efinancethai

IPO Corner

7 ข้อควรรู้ "บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค(BLC)" ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา

7 ข้อควรรู้

 

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) หรือ BLC ผู้ผลิตและจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพร ยาสำหรับสัตว์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารธุรกิจ กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 21 มิ.ย.นี้

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน
 

 

1.ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา

 

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) หรือ BLC ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน ประเภทยาสามัญ และยาสามัญใหม่ ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ยาสำหรับสัตว์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ


ภายใต้เครื่องหมายการค้าทั้งหมด 485 ตราสินค้า แบ่งเป็น ประเภทยาแผนปัจจุบัน ประเภทยาสามัญ โดยเป็นยาที่มีตัวยาสำคัญเหมือนยาต้นแบบ หรือยาที่หมดอายุสิทธิบัตรแล้ว ภายใต้เครื่องหมายการค้า เช่น DiabeDerm, Glucosa, GASTRO BISMOL ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร เช่น Capsika, KACHANA, Plaivana

 

2.ขายไอพีโอจำนวน 150 ล้านหุ้น คิดเป็น 25%

 

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 150,000,000 หุ้น คิดเป็น 25% ของจํานวนหุ้นทั้งหมดหลัง IPO
แบ่งเป็น

หุ้นสามัญเพิ่มทุน 120 ล้านหุ้น
หุ้นสามัญเดิมที่ขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม Viva Sonata Pte., Ltd.30 ล้านหุ้น

 

3.เคาะราคาไอพีโอ 10.50 บาท คิดเป็น P/E ที่ 47.7 เท่า

 

ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.50 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) ที่ 47.7 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่ 1 เม.ย.65 ถึง 31 มี.ค.66) เท่ากับ 131.9 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดของ BLC ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ (Fully Diluted) ซึ่งเท่ากับ 600 ล้านหุ้น จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 0.22 บาท

เทียบ P/E บจ.ธุรกิจใกล้เคียงกัน

บมจ.เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ (MEGA) 17.5 เท่า
บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา (IP) 43.2 เท่า
บมจ.เฮลท์ลีด (HL) 59.2 เท่า


P/E 180 วัน (31 ส.ค.65 ถึง 26 พ.ค.66) 

 

ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน 150 ล้านหุ้น คิดเป็น 25%
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่ 600 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) : 0.50 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี : 0.59  บาท/หุ้น สิ้นไตรมาส 1/66
เข้าซื้อขายใน : ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)  ในวันที่ 21 มิ.ย.นี้
หมวดธุรกิจ : ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บล.เคจีไอ (ประเทศไทย)
ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บล.เคจีไอ (ประเทศไทย)


สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 60 ล้านหุ้น 40%
ผู้ลงทุนสถาบัน 52.50 ล้านหุ้น 35%
ผู้มีอุปการคุณของบริษัท 22.50 หุ้น 15%
พนักงานของบริษัท 15 ล้านหุ้น 10%

 

4.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ

 

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น

 

5.นำเงินลงทุนโครงการในอนาคต


 

 

รายได้และกำไรของ BLC ตั้งแต่ปี 64-65 และไตรมาส 1/66 เป็นดังนี้

 

 

 ปี 64

ปี 65

ไตรมาส 1/66

รายได้รวม (ลบ.) 1,035.6 1,242.0 337.6
กำไรสุทธิ (ลบ.)  51.1 129.7  30.3
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.9 10.4

9.0

 

6.มี D/E อยู่ที่ 3.4 เท่า

 

BLC มีระดับ D/E สิ้นไตรมาส 1/66 อยู่ที่ 3.4 เท่า

 

งบแสดงฐานะการเงิน สิ้นไตรมาส 1/66 ดังนี้
สินทรัพย์รวม : 1,257.6 ลบ.
หนี้สินรวม : 973.6 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น : 284.0 ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : 3.4 เท่า
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) : 50.8%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) : 11.2%%

 

7.หลังไอพีโอ กลุ่มผู้ก่อตั้ง ยังถือหุ้นใหญ่ 55.9%

 

หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว กลุ่มผู้ก่อตั้ง ยังคงถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 55.9% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้

 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh