แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO

www.irplus.in.th Investor Relations Info : TKS


คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )

แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ลาออก ชื่อตำแหน่ง CFO : รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน คำนำหน้าชื่อ : นาย ชื่อ : เชิดสกุล นามสกุล : อ้นมงคล วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง : 30 พ.ย. 2564 ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ แต่งตั้ง ชื่อตำแหน่ง CFO : ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน คำนำหน้าชื่อ : นาย ชื่อ : ภาคภูมิ นามสกุล : กังสนานนท์ วันที่แต่งตั้ง : 01 ธ.ค. 2564 ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ : นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้


ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     วันที่   30/11/21   เวลา   13:23:45