efin Review

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้จากแบงก์

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้จากแบงก์

สถานการณ์โควิด-19 ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ภาคธุรกิจโดยรวมสะดุด เห็นได้จากการทยอยสั่งพนักงานหยุดงานโดยไม่รับเงินเดือนชั่วคราว หรือเลวร้ายถึงขนาดปิดตัวลง เพราะสายป่านสั้น เงินทุนน้อย ดังนั้นธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงได้ออกนโยบายให้ธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาเป็นการด่วน

 

ในขณะที่ภาครัฐเองก็ออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟท์โลน) ให้ธนาคารทุกธนาคารไปอุ้มภาคธุรกิจด้วย ซึ่งในวันนี้ “สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย” ได้รวบรวมมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากธนาคารแต่ละแห่ง ทั้งมาตรอุ้มภาคธุรกิจ ที่มีตั้งแต่ พักชำระหนี้ ขยายเวลาในการชำระหนี้ รวมถึงให้สินเชื่อเสริมสภาพคล่อง รวมถึงมาตรการสินเชื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบุคคล -  บ้าน - เช่าซื้อ รวมถึงบัตรเครดิต 

 

ส่องมาตรการช่วยผู้ประกอบการ  

 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL 

สำหรับลูกหนี้ธุรกิจ สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี ที่มีสินเชื่อเดิมกับธนาคาร พักชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน รวมถึงให้สินเชื่อเพิ่ม สำหรับลูกหนี้เอสเอ็มอี สนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติมตามโครงการ สินเชื่อบัวหลวง sme บรรเทาทุกข์จากภาวะเศรษฐกิจ เพื่อช่วยเหลือด้านเงินทุนและเสริมสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการที่ธุรกิจได้รับผลกระทบ วงเงินต่อรายสูงสุด 30 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR-1% หรือพิจารณาผ่อนผันตามความเหมาะสมแต่ละกรณี สำหรับลูกหนี้รายใหญ่พิจารณาสินเชื่อเพิ่มตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี

ส่วนสินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท พักจ่ายเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ยนาน 3 เดือน

 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK 

ลูกค้าธุรกิจ ประเภทสินเชื่อเพื่อธุรกิต (ประเภทเงินกู้) ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือน ด้านวงเงินหมุนเงียน (ประเภทตั๋ว) ขยายตั๋วได้ไม่เกิน 12 เดือน และสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักร ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือน

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB 

ออกมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบ โดยมีทั้งสินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อยเอสเอ็มอีวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท พักชำระเงินต้น 4 เดือน ด้านสินเชื่อธุรกิจพักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 12 เดือน ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 12 เดือน ขยายระยะเวลาวงเงินหมุนเวียน (P/N,T/R,P/C) สูงสุด 6 เดือน โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ขณะที่สินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย หรือ เอสเอ็มอีที่มีสินเชื่อไม่เกิน 75 ล้านบาท พักชำหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน และขอวงเงินสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% นาน 2 ปี

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB 

สำหรับลูกหนี้ธุรกิจ โดยลูกหนี้วงเงินต่ำกว่า 20 ล้านบาท พักชำระหนี้เงินต้นนาน 3 เดือน สำหรับลูกหนี้ที่มีรายได้ลดลงจากสถานการณ์เศรษฐกิจ พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 12 เดือน ขยายเวลาการชำระหนี้ Trade Finance สูงสุด 6 เดือน สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้สินเชื่อดอกเบี้ยเริ่ม 2% คงที่ 2 ปี วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท ฟรีค่าธรรมเนียมการค้ำประกันของ บสย. 4 ปี

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY 

โดยกำหนดคุณสมบัติของลูกหนี้ คือ เป็นลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ ยกเว้น Business Banking ซึ่งได้รับผลกระทบทั้งทางตรง หรือ ทางอ้อม จากภาวะเศรษฐกิจเป็นการชั่วคราว ปัจจุบันไม่มีสถานะเป็นลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของธนาคาร

โดยวงเงินสินเชื่อไม่หมุนเวียน ลดอัตราดอกเบี้ยได้สูงสุดไม่เกิน 2% จากอัตราดอกเบี้ยเดิม เป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน ยอดหนี้ค้างชำระก่อนลงนามในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของโครงการ สามารถจ่ายชำระในช่วงท้ายของอายุสัญญาได้ ผ่อนปรนการชำระเงินต้น ลดจำนวนเงินผ่อนชำระ และขยายระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 12 เดือน ปรับลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติ

ด้านวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ขยายวันครบกำหนดชำระของธุรกรรมสินเชื่อ สามารถขยายได้ครั้งละไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันครบกำหนดชำระ ทั้งนี้ขยายได้ไม่เกินอายุเดิมของธุรกรรม ปรับวงเงินจากระยะสั้นเป็นระยะยาว วงเงินของสินเชื่อระยะยาวต้องไม่เกินไปกว่าภาระสินเชื่อที่ปรับมา ทั้งนี้อายุของวงเงินสินเชื่อระยะยาวต้องไม่เกิน 12 เดือน ปรับลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติ

 

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรือ UOB 

สำหรับลูกหนี้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน ลดดอกเบี้ยและค่าปรับ รวมถึงผ่อนปรยเงื่อนไขการชำระเงินกู้ เช่น ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระรายงวด ขยายเวลาการชำระเงินกู้ เป็นต้น

 

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TBANK 

ลูกค้าธุรกิจประเภท สินเชื่อเอสเอ็มอี รายย่อย ประเภท Term loan พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน O/D ลดดอกเบี้ยลง 1.5% จากสัญญาเดิม ระยะเวลา 3 เดือน ด้านสินเชื่อลูกค้ารายใหญ่ Term loan พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน หรือ ขยายเวลาเงินกู้สูงสุด 6 เดือนด้าน Short term loan (Working Capital & Trade Finance) ขยายเวลาชำระหนนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน

 

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB 

สำหรับลูกค้าเอสเอ็มอี พักชำระหนี้เงินต้นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน และขยายเวลาชำระหนี้ออกไปอีก 6 เดือน วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) ลดอัตราดอกเบี้ยลง 1.5% จากสัญญาสินเชื่อปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ด้านสินเชื่อลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ กรณีมีวงเงินกู้ระยะยาว ขอพักชำระเงินต้นได้สูงสุด 6 เดือน และขอขยายเวลาการผ่อนชำระออกไปได้อีก 6 เดือน สูงสุดได้ 2 ครั้ง รวม 12 เดือน (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร) ส่วนกรณีมีวงเงินกู้ระยะสั้น ODB,O/D,RPN ธนาคารขยายเวลาชำระเงินให้ 3 เดือน สูงสุดได้ 2 ครั้ง รวม 6 เดือนและอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

กรณีมีวงเงินกู้ Trade Finance ธนาคารขยายเวลาพักชำระเงินให้ 3 เดือน สูงสุด 2 ครั้ง รวม 6 เดือน ด้านกรณีมีวงเงินกู้ LC : Letter of Credit ที่ครบกำหนดชำระเงิน สามารถแปลงวงเงิน LC เป็นวงเงิน TR ได้ โดยมีอายุวงเงิน TR ไม่เกิน 6 เดือน สำหรับมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อเพื่อลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่นั้น จะต้องเป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ประกอบธุรกิจบริการท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ธุรกิจร้านค้าปลีกสำหรับนักท่องเที่ยว ธุรกิจผลิตภัณฑ์การเกษตร ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจเช่ารถ เป็นต้น

 

ธนาคารออมสิน 

สำหรับสินเชื่อธุรกิจ พักเงินต้น 2 ปี จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน 50-100% ขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 4 ปี (48 เดือน) และ Cash back 20% ให้แก่ลูกหนี้ที่ชำระดอกเบี้ย 100% เมื่อชำระหนี้ได้ตามสัญญาทุก 6 เดือน เป็นเวลา 1 ปี ทั้งนี้ เมื่อคืนเงิน (cash back) แล้วดอกเบี้ยที่ธนาคารได้รับชำระ ต้องไม่ต่ำกว่า 4% ต่อปี (ระยะเวลาลงทะเบียน 16 มีนาคม-30 มิถุนายนนี้)

นอกจากนี้ยังให้ลูกค้าเดิมกู้วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ต้องมีหลักประกัน ดอกเบี้ย 0.50% ต่อเดือน (flat rate) ปลอดชำระ 6 เดือน ชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี (ระยะเวลา 16 มีนาคม-31 ตุลาคมนี้)

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

โดยครอบคลุมลูกหนี้เกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการและสถาบัน ขยายระยะเวลาชำระหนี้ ไม่เกิน 20 ปี ปลอดเงินต้นไม่เกิน 3 ปีแรก ปรับลดอัตราดอกเบี้ย รวมถึงให้สินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือค่าใช้จ่ายประกอบอาชีพ

 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) 

โดยออกมาตรการด่วนเพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 โดยพักชำระหนี้เงินต้นกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอีสูงสุด 2 ปี ผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ ขยายเวลาการชำระหนี้สูงสุด 5 ปี หรือ 60 เดือน และขยายระยะเวลาค้ำประกันสำหรับลูกหนี้ที่มี บสย. ค้ำประกันโครงการ PGS5-PGS7 ออกไปอีก 5 ปี โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ขณะเดียวกันยังมีมาตรการพักชำระเงินต้นอัตโนมัติทุกราย 3 เดือน และลดดอกเบี้ย 1% สำหรับกลุ่ม ธุรกิจท่องเที่ยวใน 22 จังหวัดหลักด้วย

ให้สินเชื่อใหม่เพื่อเสริมสภาพคล่องคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ นิติบุคคล 3% ต่อปี ใน 3 ปีแรก วงเงิน 1 ล้านบาทต่อราย และบุคคลธรรมดา 5% ต่อปีใน 3 ปีแรก วงเงิน 500,000 บาทต่อราย ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 7 ปี

นอกจากมาตรการที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ล่าสุด ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยังได้ออกมาตรการพื้นฐานที่ทุกธนาคารต้องปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกค้ารายย่อย และลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอีด้วย ทั้งไมโครไฟแนนซ์และนาโนไฟแนนซ์ ที่มีวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท ด้วย โดยให้พักชำระเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามสถานการณ์ของแต่ละราย รวมถึงการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย สำหรับลูกค้าเอสเอ็มอีที่มีวงเงินไม่ถึง 100 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 6 เดือนด้วย

 

 

มาตรการสินเชื่อ

สินเชื่อบ้าน 

 

สินเชื่อเช่าซื้อ 

 

สินเชื่อบุคคล  

 

บัตรเครดิต 

 

ติดต่อธนาคาร บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh