efin Review

ใครอยู่ตรงไหนในธุรกิจก่อสร้าง

ใครอยู่ตรงไหนในธุรกิจก่อสร้าง

     ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  นับเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความสำคัญกับเศรษฐกิจเพราะมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจอื่นๆ อีกหลายอย่าง เช่น ธุรกิจฐานราก เสาเข็ม ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า ขุดเจาะอุโมงค์  รวมไปถึงการเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง
    

    วันนี้ "สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" จะมาสรุปให้ดูว่า บริษัทจดทะเบียนบริษัทไหน อยู่ตรงส่วนใดในอุตสาหกรรมก่อสร้างแบบเข้าใจง่ายๆ ดังนี้

 


 

*** ที่ปรึกษา-ออกแบบ-ควบคุมงาน

    TEAMG : บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรตั้งแต่การศึกษา ออกแบบ จัดทำรายงาน บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง รวมถึงการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

    ETC : บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน รวมทั้งธุรกิจให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรมโรงไฟฟ้า การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร

    PAE : บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  ให้บริการด้านงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง ให้บริการดูแลรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ แก่บริษัทผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ รวมไปถึงได้ส่งผู้มีประสบการณ์ไปปฏิบัติงานทั้งบนฝั่งและนอกชายฝั่งทั้งในและต่างประเทศ

    SRICHA : บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโลหะในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ งานรับเหมาก่อสร้างงานในโรงงานอุตสาหกรรมหนัก รวมเรียกว่า EPC โดยบริษัทจะมุ่งเน้นในส่วนของงานก่อสร้างในโรงงานอุตสาหกรรมหนักมากกว่าในส่วนอื่นๆ

    PPS : บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาให้บริการทางด้านบริหารและควบคุมการก่อสร้างงานแขนงต่าง ๆ ได้แก่ งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ งานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบต่าง ๆ (ระบบไฟฟ้า, สื่อสาร, เครื่องกล, ระบบประปาสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย) งานภูมิสถาปัตย์ งานตกแต่งภายใน รวมถึงงานก่อสร้างที่ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะด้าน

    STI : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณสถาน

 


*** ก่อสร้างฐานราก

    SEAFCO : บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ผู้รับก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะ งานฐานรากและงานโยธาทั่วไป บริษัทสามารถรับงานโดยตรงจากเจ้าของโครงการหรือรับงานช่วงต่อ จากผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก ดังนี้ 1) งานเสาเข็มเจาะ 2) งานกำแพงกันดิน 3) งานก่อสร้างโยธา ซึ่งรวมถึงงานฐานรากต่างๆ และงานก่อสร้างอาคาร 4) งานบริการทดสอบต่างๆ

    PYLON : บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก โดยแบ่งออกเป็น 3 สายงานหลัก คือ งานเสาเข็มเจาะ งานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีการฉีดซีเมนต์ด้วยแรงดันสูง งานกำแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม
    
    STECH : บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงภายใต้เครื่องหมายการค้า "STEC" ได้แก่ เสาเข็ม เสาไฟฟ้า และให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์และบริการตอกเสาเข็ม รวมทั้งให้บริการรับเหมาก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท

    SYNTEC : บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเหมาก่อสร้าง โดยให้บริการตั้งแต่งานวางฐานราก จนกระทั่งก่อสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์ในลักษณะที่เรียกว่า บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ

 

*** ก่อสร้างโรงไฟฟ้า

    DEMCO : บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ 5 ประเภท ได้แก่ 1) ให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง และติดตั้งแบบครบวงจรในงานระบบจำหน่ายไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง งานก่อสร้างสถานี ไฟฟ้าแรงสูง - สถานีไฟฟ้าย่อย โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 2) งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล 3) งานด้านอนุรักษ์พลังงาน 4) งานก่อสร้างเสาโทรคมนาคม งานก่อสร้างโครงข่ายการสื่อสาร ระบบอาณัติสัญญาณ 5) งานผลิตและจำหน่ายเสาโครงเหล็กสำหรับ ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ระบบเสาโทรคมนาคม

    TTCL : บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ให้บริการออกแบบวิศวกรรม จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ การก่อสร้างโรงงานแบบครบวงจร ให้แก่ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลังงาน ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์

    GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายอปุกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า,ธุรกิจผลิต จัดหา และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน,ธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน,ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจการให้บริการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

    PSTC : บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ 4 ประเภทดังนี้ 1. ธุรกิจออกแบบ จำหน่ายและติดตั้งระบบไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม 2.ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 3.ธุรกิจจำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว 4.ธุรกิจก่อสร้าง และจัดหาทางวิศวกรรมของโรงไฟฟ้า คลังแก๊ส และคลังน้ำมัน

    STPI : บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจงานแปรรูปและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก ระบบท่อ โรงงานสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์เหล็กอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาคาร

    EMC : บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมงานก่อสร้างและการวางระบบไฟฟ้าเครื่องกล ในแขนงต่าง ๆ ที่ครบวงจร โดยแบ่งสายงานเป็น 2 สายหลัก คือ งานด้านวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไป และงานด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและเครื่องกล และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

    ETC : บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน รวมทั้งธุรกิจให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรมโรงไฟฟ้า การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร

    PAE : บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  ให้บริการด้านงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง ให้บริการดูแลรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ แก่บริษัทผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

    TRITN : บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ธุรกิจด้านการลงทุนด้วยการถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ โดยธุรกิจหลักของบริษัท คือ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจพลังงาน

