efin Review

KT - Luxury สร้างโอกาสเติบโต กับหุ้นแบรนด์ดังระดับโลก

KT - Luxury สร้างโอกาสเติบโต กับหุ้นแบรนด์ดังระดับโลก

     แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกยังลุ่มๆ ดอนๆ จากพิษของโควิด-19 และความขัดแย้งของรัสเซีย - ยูเครน จนหลายธุรกิจได้รับผลกระทบไปตามๆกัน แต่ก็ยังมีกลุ่มธุรกิจที่ยังมีกระแสเงินสดและงบดุลที่แข็งแกร่ง และยังเป็นธุรกิจที่เติบโตสอดคล้องกับ Megatrends นั่นคือ ธุรกิจ Luxury หรือ Premium Brands  หนึ่งในธุรกิจที่น่าลงทุนและคาดว่าจะมีโอกาสให้ผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุน 

 

    ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมากลุ่มธุรกิจ Luxury Goods & Services หรือ กลุ่ม Premium Brands เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ มีการเติบโตของรายได้สูง อัตรากำไรจากการดำเนินงานสูง รวมถึงยังมีกระแสเงินสดและงบดุลที่แข็งแกร่ง เนื่องจากเป็นสินค้าและบริการระดับบนที่ประชากรระดับชนชั้นกลางให้ความสนใจและบริโภคในอัตราก้าวกระโดด 

    โดยเฉพาะคนในกลุ่ม Gen Y และ Gen Z (กลุ่มที่อายุต่ำกว่า 38 ปี) พบว่า มีการจับจ่ายใช้สอยสินค้าประเภทดังกล่าวมากถึง 39% ในปี 2019 ที่ผ่านมา และในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ เช่น ประเทศจีน ซึ่งมีจำนวนประชากรหนาแน่น ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้สินค้าและบริการในอุตสาหกรรมดังกล่าวเติบโตเร็วและมีอำนาจในการต่อรองและกำหนดราคาที่เหนือกว่า สำหรับหุ้นในกลุ่มธุรกิจ Luxury Goods & Services เอง นับได้ว่าเป็น Megatrends ที่กำลังน่าจับตามองเพราะมีอัตราการเติบโตต่อเนื่องและเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการลงทุน (ที่มาของข้อมูล : Pictet ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)

 

 

    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTAM) ได้มองเห็นโอกาสการลงทุนที่สำคัญนี้ จึงได้ออกกองทุนเปิด "เคแทม Luxury (KT-Luxury)"  ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ PICTET- PREMIUM BRANDS กองทุนรวมหลัก เพียงกองทุนเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (Share class) “I” ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

    โดยกองทุนรวมหลัก หรือ กองทุน PICTET- PREMIUM BRANDS มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเน้นการเติบโตของมูลค่าเงินลงทุน ผ่านการลงทุนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่ทำธุรกิจอยู่ใน อุตสาหกรรมสินค้าและ บริการระดับบน (Premium brands sector) ซึ่งเป็นสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง โดยบริษัทเหล่านี้เป็นที่ถูกจดจำหรือรับรู้โดยผู้บริโภคในตลาด (Strong market recognition) เนื่องจากมีความสามารถที่จะสร้างหรือมีอิทธิพลในการกำหนดกระแสความนิยมของผู้บริโภคได้

 

 

 


    ตัวอย่างพอร์ตการลงทุนของกองทุนรวมหลัก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 พบว่ามีแบรนด์ดังชั้นนำที่หลายคนรู้จัก เคยใช้บริการ รวมถึงอาจมีผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นั้นๆ อยู่ในครอบครองด้วย อาทิ Marriott International-CI A, Apple Inc, Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton, L’Oreal และ Hermes International เป็นต้น (ที่มาของข้อมูล : Pictet) ดังนั้นการลงทุนในกองทุน KT-Luxury ก็อาจจะทำให้หลายคนรู้สึกว่าได้ยกระดับการลงทุนไปอีกขั้นเลยทีเดียว 

    ตัวอย่างพอร์ตการลงทุนของกองทุนรวมหลักที่กล่าวมาข้างต้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก / ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการนำเสนอเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์แต่อย่างใด

 

 

 


    สำหรับกองทุน KT-Luxury มีความเสี่ยงในระดับ 6 จะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 18-25 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นี้ สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถลงทุนได้โดยเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท และสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ktam.co.th หรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 ในเวลาทำการ ธนาคารกรุงไทยและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

    ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ : ความเสี่ยงทางตลาด ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ในกรณีที่กองทุนไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือจะได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

    ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

#KTAMLuxuryFund
#PremiumBrands
#KTAM #Pictet

 บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh