efinancethai

IPO Corner

8 ข้อน่ารู้ "เจริญอุตสาหกรรม (CH) " ผลิตและจำหน่ายผลไม้และอาหารแปรรูป

8 ข้อน่ารู้

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ CH ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายผลไม้และอาหารแปรรูป กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 12 ก.ย.นี้

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน
  

1.ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายผลไม้และอาหารแปรรูป

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ CH ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายผลไม้และอาหารแปรรูป โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1.ผลไม้อบแห้ง 2.ปลากระป๋อง 3.ขนมเพื่อสุขภาพ

ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท อาทิ EROS,Bangkok Tasty,Sumaco และภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า (OEM) ใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลไม้อบแห้ง ปลากระป๋อง และขนมเพื่อสุขภาพ อาทิ กราโนล่า ผักและผลไม้ทอดสูญญากาศ

โดย CH เน้นส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศรวม 50 ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น เมียนมาร์ จีน อิตาลี เนเธอร์แลนด์ อินเดีย ไต้หวัน ฝรั่งเศส คูเวต สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 

2.ขายไอพีโอจำนวน 160 ล้านหุ้น คิดเป็น 20%
   
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 160,000,000 หุ้น คิดเป็น 20% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

 

3.เคาะราคาไอพีโอ 2.34 บาท คิดเป็น P/E ที่ 17.63 เท่า

ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.34 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) เท่ากับ 17.63 เท่า คำนวณจากกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (1 ก.ค.64 ถึง 30 มิ.ย.65) ซึ่งมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 106.15 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 800 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 0.1327 บาท

เทียบ P/E Ratio ของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 37 เท่า

ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน 160 ล้านหุ้น คิดเป็น 20% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่ 800 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) : 0.50 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี : 1.3443 บาท/หุ้น สิ้น มิ.ย.65
เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 12 ก.ย.นี้
หมวดธุรกิจ : หมวดสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด 
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย :  บล.ฟินันเซีย ไซรัส
ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย),บล.โนมูระ พัฒนสิน,บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย),บล.เอเอสแอล,บล.โกลเบล็ก และบล.เคจีไอ (ประเทศไทย)

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 120 ล้านหุ้น
ผู้มีอุปการคุณ 1 ล้านหุ้น 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 29 ล้านหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 10 ล้านหุ้น

 

4.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ
 
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น

 

5.นำเงินใช้ปรับปรุงโรงงานผลิตสินค้า

 


 

6.อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 7.19% งวด 6 เดือน ปี 65

รายได้และกำไรของ CH ตั้งแต่ปี 63-64 และ 6 เดือน ปี 65 เป็นดังนี้ 

 

 

 ปี 63

ปี 64

6 เดือน ปี 65

รายได้รวม (ลบ.) 1,648.42 1,494 936.35
กำไรสุทธิ (ลบ.) 67.29 67.07 67.34
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.09% 4.49% 7.19%

 

7.มี D/E อยู่ที่ 1.22 เท่า

CH มีระดับ D/E สิ้นมิ.ย.65 อยู่ที่ 1.22 เท่า
 

งบแสดงฐานะการเงิน สิ้น มิ.ย.65 ดังนี้
สินทรัพย์รวม : 1,911.38 ลบ.

หนี้สินรวม :  1,050.98 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น :  860.40 ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : 1.22 เท่า
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) : 7.46%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) : 16.04%

 

8.หลังไอพีโอ บริษัท ซีเอช แฟมิลี่ จำกัด ยังถือหุ้นใหญ่ 30.50%
   
หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว บริษัท ซีเอช แฟมิลี่ จำกัด ยังคงถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 30.50% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้

 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh