www.irplus.in.th Investor Relations Info : JMT
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JMT-W3 (F53-5) ครั้งที่ 1

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )

แบบรายงานผลการใช้สิทธิ Warrants/TSR (F53-5) วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์ : 02 เม.ย. 2564 หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นสามัญ ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : JMT-W3 ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย) : 481,918 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ : 99,513,376 (หน่วย) อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1.00 : 1.00 ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น) : 42.00 วันใช้สิทธิ : วันที่ 31 มี.ค. 2564 จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น) : 481,918 จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น) : 99,518,082 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : นายปิยะ พงษ์อัชฌา ตำแหน่ง : กรรมการ นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ กรรมการ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้


ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     วันที่   02/04/21   เวลา   20:07:45