แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการงดจ่ายเงินปันผล

Investor Relations Info : VPO


คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2567 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 23 เม.ย. 2567 เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 13 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 05 มี.ค. 2567 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 04 มี.ค. 2567 วาระการประชุมที่สำคัญ : - งดจ่ายเงินปันผล สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2567 งดจ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ ๏ปฟ


ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     วันที่   20/02/24   เวลา   17:26:49