    BJCHI : บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจวิศวกรรมด้านการรับจ้างผลิต และการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมพลังงาน โรงกลั่นน้ำมัน โรงฟ้า ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเคมี และเหมืองแร่

    APCS : บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทเป็นกลุ่มกิจการด้านวิศวกรรม โดยมี EPC เป็นธุรกิจหลัก เชี่ยวชาญในการบริหารโครงการก่อสร้างพลังงานทางเลือกและระบบสาธารณูปโภคประเภทต่างๆ แบบครบวงจร

    BTW : บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น มีบริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทแกน รับงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร เป็นผู้รับเหมาหลักของโครงการ ในการออกแบบทางวิศวกรรม จัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ ก่อสร้างและบริหารโครงการ ให้แก่ลูกค้าผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าต่างๆ โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

    TRC : บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) รับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน


 

*** ก่อสร้างทั่วไป

    CK : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) บริษัทก่อสร้างที่สามารถรับบริหารโครงการขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนทุกรูปแบบ และมีความสามารถในการพัฒนา ลงทุน และบริหารโครงการสัมปทานระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศและภูมิภาคอย่างครบวงจร
    
    ITD : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัทก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้างครบวงจร ที่มีความชำนาญในงานก่อสร้างทุกประเภท มีความพร้อมที่จะสร้างโครงการขนาดใหญ่ หรือใช้เทคนิคขั้นสูง และขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไปต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

    STEC : บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ธุรกิจก่อสร้างงานทุกประเภททั้งงานโยธาและ งานเครื่องกล เช่น งานด้านระบบสาธารณูปโภค งานด้านอาคาร งานด้านพลังงาน งานด้านอุตสาหกรรม

    NWR : บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท และผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง และผลิตภัณฑ์คอนกรีตอื่น

    UNIQ  : บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) รับเหมาก่อสร้าง โดยเป็นผู้รับเหมาหลัก ซึ่งให้บริการครบวงจรทั้งงานออกแบบและงานก่อสร้าง และงานรับก่อสร้างตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด มุ่งเน้นที่งานสาธารณูปโภคขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
    
    PREB : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) รับเหมาก่อสร้าง
    
    TPOLY : บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) รับเหมาก่อสร้าง ครอบคลุมถึงงานวิศวกรรมโยธา และงานติดตั้งงานระบบวิศวกรรมต่างๆ

    WGE : บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ให้บริการรับเหมาก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างประเภทต่างๆ เช่น คอนโดมิเนียมแนวราบและแนวสูง โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน

    PLE : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมางานก่อสร้างทั่วไป รวมถึงงานออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมอย่างครบวงจร รับงานทั้งจากภาคเอกชน และภาครัฐ โดยเป็นทั้งผู้รับเหมาโดยตรง และเป็นผู้รับเหมาช่วง

    CNT : บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)  ให้บริการรับเหมางานก่อสร้างทั่วไป รวมถึงงานออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมอย่างครบวงจร
    
    STPI : บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจงานแปรรูปและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก ระบบท่อ โรงงานสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์เหล็กอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาคาร

    EMC : บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจทางด้านวิศวกรรมงานก่อสร้างและการวางระบบไฟฟ้าเครื่องกล ในแขนงต่าง ๆ ที่ครบวงจร โดยแบ่งสายงานเป็น 2 สายหลัก คือ งานด้านวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไป และงานด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและเครื่องกล และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    
    SYNTEC : บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเหมาก่อสร้าง โดยให้บริการตั้งแต่งานวางฐานราก จนกระทั่งก่อสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์ในลักษณะที่เรียกว่า บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ


 

*** ก่อสร้างอุโมงค์

    RT : บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) บริการรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค ที่ต้องอาศัยความชำนาญและเทคโนโลยีระดับสูง ได้แก่ งานก่อสร้างอุโมงค์ งานระเบิดหิน งานขุดเจาะโดยไม่ใช้ระเบิด งานพัฒนาเหมือง งานเจาะสำรวจ งานคอนกรีตโครงสร้าง งานวิศวกรรมโยธาทั่วไป และงานด้านธรณีวิทยา

    CK : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) บริษัทก่อสร้างที่สามารถรับบริหารโครงการขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนทุกรูปแบบ และมีความสามารถในการพัฒนา ลงทุน และบริหารโครงการสัมปทานระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศและภูมิภาคอย่างครบวงจร
    
    ITD : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัทก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้างครบวงจร ที่มีความชำนาญในงานก่อสร้างทุกประเภท มีความพร้อมที่จะสร้างโครงการขนาดใหญ่ หรือใช้เทคนิคขั้นสูง

    STEC : บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) ธุรกิจก่อสร้างงานทุกประเภททั้งงานโยธาและ งานเครื่องกล เช่น งานด้านระบบสาธารณูปโภค งานด้านอาคาร งานด้านพลังงาน งานด้านอุตสาหกรรม

    NWR : บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท และผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง และผลิตภัณฑ์คอนกรีตอื่น

 


*** ที่ปรึกษางานเหมืองแร่    

    SQ : บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ให้บริการงานด้านการทำเหมืองแร่อย่างครบวงจร โดยให้บริการทำเหมืองถ่านหินแบบบ่อเปิด ครอบคลุมงาน การวางแผนงานเหมืองและขนส่ง การปฎิบัติงานเปิดหน้าเหมือง การเป็นที่ปรึกษางานเหมือง และการบริการให้เช่าเครื่องจักรขนาดใหญ่และงานซ่อมบำรุง โดยปัจจุบันดำเนินโครงการ

    TRC : บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) รับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน
 บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh