IPO Corner

11 เรื่องน่ารู้หุ้น "แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้" (ACE)

11 เรื่องน่ารู้หุ้น

บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE ผู้นำธุรกิจโฮลดิ้งกลุ่มโรงไฟฟ้าและไอน้ำ กำลังจะเข้าซื้อขายใน SET วันที่ 13 พ.ย. นี้

ทีมข่าว "อีไฟแนนซ์ไทย" จึงเจาะลึก 11 เรื่องน่ารู้ของหุ้น ACE จากข้อมูลในแบบไฟลิ่ง มาเพื่อให้นักลงทุนที่มีความสนใจ ศึกษาข้อมูลเตรียมความพร้อมก่อนเข้าลงทุน

 

1.ดำเนินธุรกิจถือหุ้นในบริษัทจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ ทั้งในและต่างประเทศ

 

บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น(Holding Company)ที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้ารวมถึงไอน้ำ และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้ารวมถึงไอน้ำ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ 

 

ปัจจุบันถือหุ้นในบริษัทย่อยรวม 12 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรง 1 แห่ง และบริษัทย่อยทางอ้อม 11 แห่ง

 

2.มีโรงไฟฟ้าทั้งหมด 32 โครงการ กำลังผลิตรวม 411.47 MW

 

บริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้า ทั้งที่เปิดดำเนินการเชิงพานิชย์(COD)ไปแล้ว อยู่ระหว่างการพัฒนา และโครงการที่อยู่ระหว่างการขอคืนสัญญาซื้อขายไฟฟ้า(PPA) ทั้งหมด 32 โครงการ กำลังผลิตรวม 411.47 MW แบ่งเป็น 

 

***1.โครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์(COD)ไปแล้ว จำนวน 13 โครงการ กำลังผลิต 211.18 MW ดังนี้

1.1)โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (VSPP-Biomass) จำนวน 9 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 89.1 เมกะวัตต์(MW) จำหน่ายให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า(PPA)อายุสัญญา 15 - 16 ปี ซึ่งหากสิ้นสุดมีโอกาสปรับเพิ่มสัญญาเป็น 20 ปี

1.2)โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ (SPP-Cogeneration) จำนวน 1 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้ง 114.35 MW จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อายุสัญญา PPA  25 ปี

1.3)โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน (VSPP-MSW) จำนวน 1 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้ง 6 MW จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. อายุสัญญา PPA 5 ปี และต่อเนื่องครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ

1.4)โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา(Solar Rooftop) จำนวน 2 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 1.73 MW จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ ลูกค้าเอกชน อายุสัญญา PPA 25 ปี

 

***2.โครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนา จำนวน 9 โครงการ กำลังผลิตรวม 101.29 MW ดังนี้

2.1)โครงการโรงไฟฟ้าภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm ใช้พลังงานชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงหลัก 4 โครงการ กำลังผลิตติดตั้งรวม 93 MW

2.2)โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) แล้ว จำนวน 1 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้ง 5 MW 

2.3)โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา(Solar Rooftop) 2 โครงการ กำลังผลิตติดตั้ง 1.83 MW
    
2.4)โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์รูปแบบติดตั้งบนพื้นดิน(Solar Farm) 2 โครงการ กำลังผลิตติดตั้ง 1.46 MW

 

***3.โครงการที่อยู่ระหว่างการขอคืนสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) จำนวนทั้งสิ้น 10 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 99 MW

3.1)โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) โดย กกพ. จำนวน 1 โครงการ กำลังผลิตติดตั้ง 9.9 MW

3.2)โครงการที่ได้รับคำชี้ขาดตกลงคืนสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) จากอนุญาโตตุลาการแล้วและอยู่ระหว่างการเจรจารายละเอียดของสัญญากับ กฟภ. จำนวน 8 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้ง 79.2 MW

3.3)โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่อยู่ระหว่างการขอคืนสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยศาลปกครองกลาง จำนวน 1 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์

 

3.วางเป้าปี 67 กำลังผลิตทะลุ 1,000 MW

 

ACE มีเป้าหมายเพิ่มกำลังผลิตติดตั้งรวมให้มากกว่า 1,000 MW ภายในปี 67 โดยการเข้าลงทุนในโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน โครงการใหม่และโครงการที่มีอยู่แล้ว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

นอกจากนี้ เป้าหมาย 1,000 เมกะวัตต์ดังกล่าว ยังเป็นเป้าหมายที่ไม่ได้จำกัดแต่เพียงกำลังการผลิตติดตั้งของโครงการโรงไฟฟ้าที่ COD แล้วเท่านั้น แต่หมายความรวมถึงกำลังการผลิตติดตั้งของโครงการโรงไฟฟ้าที่ได้ PPA แล้วแต่ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาด้วย

 

4.กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิเติบโตต่อเนื่อง

 

ผลการดำเนินงานปี 59 - ครึ่งแรกปี 62

ปี รายได้ กำไรสุทธิ อัตรากำไรสุทธิ
59 2,151 134 6.23%
60 4,243 334 7.87%
61 4,833 547 11.32%
2H62 2,530 342 13.51%

 

รายได้และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามการรับรู้โรงไฟฟ้าที่ทยอยจ่ายไฟเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นในแต่ละปี รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตส่งผลให้มีจำนวนหน่วยขายไฟเพิ่มขึ้น

 

5.เคาะราคาไอพีโอ 4.40 บ. สูงสุดจากช่วงราคา 4 - 4.40 บ.

 

ACE กำหนดราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอในครั้งนี้ที่ 4.40 บาท สูงสุดจากช่วงราคา 4 - 4.40 บาท โดยมาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์(Book building) จากนักลงทุนสถาบัน

 

    มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) 0.50 บาท/หุ้น
    มูลค่าทางบัญชีที่ 0.65 บาท/หุ้น (คำนวณ ณ วันที่ 30 มิ.ย.62)
    เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
    ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
    Sole Bookrunner : บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
    ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

 

6.เสนอขายนักลงทุนสถาบัน 60% ของหุ้นไอพีโอทั้งหมด


    
ACE เสนอขายหุ้นไอพีโอในครั้งนี้ทั้งหมด 1,018,000,000 หุ้น คิดเป็น 10% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว ทั้งหมดของบริษัทฯภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่้มทุนครั้งนี้ที่ 10,175,999,960 หุ้น

    เสนอขายให้แก่ 
    1.ผู้ลงทุนสถาบัน ทั้งหมด 610,800,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนเสนอขาย 60% 
    2.บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ทั้งหมด 407,200,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนเสนอขาย 40% 

 

7.กลุ่ม "ทรงเมตตา" ถือหุ้นใหญ่

 

ACE มีกลุ่ม "ทรงเมตตา" เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่ง ทั้งก่อนและหลังไอพีโอ และมีธนาคารไทยพาณิชย์(SCB) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับสอง ดังนี้

    

 

8.D/E ลดลงต่อเนื่อง

 

ACE มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(D/E)ลดลงต่อเนื่องในปี 59 - 61 อยู่ที่ 1.9 เท่า 1.78 เท่า และ 1.49 เท่า ตามลำดับ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมของกลุ่มบริษัทฯ ขณะที่สิ้นสุด 30 มิ.ย.62 มี D/E อยู่ที่ 1.35 เท่า

 

รวมถึงการลดลงของหนี้สินรวมในปี 59 - 61 ที่ 8,745 ล้านบาท 8,937 ล้านบาท และ 8,315 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่ ณ 30 มิ.ย.62 มีหนี้สินรวมลดลงมาอยู่ที่ 7,982 ล้านบาท

 

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) เป็นผู้ถือหุ้น 100% ซึ่ง SCB เป็นสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อรายใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ

 

    งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 มิ.ย. 62 เป็นดังนี้

    สินทรัพย์รวม    13,896  ลบ.
    หนี้สินรวม        7,982 ลบ.
    ส่วนของผู้ถือหุ้น    5,914 ลบ.
    อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) 1.35 เท่า
    อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 4.92%
    อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 11.91%

 

9.นำเงินลงทุนโรงไฟฟ้า - ชำระเงินกู้ยืม

 

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้หลังหักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสนอขายแล้ว ซึ่งมีจำนวนประมาณ 3,993 – 4,395 ล้านบาท ดังนี้

 

    1.ใช้เป็นเงินทุนสำหรับลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา จำนวน 1,306 - 1,440 ล้านบาท ในปี 62 - 64 ดังนี้
    -SPP นาบอน 2 จำนวน 330 - 358 ล้านบาท
    -SPP คลองขลุง จำนวน 260 - 280 ล้านบาท
    -SPP นาบอน 1 จำนวน 326 - 355 ล้านบาท
    -SPP ระนอง จำนวน 300 - 327 ล้านบาท
    -โรงไฟฟ้า MSW กระบี่ จำนวน 90 - 120 ล้านบาท

 

    2.ใช้เป็นเงินทุนสำหรับโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนา หรือโครงการที่บริษัทอาจได้มาเพิ่มเติมในอนาคต จำนวน 1,237 - 1,639 ล้านบาท ในปี 63 - 65

 

    3.ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทฯ รวมทั้งชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และ/หรือ ภาระหนี้สินอื่นใดของกลุ่มบริษัทฯ จำนวน 1,450 - 2,200 ล้านบาท ในปี 62 - 63

 

    4.เงินทุนสำหรับลงทุนในโครงการอืนๆ ของกลุ่มบริษัทที่นอกเหนือจากข้อ 1 และ 2 เช่นการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรโรงไฟฟ้า เป็นต้น รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัท จำนวน 0 - 100 ล้านบาท ในปี 62 - 64

 

10.มีหุ้นไม่ติด Silent Period จำนวน 2,358,727,062 หุ้น คิดเป็น 23.18% ของหุ้นทั้งหมด

 

สัดส่วนหุ้นของ "ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร" ที่ไม่ติด Silent Period มีจำนวน 2,358,727,062 หุ้น คิดเป็น 23.18% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

 

11.มีนโยบายปันผลไม่น้อยกว่า 30% ของกำไรสุทธิ

 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 30% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่างๆ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้

 

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh