แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2564 เรื่องหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และหลักเกณฑ์การเสนอชื่อกรรมการบริษัทล่วงหน้า

www.irplus.in.th Investor Relations Info : PYLON


คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )
ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     วันที่   02/12/21   เวลา   20:59:30