efinancethai

IPO Corner

9 ข้อน่ารู้ "เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป (BLESS)" ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

9 ข้อน่ารู้

บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BLESS ประกอบธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่พักอาศัยเพื่อขาย กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 7 ก.ค.นี้

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน
  

 

1.ประกอบธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่พักอาศัยเพื่อขาย

บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BLESS ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่พักอาศัยเพื่อขาย แบ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์หลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วย บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียมชั้นเตี้ย (Low rise) ภายใต้ชื่อโครงการ Blessington, Mellizo Park, Bless Town, Blessity Park, Bless Ville และ Bleisure ซึ่งแบ่งตามประเภทโครงการและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 

2.ขายไอพีโอจำนวน 200 ล้านหุ้น 25%
 

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 200,000,000 หุ้น คิดเป็น 25% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

 

3.เคาะราคาไอพีโอ 1.40 บาท คิดเป็น P/E ที่ 15.61 เท่า

ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.40 บาท บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) เท่ากับ 15.61 เท่า คำนวณจากผลประกอบการ 4 ไตรมาสย้อนหลังของบริษัทฯ ตั้งแต่ 1 เม.ย.64 ถึง 31 มี.ค.65 ซึ่งมีกำไรสุทธิรวม 71.73 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ 800 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.09 บาท

เทียบ P/E Ratio ของบริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่ 16 ธ.ค.64 ถึง 15 มิ.ย.65

บมจ.บริทาเนีย (BRI) มี P/E Ratio ที่ 16.84 เท่า
บมจ.พีซแอนด์ลีฟวิ่ง (PEACE) มี P/E Ratio ที่ 11.06 เท่า
บมจ.วิลล่า คุณาลัย (KUN) มี P/E Ratio ที่ 11.33 เท่า
บมจ.ปริญสิริ (PRIN) มี P/E Ratio ที่ 10.82 เท่า

บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ (LALIN) มี P/E Ratio ที่ 6.57 เท่า


ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน 200 ล้านหุ้น คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่ 800 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) : 0.50 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี : 1.49  บาท/หุ้น สิ้น มี.ค.65
เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 7 ก.ค.นี้
หมวดธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บล.ทรีนีตี้

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น


1.บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 150 ล้านหุ้น 75%
2.ผู้มีอุปการคุณ 30 ล้านหุ้น 15% 
3.กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 20 ล้านหุ้น 10%

 

4.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ
 
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น


5.นำเงินซื้อที่ดิน-พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ

 

 

6.อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 7.73% งวด มี.ค.65

รายได้และกำไรของ BLESS ตั้งแต่ปี 63-64 และไตรมาส 1/65 เป็นดังนี้

  ปี 63 ปี 64 Q1/65
รายได้รวม (ลบ.) 895.48  798.04 174.16
กำไรสุทธิ (ลบ.) 114.54  80.07  13.46
อัตรากำไรสุทธิ (%) 12.79  10.03   7.73 

 

7.มี D/E อยู่ที่ 1.43 เท่า

BLESS มีระดับ D/E สิ้น มี.ค.65 อยู่ที่ 1.43 เท่า

งบแสดงฐานะการเงิน สิ้น มี.ค.65 ดังนี้
สินทรัพย์รวม : 2,180.04 ลบ.
หนี้สินรวม : 1,283.14 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น : 896.89 ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : 1.43 เท่า
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) : 3.24%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) : 8.22%

 

8.หลังไอพีโอ กลุ่มโกวิทจินดาชัย ยังถือหุ้นใหญ่ 39.94%
 
หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว กลุ่มโกวิทจินดาชัย ยังคงถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 39.94% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้ 

 

 

9.จำนวนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period เท่ากับ 130 ล้านหุ้น คิดเป็น 16.25%


สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด silent period จำนวน 130,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 16.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่นทุนในครั้งนี้
 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh