กำหนดการใช้สิทธิของ AJA-W3 ครั้งที่ 2 (รอบ ธันวาคม 2564)

www.irplus.in.th Investor Relations Info : AJA


คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )

กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ เรื่อง : กำหนดการใช้สิทธิ วันที่แจ้งสารสนเทศ : 02 ธ.ค. 2564 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : AJA-W3 วันใช้สิทธิ : 30 ธ.ค. 2564 ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : วันที่ 23 ธ.ค. 2564 ถึงวันที่ 29 ธ.ค. 2564 ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) : 0.20 อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น) : 1 : 1 วิธีการใช้สิทธิ : https://www.ajthai.com/ir_index.php บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 427/2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 1108 หรือ 0-2451-6888 ต่อ 301 หรือ 309 ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ : นางปรางค์ทิพย์ จันทร์วิสิฐศักดิ์ ตำแหน่ง : เลขานุการบริษัท ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้


ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     วันที่   02/12/21   เวลา   17:49:24