

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานโครงการในแนวราบ เช่น งานทาง งานท่าอากาศยาน งานทางรถไฟ และงานเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ

ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เช่น ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปและวัสดุก่อสร้างต่างๆ

ธุรกิจให้เช่าและบริการอสังหาริมทรัพย์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้าง

 

2.ขายไอพีโอจำนวน 200 ล้านหุ้น คิดเป็น 28.57%
         

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น คิดเป็น 28.57% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

 

3.เคาะราคาไอพีโอ 4.60 บาท คิดเป็น P/E ที่ 16.80 เท่า

ราคาเสนอขายหุ้นละ 4.60 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) เท่ากับ 16.80 เท่า คำนวณจากผลกำไรสุทธิในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ไตรมาส 4/63-ไตรมาส 3/64) เท่ากับ 191.62 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted) เท่ากับ 700 ล้านหุ้น จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.27 บาทต่อหุ้น

เทียบ P/E Ratio อุตสาหกรรมเดียวกันที่มีค่าเฉลี่ย P/E ประมาณ 20 เท่า ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังล่าสุด (12 ก.ค.64 ถึง 10 ม.ค.65) ดังนี้

บมจ.ช.การช่าง (CK) มี P/E Ratio ที่ 36.90 เท่า
บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น (STEC) มี P/E Ratio ที่ 22.99 เท่า
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (UNIQ) มี P/E Ratio ที่ 229.97 เท่า
บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น (SYNTEC) มี P/E Ratio ที่ 16.63 เท่า
บมจ.ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง (RT) มี P/E Ratio ที่ 19.04 เท่า

ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน 200 ล้านหุ้น คิดเป็น  28.57% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่ 700 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) : 1.00 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี : 1.86 บาท/หุ้น สิ้น ก.ย.64
เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 27 ม.ค.นี้
หมวดธุรกิจ :  รับเหมาก่อสร้าง
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง
ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บล.บัวหลวง และบล.กรุงไทย ซีมิโก้

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 38,142,000 หุ้น 19.07%
สถาบัน 120,000,000 หุ้น 60%
ผู้มีอุปการคุณ 30,000,000 หุ้น 15%
กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท 8,700,000 หุ้น 4.35%
พนักงานของบริษัท 3,158,000 หุ้น 1.58%


4.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ
 
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น

5.นำเงินลงทุนเครื่องจักร-อุปกรณ์ใช้ในงานก่อสร้าง

6.อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 4.56%  (งวด 9 เดือน ปี 64)
          
รายได้และกำไรของ CIVIL ตั้งแต่ปี 62-63 และงวด  9 เดือน ปี 64 เป็นดังนี้    

  ปี 62 ปี 63 9 เดือน  ปี 64 
รายได้ (ลบ.) 3,210 4,129 3,736
กำไรสุทธิ (ลบ.) 140.65 86.89 170.18
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.38 2.10  4.56

 

7.มี D/E อยู่ที่ 5.64 เท่า

CIVIL มีระดับ D/E สิ้น ก.ย.64 อยู่ที่  5.64 เท่า


งบแสดงฐานะการเงิน สิ้น ก.ย.64 ดังนี้

สินทรัพย์รวม :  6,172.75 ลบ.
หนี้สินรวม :  5,243.14  ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น : 929.61 ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : 5.64 เท่า
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) : 4.08%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) : 22.82%


8.หลังไอพีโอ บริษัท อัศวศิริสุข โฮลดิ้ง จำกัด และกลุ่มครอบครัวอัศวศิริสุข ยังถือหุ้นใหญ่ 64.29%

หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว บริษัท อัศวศิริสุข โฮลดิ้ง จำกัด และกลุ่มครอบครัวอัศวศิริสุข ยังคงสัดส่วนถือหุ้นใหญ่ 64.29% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้ 

9.จำนวนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period เท่ากับ 95 ล้านหุ้น คิดเป็น 13.57%

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด silent period : จำนวน 95,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.57 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh