IPO Corner

10 ข้อควรรู้ "เอเอ็มอาร์ เอเซีย (AMR)" หุ้นเทคฯ วิศวกรรมออกแบบ-วางระบบ

10 ข้อควรรู้

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) หรือ AMR ประกอบธุรกิจ ด้านวิศวกรรมออกแบบและเชื่อมต่อระบบไอทีโซลูชั่น กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 2 ส.ค.นี้

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน
    
    
1.ประกอบธุรกิจ ด้านวิศวกรรมออกแบบและเชื่อมต่อระบบไอทีโซลูชั่น

 

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) หรือ AMR ประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมออกแบบ วางระบบเดินรถไฟฟ้าและระบบขนส่งมวลชนสมัยใหม่ และเชื่อมต่อระบบไอทีโซลูชั่น (System Integrator: SI) รวมถึงให้บริการงานดูแลรักษา และซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยีแบบครบวงจร 

 

2.ขายไอพีโอจำนวน 150 ล้านหุ้น คิดเป็น 25%
        

เสนอขายหุ้นทั้งหมดจำนวน 150,000,000 หุ้น คิดเป็น 25% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

 

3.เคาะราคาไอพีโอ 6.90 บาท คิดเป็น P/E ที่ 15.33 เท่า


ราคาเสนอขายหุ้นละ 6.90 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) เท่ากับ 15.33 เท่า ซึ่งคำนวณจากผลประกอบการ 4 ไตรมาสย้อนหลังของบริษัทฯ (31 มี.ค.63-31 มี.ค.64) ซึ่งมีกำไรสุทธิรวมเท่ากับ 269.2 ล้านบาท เมื่อหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เท่ากับ 600 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.45 บาท 

เทียบ P/E Ratio ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉลี่ยในช่วงระยะเวลา 3 เดือน (16 เม.ย 64 ถึง 12 ก.ค.64) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

บมจ.สกาย ไอซีที (SKY) มี P/E Ratio เท่ากับ 48.15 เท่า 
บมจ.เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ (JR) มี P/E Ratio เท่ากับ 52.51 เท่า
บมจ.เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น (TPS) มี P/E Ratio เท่ากับ 16.70 เท่า
บมจ.ล็อกซเล่ย์ (LOXLEY) มี P/E Ratio เท่ากับ 49.85 เท่า
บมจ.อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส (ICN) มี P/E Ratio เท่ากับ 13.87 เท่า
บมจ.แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (AIT) มี P/E Ratio เท่ากับ 10.15 เท่า
บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม (ITEL) มี P/E Ratio เท่ากับ 21.54 เท่า
บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น (FORTH) มี P/E Ratio เท่ากับ 17.63 เท่า

ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน 150 ล้านหุ้น คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่ 600 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Pofit Test)
มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) : 0.50 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี : 0.98 บาท/หุ้น สิ้นมี.ค.64
เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันที่ 2 ส.ค.64
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตี้ จำกัด 
ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บล.ทรีนีตี้,บล.เอเซีย พลัส,บล.ฟินันเซีย ไซรัส และ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย)

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 61.20 ล้านหุ้น 40.8%
นักลงทุนสถาบัน 52 ล้านหุ้น 34.7%
ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ 19 ล้านหุ้น 12.7%
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 17.80 ล้านหุ้น 11.9%

 

4.มีการเสนอขายหุ้นในราคาพาร์ก่อนขาย IPO

 

บริษัท มีการเสนอขายหุ้นจำนวน 1.25 ล้านหุ้น ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ปัจจุบัน 0.50 บาทต่อหุ้น) ในช่วง 6 เดือนก่อนหน้ายื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานจนถึงช่วงเสนอขาย

บริษัท เพิ่มทุนจดทะเบียน 125 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 225 ล้านบาท และเรียกชำระแล้วเต็มจำนวน โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 1,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ปัจจุบัน 0.50 บาทต่อหุ้น)


5.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ
 

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น

 
6.นำเงินระดมทุนพัฒนาธุรกิจด้านคมนาคมขนส่ง

 


 

7.อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 8.73% (งวด 3 เดือน ปี 64)
    

รายได้และกำไรของ AMR ตั้งแต่ปี 61-63 และ 3 เดือน ปี 64 เป็นดังนี้

 

 

ปี 61

ปี 62

ปี 63

3 เดือน ปี 64 

รายได้(ลบ.)

1,917.83

1,467.62

 2,584.07 

 337.66

กำไร (ลบ.)

140.99

 27.39 

 247.55  

29.47

อัตรากำไรสุทธิ(%)

7.35

1.87 

9.58 

 8.73

 

8.มี D/E อยู่ที่ 2.68 เท่า
 

มีระดับ D/E สิ้นมี.ค.64 อยู่ที่ 2.68 เท่า


งบแสดงฐานะการเงิน สิ้นมี.ค.64 ดังนี้

สินทรัพย์รวม :  1,628.71 ลบ.
หนี้สินรวม : 1,186.02 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น : 442.69 ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : 2.68 เท่า
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) : 16.71%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) :56.331%

 

9.หลังไอพีโอ กลุ่มนายอังสุรัสมิ์ อารีกุล  ยังถือหุ้นใหญ่ 26.25%

 

หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว กลุ่มนายอังสุรัสมิ์ อารีกุล ยังคงสัดส่วนถือหุ้นใหญ่ 26.25% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้

 

 

10.สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 38.78 ล้านหุ้น คิดเป็น 6.46%

 

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด silent period จำนวน 38,781,000 หุ้น หรือร้อยละ 6.46 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขาย    
  ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh