หุ้นเพิ่มทุนของ J เริ่มซื้อขายวันที่ 24 มิถุนายน 2565

www.irplus.in.th Investor Relations Info : J


คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )

รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน เรื่อง : การรับหุ้นเพิ่มทุน ชื่อบริษัท : บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (J) ทุนเดิม (บาท) : 1,126,707,278.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 1,126,707,278 จำนวนหุ้นเพิ่มทุน : - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 13,679,796 ทุนใหม่ (บาท) : 1,140,387,074.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 1,140,387,074 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) : 1.00 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (J-W1) จำนวน 13,345,690 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 13,679,796 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1.02504 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 1.95114 วันใช้สิทธิ : 10 มิ.ย. 2565 วันที่เริ่มซื้อขาย : 24 มิ.ย. 2565 ______________________________________________________________________


ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     วันที่   23/06/22   เวลา   7:58:16