efinancethai

IPO Corner

9 ข้อน่ารู้ 'บริทาเนีย (BRI)' ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ

9 ข้อน่ารู้ 'บริทาเนีย (BRI)' ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ

บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 21 ธ.ค.นี้
 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน
  

 

1.ประกอบธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ

 

บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI ดำเนินธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และทาวน์เฮ้าส์ และอสังหาริมทรัพย์อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
    
BRI ก่อตั้งขึ้นโดย บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI) มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 99.99% โดยบริษัทฯ ถือเป็นบริษัทแกนนำหลัก (Flagship Company) ของกลุ่ม ORI

BRI พัฒนาอสังหาฯ แนวราบภายใต้ 4 แบรนด์หลัก คือ ไบรตัน , บริทาเนีย, แกรนด์ บริทาเนีย และเบลกราเวีย ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่มที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน

 

2.ขายไอพีโอจำนวน 252.65 ล้านหุ้น คิดเป็น 29.6%
           
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 252,650,000 หุ้น คิดเป็น 29.6% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

 

3.เคาะราคาไอพีโอ 10.50 บาท คิดเป็น P/E ที่ 16.69 – 17.52 เท่า

ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.50 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) ประมาณ 16.69–17.52 เท่า คำนวณจากกำไรสุทธิช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (1 ต.ค.63 ถึง 30 ก.ย.64) ซึ่งเท่ากับ 510.95 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เท่ากับ 852.65 ล้านหุ้น จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น  0.60 บาทต่อหุ้น

เทียบ P/E Ratio เฉลี่ยในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งหมด 9 บริษัทมาใช้เทียบเคียง ในช่วงระยะเวลา 30 วันทำการ (28 ก.ย. ถึง 10 พ.ย.64) ดังนี้

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP)    มี P/E Ratio เท่ากับ 5.49 เท่า
บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ (LALIN) มี P/E Ratio เท่ากับ 6.20 เท่า
บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH) มี P/E Ratio เท่ากับ12.30 เท่า
บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI) มี P/E Ratio เท่ากับ 8.71 เท่า
บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง (PSH) มี P/E Ratio เท่ากับ11.85 เท่า
บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ (QH) มี P/E Ratio เท่ากับ 11.69 เท่า
บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC) มี P/E Ratio เท่ากับ 6.91 เท่า
บมจ.แสนสิริ (SIRI) มี P/E Ratio เท่ากับ 7.81 เท่า
บมจ.ศุภาลัย (SPALI)มี P/E Ratio เท่ากับ 7.49 เท่า

ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน  252.65 ล้านหุ้น คิดเป็น 29.6% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่ 852.65 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) : 0.50 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี : 2.3 บาท/หุ้น สิ้น ก.ย.64
เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 21 ธ.ค.นี้
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บล.กสิกรไทย,บล.หยวนต้า (ประเทศไทย),บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย),บล.ทรีนีตี้,บล.ฟินันเซีย ไซรัส และบล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

1.ผู้ถือหุ้นสามัญของ ORI จำนวน 34.53 ล้านหุ้น 13.7%
2.บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 41.88 ล้านหุ้น 16.6%
3.นักลงทุนสถาบัน 151.59 ล้านหุ้น 60%
4.ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ 2.2 ล้านหุ้น 0.9%
5.กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ORI และบริษัทย่อย ORI 13.47 ล้านหุ้น 5.3%
6.กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย 8.98 ล้านหุ้น 3.6%

 

4.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ
 
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น

 

5.นำเงินระดมทุนพัฒนาโครงการใหม่-ขยายธุรกิจ

 

6.อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 16.10%  (งวด 9 เดือน ปี 64)
         
รายได้และกำไรของ BRI ตั้งแต่ปี 62-63 และงวด  9 เดือน ปี 64 เป็นดังนี้

  

  ปี 62  ปี 63 9 เดือน  ปี 64
รายได้ (ลบ.) 1,561   2,342  2,808 
กำไรสุทธิ (ลบ.) 207.14 348.72  452.30
อัตรากำไรสุทธิ (%) 13.27 14.89  16.10

 

7.มี D/E อยู่ที่ 4.83 เท่า
 

BRI มีระดับ D/E สิ้น ก.ย.64 อยู่ที่ 4.83 เท่า


งบแสดงฐานะการเงิน สิ้น ก.ย.64 ดังนี้

สินทรัพย์รวม : 8,048.36 ลบ.
หนี้สินรวม : 6,667.79 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น : 1,380.57 ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : 4.83 เท่า
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) : 8.00%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) :52.25%


8.หลังไอพีโอ บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI) ยังถือหุ้นใหญ่ 70.37%
 

หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ยังคงสัดส่วนถือหุ้นใหญ่ 70.37% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้ 
 

 

 

9.จำนวนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period เท่ากับ 135,135,480 หุ้น คิดเป็น 15.85%

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 135,135,480 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.85 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนหุ้นของผู้มีส่วนร่วมในการบริหารที่ไม่ติด Silent Period ดังกล่าว จะไม่นับรวมหุ้นจากที่ผู้มีส่วนร่วมในการบริหารได้รับการจัดสรรในฐานะผู้ถือหุ้นของ ORI เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh