การปรับสิทธิของ GLOCON-W4

www.irplus.in.th Investor Relations Info : GLOCON


คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )

การปรับสิทธิ/การไม่ปรับสิทธิ เรื่อง : การปรับสิทธิ ชื่อย่อหลักทรัพย์ : GLOCON-W4 ชื่อเต็มใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 การปรับสิทธิ ลักษณะการปรับสิทธิ : ปรับอัตราการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิเดิม (หน่วย: หุ้น) : 1 : 1 อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หน่วย: หุ้น) : 1 : 1.0474 เหตุผลที่ปรับสิทธิ : บริษัทจะปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเพื่อรักษา ผล ประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไป กว่าเดิมโดยเหตุการณ์ที่ต้องปรับสิทธิเนื่องจาก - เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด วันที่มีผลการปรับสิทธิ : 07 ธ.ค. 2564 หมายเหตุ : บริษัทจะไม่ดำเนินการปรับสิทธิ เนื่องจากบริษัทได้กำหนดราคาการใช้สิทธิต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญแต่แรกก่อน มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ : นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ตำแหน่ง : กรรมการ นายนพพร ภัทรรุจี กรรมการ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้


ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     วันที่   03/12/21   เวลา   19:48:28