efinancethai

IPO Corner

7 ข้อน่ารู้ AMARC หุ้นศูนย์แล็บครบวงจร มาตรฐานสากล

7 ข้อน่ารู้ AMARC หุ้นศูนย์แล็บครบวงจร มาตรฐานสากล

      บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) หรือ AMARC หนึ่งในผู้นำทางด้านการบริการทางวิทยาศาสตร์ ด้านเกษตร อาหาร ยา ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร ยืนหนึ่งในตลาดทุน เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีบริษัทจดทะเบียนคนไทยที่ทำธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัท เดินหน้าระดมทุน เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) สะท้อนจุดเด่น และโอกาสการเติบโตในอนาคต นำโดยการบริหารของ " ดร.ชินดนัย ไชยยอง กรรมการผู้จัดการ "

      สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน

1. AMARC หุ้นศูนย์แล็บครบวงจร มาตรฐานสากล

        AMARC หรือ บมจ.ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำทางด้านการบริการทางวิทยาศาสตร์ ด้านเกษตร อาหาร ยา ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร ครอบคลุมทั้งการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การสอบเทียบเครื่องมือ การตรวจสอบ รับรอง ตามระบบคุณภาพและมาตรฐานสากล ด้วยห้องปฏิบัติการที่ประกอบไปด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย นักวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายแขนง

        มีกลุ่มลูกค้าหลัก ประกอบด้วยเกษตรกรเพาะปลูก ประมง และปศุสัตว์ ผู้ผลิต โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานแปรรูป ผู้จัดจำหน่าย และผู้ส่งออก ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อาหาร และยา ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตั้งแต่ผู้ประกอบการรายย่อย จนถึงบริษัทชั้นนำของประเทศ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาครัฐ

2. แผนการระดมทุน ขายไอพีโอ 120 ล้านหุ้น  

         AMARC เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 120 ล้านหุ้น คิดเป็น 28.57% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในหมวดธุรกิจบริการ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เป็นวันแรก

ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นไอพีโอ :
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
และ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 3 แห่ง : 
บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
และ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

3. เคาะราคาไอพีโอ 2.90 บาท/หุ้น คิดเป็น P/E ที่ 45.72 เท่า

         ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 2.90 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E) เท่ากับ 45.72 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลการดำเนินงานในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - วันที่ 30 มิถุนายน 2565) ปัจจุบันธุรกิจการให้บริการทางวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยมีผู้ให้บริการจำนวนน้อยราย แต่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง ทั้งด้านราคาและคุณภาพของการให้บริการ ซึ่งคู่แข่งของบริษัทฯ มีทั้งห้องปฏิบัติการของภาครัฐ และบริษัทต่างประเทศที่มีขนาดของธุรกิจใหญ่กว่าบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการแต่ละรายมีขอบเขตธุรกิจและการให้บริการแตกต่างกัน โดยอาจมีความทับซ้อนกับบริษัทฯ ที่เน้นในกลุ่มธุรกิจเกษตรอาหารเพียงบางส่วนเท่านั้น

4. เงินระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาตร์ รองรับลูกค้าไทย-ตปท.

        เงินที่ได้จากการระดมทุนจำนวนประมาณ 332.10 ล้านบาท (หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) นำไปใช้สำหรับการจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนเวียนในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มความน่าเชื่อถือในระดับสากล ให้เป็นที่รู้จักของผู้ใช้บริการทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เตรียมพร้อมสำหรับโอกาสการเติบโต 

5. จุดเด่นการลงทุน

       AMARC วางกลยุทธ์ที่มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการทดสอบ ตรวจสอบ และรับรอง แบบ Comprehensive Supply Chain Service สำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจในการเป็นผู้ให้บริการจากลูกค้า สามารถรักษาฐานลูกค้ารายเดิมในอัตราที่สูง ขณะที่ทิศทางอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต จึงเป็นโอกาสให้ AMARC ขยายขอบเขตการให้บริการ และขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ ในระดับภูมิภาค ให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าในหลากมิติ โดยจุดเด่นคือ

       - การขยายตัวของการผลิตและส่งออกด้านเกษตรอาหาร ทั้งในแง่ปริมาณและการใช้นวัตกรรม
       - การเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ของกฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัยอาหาร ทั้งในและต่างประเทศ
       - การถ่ายโอนภารกิจจากภาครัฐ สู่ Lab และผู้ตรวจรับรองเอกชนที่เพิ่มขึ้นทุกปี
       - หนึ่งใน Lab เกษตรอาหารชั้นนำ ผู้ให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่ตันน้ำถึงปลายน้ำ
       - เป็นผู้ให้บริการเอกชนไทยเพียงรายเดียว ในตลาดที่มีผู้ให้บริการน้อยราย และมีอุปสรรคการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง
       - นักวิทยาศาสตร์กว่า 150 คน และมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์มูลค่ากว่า 200 ล้านบาท
       - ประสบการณ์มากกว่า 18 ปี และขยายขอบข่ายการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
       - ได้รับการรับรองและยอมรับความสามารถจากรัฐและระบบมาตรฐานสากล
       - และ ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐในหลายขอบข่าย

6. ผลการดำเนินมีเสถียรภาพ

          ภาพรวมผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2562–2564) AMARC มีรายได้รวม 198.04 ล้านบาท 220.19 ล้านบาท และ 248.55 ล้านบาทตามลำดับ ขณะที่มีกำไรสุทธิ 18.19 ล้านบาท 28.43 ล้านบาท และ 24.86 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 9.19%,12.91% และ 10.00% ตามลำดับ นอกจากนี้อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) ระหว่างปี 2562 – 2564 ของรายได้รวมและกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 12.03% และ 16.91% ตามลำดับ

          ขณะที่ผลประกอบการงวด 6 เดือน (ม.ค. - มิ.ย. 65) บริษัทฯมีรายได้รวม อยู่ที่ 131.64 ล้านบาท กำไรสุทธิอยู่ที่ 12.70 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 9.65%

7.  นโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 50% 

       ทิศทางอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต จึงเป็นโอกาสให้ AMARC ขยายขอบเขตการให้บริการ และขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ ในระดับภูมิภาค ให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าในหลากมิติ สะท้อนการเป็นหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตแบบ Growth Stock และ Dividend Stock ด้วยนโยบายการจ่ายปันผลที่ดีในอัตราไม่ต่ำกว่า 50% และมั่นใจว่า AMARC จะเป็นอีกหนึ่งหลักทรัพย์ที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนในระยะยาว

 

**********************************************

 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh