แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)

www.irplus.in.th Investor Relations Info : TNDT


คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ (F53-5) วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์ : 03 ธ.ค. 2564 หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นสามัญ ชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ : หุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาวของ บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 จำนวนหุ้นกู้ ที่แปลงสภาพ (หุ้น) : 5,000 จำนวนหุ้นกู้ที่ยัง ไม่ได้แปลงสภาพ (หุ้น) : 10,000 อัตราการแปลงสภาพ (หุ้นกู้ : หุ้น) : 1 : 1,194.743 ราคาแปลงสภาพ (บาทต่อหุ้น) : 0.837 วันใช้สิทธิแปลงสภาพ : วันที่ 26 พ.ย. 2564 ถึงวันที่ 26 พ.ย. 2564 จำนวนหุ้นที่เกิด จากการแปลงสภาพ (หุ้น) : 5,973,715 จำนวนหุ้นที่รองรับ การแปลงสภาพคงเหลือ (หุ้น) : 9,129,087 หมายเหตุ : ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งนี้ : Advance Opportunities Fund 1 อัตราการแปลงสภาพ : จำนวนเงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะใช้สิทธิหารด้วยราคาแปลงสภาพ ราคาแปลงสภาพ : ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่จะแปลงสภาพ คือ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ถึง 25 พฤศจิกายน 2564 โดยราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักราคา 0.930 บาทต่อหุ้น และราคาแปลงสภาพ 0.837 บาทต่อหุ้น ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจึงไม่เข้าเกณฑ์การห้ามผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้ง หมดภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Silent Period) ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดหรือราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำก าร (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว) บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ดังนี้ ครั้งที่ 5 ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 20 ล้านบาท (20,000 หน่วย) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 5 ล้านบาท (5,000 หน่วย) โดย Advance Opportunities Fund และ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 อีกจำนวน 5 ล้านบาท (5,000 หน่วย) โดย Advance Opportunities Fund 1 คงเหลือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ จำนวน 10 ล้านบาท (10,000 หน่วย) กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท นายสุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล กรรมการบริษัท ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้


ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     วันที่   03/12/21   เวลา   18:10:55