แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)

www.irplus.in.th Investor Relations Info : TKS


คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )

แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5) วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์ : 10 พ.ค. 2565 ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หุ้นสามัญ เสนอขายให้แก่ การจ่ายหุ้นปันผล จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 46,223,000 อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล) : 10 : 1 จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น) : 46,221,972 จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น) : 1,028 การดำเนินการกรณีมีหุ้นคงเหลือ : คณะกรรมการของบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนต่อไป สรุปผลรวม รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 46,223,000 รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น) : 46,221,972 รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น) : 1,028 ___________________________________________________________________________________________________ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี ตำแหน่ง : กรรมการ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้


ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     วันที่   10/05/22   เวลา   12:58:41