หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

www.irplus.in.th Investor Relations Info : CPW


คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )

ระดับ 1 : Cash Balance หลักทรัพย์ ชื่อย่อ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) CPW 07 ธ.ค. 2564 14 ม.ค. 2565 บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) SABUY 07 ธ.ค. 2564 14 ม.ค. 2565 ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 SABUY-W1 07 ธ.ค. 2564 14 ม.ค. 2565 บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) TRC 07 ธ.ค. 2564 24 ธ.ค. 2564 ขยายช่วงดำเนินการ - - - - ระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance หลักทรัพย์ ชื่อย่อ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด - - - - ขยายช่วงดำเนินการ - - - - ระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance หลักทรัพย์ ชื่อย่อ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด - - - - ขยายช่วงดำเนินการ - - - - หมายเหตุ 1. Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี cash balance เท่านั้น โดยลูกค้าต้องวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์ 2. ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามสมาชิกใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการคำนวณเป็นวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (ในทุกประเภทบัญชี) 3. ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามสมาชิกหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน (ซื้อและขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน ค่าขายคืนเป็นวงเงินในวันทำการถัดไป) ทั้งนี้ ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา คือ อัตราหมุนเวียนการซื้อขาย (Turnover ratio) มูลค่าการซื้อขาย และราคาซื้อขายที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน เช่น P/E Ratio เป็นต้น ____________________________________________________________________________________________________________


ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     วันที่   03/12/21   เวลา   18:16:55