กำหนดการประชุม Public Presentation

Investor Relations Info : VPO


คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )

เรื่อง : วันที่ : 21 พ.ค. 2567 เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 13 : 00 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงแนวทางแก้ไขเหตุการณ์ ดังนี้ - บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ ๏ปฟ


ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     วันที่   10/05/24   เวลา   8:49:58