บริษัทหลักทรัพย์ที่มีให้บริการ efin StockPickUpคุณสามารถใช้งาน efin StockPickUp ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ 26 แห่งได้ โดยติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่คุณเป็นสมาชิกอยู่และแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการที่สนใจ ทั้งนี้นโยบายการให้บริการผลิตภัณฑ์ต่างๆ บริษัทหลักทรัพย์จะเป็นผู้กำหนด
เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 ในวันทำการตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. Customer Service